6
Na abebukmalad
Bular-namakleged
Omegan-bamaladba-bur-be-yeerdakleged, ¿bia be-sui-nue-sabesailad nade?
¿Bitisik nade?
Anmar beba bulakwaa aminaoe.
Ome-nue-sabgulediid namaked
An-sui e-dutugaluse aidenaded,
ina-wawadikid-bukwadse naded,
dutumar-imbaba-garmakdii imaknaded,
dutumar-gwanega naded.
 
Ani an, an-sui-nue-sabesailadgadid,
an-sui-nue-sabesailad, angadmogad.
Dutumar-imbaba na e-ibmar-durgan akwediid.
5. NAMAKLEGED-SOGATALED
(6:4–8:4)
Sui-nue-sabgulediid namaked
Be, an-ome-nue-sabesailad.
Ar igi Tirsa-neggwebur yeer daklege,
igi Jerusalén-neggwebur yeer daklege,
igi niisgwamar-niba-nanaid geger daklege,
deyob be yeer dakleged.
Mer bar be an-daknai gue,
ar be an-daksadbali, an bebina-sognonikid.
Be-saila-batenaidi, sibadmar-Galaad-yargi danagwen ichomakar-aidedanidamaladyob,
be-saila-batenaidi, yeer dakleged.
Be-nugarmar, sibad-wawaadmar, e-absar-siklesad-sorba, oglesadgi dagudik-nakwedanidamaladyob dakleged.
Degine, be-nugarmar, bela emaladbi daklebalid,
bela amba sogedba bubukwad.
Degidbali, yeer dakleged.
Be-wagar, be-muswe-batenaid-imbagi
mammi-gisigwadyobi yeerdakleged
Ar rey-omegan e-dulapaa (60) gued,
rey-omegan-dikarbarmalad e-dulabake (80) gubalid,
degi, yagana-bukidar gubalid,
degi-inigwele, unnila wargwenna nuu-yeerdaklegedyobid angad gudiid.
E-nan, a-omegwa na nue sabedid, ega wargwenna guedid,
na we-napnegse odesadid,
a-bina bur gadi-sogedid.
Yagana, a-ome-dakarmale, egi ise-nued binsadamalad.
Rey-omegan, degi, e-omegan-dikarbarmalad, bunagwa-e-nug odummodamalad.
Bular-namakleged
10 ¿Ar we doawa, yeerdakleged?
Ar bolegoedba neg-ainakwiardaeyobi,
mutikidba nii-daarmakenaidaeyobi,
dad-ibeler daarmakenaidaeyobi,
niba niisgwamar gananaidaeyobi,
ber yeer dakleged.
Ome-nue-sabgulediid namaked
11 Sapimar-Nogalʼye-nugad-bukwadse an aidesad,
yar-imbagi dutumar-binigan-dakega an aidesad,
abakale, uva-e-muumar ainisale,
abakale, manzana-e-durbamar ainisale.
12 Degine, naded an itossulid,
an yeer-itogedbali, an-dummad-naba urgi-gwichi an itoalid.
Bular-namakleged
13 Ome-Sulamʼgined, be dage, be dage.
Gannar be anmarse dage,
anmar nue be-dakbied.
Ome-nue-sabgulediid namaked
¿Ar Ibiga be an-dakbimala?
¿Ibiga bemar emar-abargi-dodonai be an-dakbimala?