8
Bab-dummadga-imaklegedba-san-uklesad, wede ise gulle-dibe
Emigindi bab-dummadga-imaklegedga mas-gulleged-ukmaladsik an bemarga sogbido. Ar nabir sogmardo, “Bela anmar we-igar wisidbimarye.” Dule-ibmar-wisid, na san dummarba imaked, ar sabgueddi, sunna ulubgi anmar-ogannoged. Ar dule-wargwen na ibmar wisye gordiile, amba yo ibmar nue wisgu-gudido. Ar dule Bab-Dummad-sabele, Bab Dummad na wisdo, we-dule e-sabed.
Nabirdo, bab-dummadga-imaklegedga mas-gulleged-uked-igar weyobdo. Anmar wisid, bab-dummadga-imakleged, we-napneggi bab-dummad-sunnadsulid, ar unnila Bab-Dummad-sunnad wargwenna gued. Ar ibmar-baigan bab-dummadye biledimar-inigwele, igi, we-napneggined-dibe, igi, nibalid-dibe, amar bab-dummadsulid. Ar bab-dummad bukidarye sogmalad, degine, dule-dummagan-nug-nikamalad bukidarbarye, ar anmargardi, unnila Bab-Dummad-sunnad wargwenna gued. A-Bab-Dummad anmar-Babad, aginbi bela ibmar danikid, degine, anmar Bab Dummadga dula gudimogad. Degine, Dule-Dummad wargwenna gubalid, Jesucristo, bela abarbi ibmar danibalid, degine, anmar aba dula gudimogad.
Ar degi-inigwele, we-ibmar dulemar bela wisidbisurmalad. Ar gwenna-gwennaa amba binsaed we-san bab-dummadga-imaklegedga uklesye, degisoggu, we-san bab-dummadga-imaklegedga-uksad gundogu, e-binsaed nollosoggu, iskuddasunnad. Ar anmar-mas-gunnedba Bab Dummad anmar-abingasulid. Anmar-mas-gunnedba bur dule-nuedga anmar gunoni-dasulid, anmar-mas-gunsulidba bur dule-iskanaga gunoni-dasurbalid.
Unnila nue salakarmar, we be-akarsuli-itogedba na be mas-gunmaladi, mer gwenadgan-amba-ulubgi-nollomalad ichogega be imakmalo. 10 Ar we-igar bedi wisidba, bab-dummadga-imakleged-neggi, gwenad-wargwen mas gunsii be-dakalir, a-gwenad amba Jesúsgi bensulid nollogwale, ¿sunna a-gwenad bab-dummadga-imaklegedga-san-uklesad gunmogosur be insae? Gunmogodo. 11 Ar bedi mag neg-itoged-ular, be-nuggi we-gwenad-e-san-burba be oyogsaoed, ar a-gwenadga Cristo burgwismogad.
12 Ar degisoggu, gwenadgan-Jesúsgi-bensulid-amba-nollomalad iskuega be imakele, Cristogi be iskunaimodo. 13 Degisoggu, an san-gunnedba, an-gwenad-amba-nollogwad, iskuega an imakele, mer bur san an bar gunnodo, adi melle an-gwenad-iskuega an imakegar.