2
Cristo-nakrusgi-burgwisadgi sunmaked
Nabirdo gwenadgan, Bab-Dummad-igar-napiragwad-maid-sogega an bemarse arbimargu, nabir yeer ibmar-soglegedba, degi, an ibmar-wisidba an bemarga gwen sunmaksasurmalad.
An bemar-abargi gudigusgu, ibmar-baidgi an gwen sunmakosurye an sogsad, unnila Jesucristoginbi bemarga an sunmakoye, bur-bule Jesucristo-nakrusgi-burgwisad-igargi. An bemar-abargi gudigusgu, an na wargwen unnisur-itogedgi, dobedgi, degi, ise-wawanmakaledgi an bemar-abargi gudigusad.
An bemarga sunmaksagua, degi, an bemarga Bab-Dummad-gaya-burba-nued bisgua, ibmar-wisidba, yamo bemar-binsaed-gaega an sunmaksasulid. Suli, degisuli. Bab Dummad Burba Nued, degi, E-gangued-nikadba bemar mag itosad, agala bemar Bab-Jesúsba-nagusmalad, adi bemar Jesúsgi bensulid melle dulemar-ibmar-wisid-sogedba bensuli be gumalagar. Suli, degisuli. Unnila Bab-Dummad-Burba-Nued-ganguedba Jesúsgi bensuli be gumarsun.
Napiragwad-ibmar-wisgued Bab Dummadgi danikid
Degi-inigwele, anmar nue-binsaed-nikaa sunmakdimalad gwenadgan-Bab-Jesúsgi-bensulidgi-nue-nasgusmalad-abargi. Binsaed-nikaa anmar sunmakedi, we-napneggined-binsaedbarsulid, degi, we-napneggi dulemar-dummagan-neg-dakmamaid binsaedyobsurbalid. Ar a-dulemardi bergudoed. Anmardi Bab-Dummad-binsaed-nuedgi, epenne dukuar-maigusadgi an sunmakmalad. Amba yo we-napneg-nague Bab Dummad bato anmarga we-binsaed-nued sabosad, adi anmarga ib-nuedga guegar.
We-napneggined-dummagan we-binsaed-nued aku daksamalad. Ar we binsaed-nued mag itosmalana, we-Jesús-nibneg-yeer-dakleged-e-Dummad nakrusgi oburgwissurmalanad. Ar weyob bato iduar Bab-Dummad-Gardagi narmakar sognaid:
Bab Dummad ibmar-nuegan guagwar na e-sabmaladga
bato nasiksaye.
We-ibmarmar dule gwen dakdisulid,
dule gwen itodisurbalid,
degine, dule gwen egi bipisaar binsadisurbalid.
Is. 64:4
10 Ar Bab Dummad anmargardi e-binsadiid odalosad, na E-Burba-Nuedba. Ar Bab Burba Nued bela ibmar baramied, Bab Dummad ulubgi binsadiidse-bakar.
11 ¿Ar doa-dule, dule-ulubgi-binsanaid wisguo be insae? ¿Ar unnila na e-san-burbabi e-ulubgi dule-binsanaid wisgusursi? Amba deyobmodo, unnila Bab Dummad Burbabi wisdo, Bab Dummad na igi binsanaid.
12 Anmarga we-napneggined-burba uklessulid, anmarga Burba Bab-Dummadgi-danikid uklesad, adi anmar wisguegar, ibu Bab Dummad anmarga uksa. 13 Nabir-dulemargi-binsaed-nued-amilegedba anmar sunmaksulid. Suli, degisuli. Anmar sunmakedi, Bab Dummad Burba Nued anmarga binsaed uksadba, degi, E-Burba-Nued anmar-odurdaksadba. Deyob dulemar-Bab-Dummad-Burba-nikmaladga ibmar-burbarmalad an odulodimalad.
14 Ar dule Bab-Dummad-Burba-Nued-niksulile, geg Bab-Dummad-igarmar abingaed, ar binsa ee gordiiye daked. Deginbali, a-dule amba aku itobalid, ar ade Bab-Dummad-igar, burbar mag be itoger-gebed. 15 Ar dule burbar-duladdi bela mag itoged, igid nuedi, degine, igid ichakwabali. Degisoggu, baigan a-dulegi geg soged, be nosye. 16 Ar Bab-Dummad-Gardagi soged:
¿Degite, doa Bab-Dummad-binsanaid wissunna?
¿Doa Bab-Dummad-odurdakosunna?
Is. 40:13
Suli, dule geg deyob imake. Anmardi Cristo-binsaed nikmalad.