6
Bab-Jesús wilubgan-sogagugled (7) bichisad
Sibad-Wawaad-Mimmi, gardagi-wilubgan-sogagugle-sakdigar-nanaid-gebed bichis an daksad. Geb ibdula-walabakegwad-gwensak mar-goledyob binnasur weyob soge an itosad: “Be dage. Be dakdage.”
Geb moli-sipugwad noali an dakalid. A-moli-sipugwad-birgi-dule-siidi, warsi-gani siid. A-dulegala, ologurgin ega uklesad. E-isdarmalad-birgi obichasoggu, bela dule-baigangi-nakwemai-guega nadsunnad.
Sibad-Wawaad-Mimmi, gardagi-wilub-sogbogwad-sakdigar-naid bichisgua, ibdula-walabakegwad-baid soge an itosad: “Be dage. Be dakdage.”
An dakdegu, moli-baid moli-ginnitibi-dakleged, noarbalid. Dule-a-moli-birgi-siidga napneg-bogidik-naid-obelogega, degi, dulemar-na-muchub-muchub-oburgwemalaga, ega es-suid uklesad.
Sibad-Wawaad-Mimmi, gardagi-wilub-sogbaagwad-sakdigar-naid bichisgu, ibdula-warbaagwad soge an itosad: “Be dage, be dakdage.”
An dakdebargu, moli-sichid noarbalid. Dule-a-moli-birgi-siidi e-argangi ibmar-wilubsaed-gani an daksad. Agine, ibdula-warbakegwad-abargi gayaburba soge an itosad: “Unnila madubur-gwagwaled-nibirbo ibagwen-arbaoedgi baklegoed. Ibagwen-arbaedgi cebada-nibirnergwa (6) wis baklege gubaloed. Ar olivo-gwallud-e-gargegueddi, degi, vino-e-gargegueddi mer gwagega be imako.”
Sibad-Wawaad-Mimmi, gardagi-wilub-bakegwad-sakdigar-naid bichisgu, ibdula-warbakegwad-bakegwadi soge an itosad: “Be dage, be dakdage.”
An dakdegu, moli-gordikid noarbali an dakalid. Dule-a-moli-birgi-siidi Burgwedye nugad. A-sorba, Dule-Burgwarmalad-Meged-Nega nadapmogad.
Wemarga, napneggi-dula-bukwad-sogabake-mamarisad-soggwen ogilogega ega gangued uklesad. We-ibmarmargi oburgwega:
Es-suidgi oburgwega,
ukudgi oburgwega,
gegumalad-dummadgi oburgwega,
ibdurgan-sapurbarmalad-ursirmaladgi, ogilogegar.
Sibad-Wawaad-Mimmi, gardagi-wilub-ataled-sakdigar-naid bichisgu, Babga-ibmar-ogumakar-ukleged-e-aila-urba, dulemar-Bab-Dummad-Gayaburba-ular-burgwismalad-e-burbamar an daksad. We-dulemar, Bab-Jesús-barsogedgi-galakussurmaladid. 10 Amar binnasur-gorbukwa an itosad. Weyob sogbukwad: “Dummad, be isligwaledid, be napiragwadid, ¿wede sana we-dulemar-anmar-oburgwisad be buged-mai imakoe? ¿Sanadse be we-dulemar sabsur-odurdakoe?” 11 Geb dulemar-binnasur-gorbukwadga war-wargwenga mor-sibugan uklesmalad. Geb amarga soglesad: “Amba yoogwer, napi be obunnomargwer. Ar bemar-gwenadgan bemar-sunnaa anga-arbamarmogad, bemaryob burgwemarmogargebed, igi-mergu-burgoye an sogsa, a-warmakedse.”
12 Sibad-Wawaad-Mimmi, gardagi-wilub-nergwad-sakdigar-naid-bichis (6) an daksagu,
negabandur-dummad nagunonikid.
Dad-ibeler, mor-sichidyob sipusur nagunonikid.
Nii abeyob ginnitibi nagunonimogad.
13 Niisgwamar-nibneggi-nanaid napase babatided,
higuera-sapi-e-durba burwa-binnasur-goledba-babatid-daeyob babatided.
14 Igi garda-obipirmakaled-egaar-maid, atuder bipirmakdae,
deyob nibneg atuded, sate naded.
Yarmala, dupumala, bela e-naidgi gwen bar nai gussulid.
15 Degine, bela reymar-we-napnegginmalad, dule-dummagan, mani-ibedmar, sorda-dummagan, dule-gandik-gudimalad, bela maigan, maiga-gudisurmalad, bela wemar, ibe-dummagan-yaba dukudmalad, degi, yargi akwa-dummagan-bukmalad-imbaba dukudmarbalid. 16 Geb amar, yarmarga, akwamarga, binnasuli weyob sogdemalad:
“Anmargi be babatidage,
Dule-e-ologanagi-siid-idu be anmar-odukue.
Sibad-Wawaad-Mimmi sabsur-ulualid-idu be anmar-odukue.
17 Ar wemar-ibagan-buled-e-iba nonikid.
Degisoggu, ¿doa wemar-asabin gwisguoe?
Geg dule gwisgued.”