4
Sui omebina-nue-soged
Sui-nue-sabgulediid namaked
Be an-ome-nue-sabesailad, ibiyob be yeer daklege,
doggus wilub-obicha be dakleged.
Be-ibyamar, be-muswe-batenaid-imbaba nuumaryobi, yeer dakleged.
Be-saila-batenaidi, sibadmar-Galaad-yargi danagwen ichomakar-aidedanidamaladyob, be-saila-batenaidi, yeer dakleged.
Be-nugarmar, sibad-wawaadmar, e-absar-siklesad-sorba, oglesadgi dagudik-nakwedanidamaladyob dakleged.
Degine, be-nugarmar, bela emaladbi daklebalid,
bela amba sogedba bubukwad.
Degidbali, yeer dakleged.
Be-gakuli-daklegedi, morgo-gisigwadyobi dakleged.
Be-sunmakedi, ibiyob yeer-itole an-imake.
Be-wagar, be-muswe-batenaid-imbagi mammi-gisigwadyobi yeerdakleged.
Be-dukar-daklegedi, David-e-neg-matusulidyobi yeer dakleged.
We-neg-matusulidi, akwamar-yamo-sobaledgi sobaled.
Be-dukargi, neg-matusulidgi miligwen-sigu-abgamalad-nanaiyob naid.
We-sigu-abgamalad, bila-onomalad-bulegangadid.
Be-mam-abinbela-naidi, goe-sapurmar-emarbi-daklegedyob dakleged.
Goe-sapurmar dutumar-imbagi gagan-mananaidaeyobi, be-mam yeer dakleged.
Dad-ibeler-nakwialile, negsichid miledele, ina-wawadikid-mirra-yarse an nakwenaoed,
ina-wawadikid-incienso-yar-mulluse an nakwenaoed.
 
Be an-ome-nue-sabesailad, nue be yeer dakleged.
Be swilimakar dakleged.
 
An-ome, Líbano-yar-akar anba be dage,
Líbano-yargi-gudiidgi anba be dage,
Amana-yar-akar be aidedage,
Senir-yar-akar be aidedage,
Hermón-yargi be aidedage.
Achumigur-e-negmar-akar be aidedage,
achu-barbad-e-yarmar-akar be aidedage.
 
An-ome-nue-sabesailad, gebe be an-daksagua, bela-belagwad be an-binsaed ganonikid.
Be-win-dukarba-naidgi an-edichayob be an-imaknonikid.
Agi an-gwage begadga gunonikid.
10 An-ome-nue-sabesailad, be-sabgued ibiyobi itolege.
Be-sabgued, vino-goblegedba bur bule yeer itoleged.
Be-ina-wawadikid-yapannedi, bela-ina-wawadikid-bamaladba
bur bule yeer yapanned.
11 An-ome-nue-sabesailad. Be-gakuligi, acha-uugi achanis-aryomaiyob gued.
Be-gwabin-urba, nunis-aryomaiyobi gued,
egi achanis-aryomaiyobbalid.
Be-mormar-yapannedi Líbano-yar-yeer-yapannedyobi yapanned.
 
12 An-ome-nue-sabesailad, be an-bun gued.
Dutugalu-emakar-naiyob be gued.
Dii-nued-aryomaid-emakar-naiyob be gued.
13 Be-nuu, nainu-nued-naidgi, manzanaʼmar digar-gwisnanaeyobi gued.
E-san-gullegedi yeer-gulle-nanaed.
Be-nuu nainugi, dutu-nardo, degi, dutu-azahar nigwis-nanaedyob gued.
14 Be-nuu nainugi ibmar-wawagana-nuegan,
akar-akar egi digar-bukwayob gued:
Egi dutu-nardo-digaleyob gued,
dutu-azafrán-digaleyob gued,
dutu-cálamo-digaleyob gued,
ina-canela-digaleyob gued,
ina-mirra-digaleyob gued,
ina-áloe-digaleyob gued,
degi, dutumar-baigan-nuegan-digaleyob, be-nuu gued.
15 Igi diwar nainu-oge, deyob be gued.
Dii-sukemakmaidi, Líbano-yar-akale aidedanidaeyobi, be gued.
Ome-nue-sabgulediid namaked
16 Burwa-dad-nakwed-argan-sapiledsikid, be gordage.
Burwa-dad-nakwed-argan-nuedsikid, be dage.
An-dutugalugi be gordage.
E-wawadikid-oyapandagega be imakdage.
Be an-sui-nue-sabesailad, be-dutugaluse be dage.
E-sanmakgwichid-yeer-gulleged be gundage.