8
Bab-Jesús, wilubgan-sogagugled-sakdigar-naid (7) bichisad
Sibad-Wawaad-Mimmi, gardagi-wilubgan-sogagugled-naid-bichisgu (7), nibneggi wachi-abala-wilub bogidik neg-nagusad.
4. GAR-TROMPETA-WALAGUGLED (7)
(8:2–11:19)
Geb baliwiturmar-walagugle (7), Bab-Dummad-asabin-gwichi an dakalid. Amarga gar-trompeta-walagugle uklesad.
Agi, baliwitur-baid aila-gwichid-asabin gwisgunonikid. Olo-sianar sedanikid. We-baliwiturga ina-wawadikid ichesur ega uklesad, adi, bela Jesucristoʼgi-akananaimalad-e-Babse-gormaladba-mesa, ologana-asabin olo-aila-gwichid-birgi, Bab-Dummadga ogumakar ukegar. Ina-wawadikid-e-waa, Babse-gollegedba-mesa baliwitur-e-argangi Bab-Dummadse nakwided. We-Babse-gollegedi, Jesucristoʼgi-akananaimalad-goledid.
Geb baliwitur sianar-susgua, Bab-Dummadga-ibmar-ogumakar-ukleged-ailagi soo-siid egi enosad. Geb napnegse meted. Agi, mala-bukidar goted, uurmakded, mar ibyeded, degi, negabandur nagunonikid.
Gar-trompeta-walagugle-gued (7) ogorlesad
Baliwiturmar-walagugle-guedi (7), gala-trompeta-walagugle-ganimaladi ogolesokarmalad.
Baliwitur-gebedi gala-trompeta-ogotegu, dii-gwamakaled, soo abeba-oburar napnegse babatiargusad. Napneggi-dula-bukwad-sogapaa-soggwen gummaksad. Sapimar-bukwad-sogapaa-soggwen gummaksabalid, degi, gagan-aradgan bela gummaksabalid.
Baliwitur-bogwad e-gar-trompeta-ogochagu, yala-dummad sooba-gwabunyemai demarse babatided, degi, demar-sogapaa-naid-soggwen bela abega binnided. Degi, demargi-ibdulagan-sogapaa-bukmalad-soggwen bela burgwismalad, degi, urmar-naid-sogapaa-bukmalad-soggwen bela bibichisbalid.
10 Baliwitur-baagwad e-gar-trompeta-ogochagu, nibneggi niisgwa-dummad-soo-gadani argwannali gusad. Diwarmar-sogapaa-mamaid-soggwengi argwannonikid, degi, dianmar-sogapaa-mamaid-soggwengi argwannonibalid. 11 Niisgwa-argwannonikid Gagbisailadye-nugad. Diimar-sogapaa-mamai-soggwenad, bela gagbisailad naded. A-ular, bukidar dulemar burgwisad, ar ade, diimar bela-bela gagbisailad naded.
12 Baliwitur-bakegwad e-gala-ogotegu, dad-ibeler-naid-sogapaagwad-soggwen ebulenonikid.
Nii-naid-sogapaagwad-soggwen ebulenonimogad.
Niisgwamar-naid-sogapaagwad-soggwen ebulenonibalid.
Bela amargi sogapaagwad-soggwengi negsichid nagunonikid.
Deyobi, neg-ibginedga, sogapaagwad-soggwen ega negsichii nagunonikid, degi, neg-mutikidga, deyob nagunonimogad.
13 Deyob an dakgwisgu, sulubagi nibneggi-gukue an itoged, binnasur-soge an itoged: “Dulemar-we-napneggi-bukmalad, ¡duledar-wilesmar! Baliwitur-baigan-warbaagwad gar-trompeta-ogotemalale, we-dulemar nue-wilemaloed.”