4
Dummagan, bemar mai-nikmalad, nue igar-nikaa, degine, napiragwadgi be-maigan be nimalo. Ar bemar insamarmogo, be Dummad-nikmarmogad, nibneggi be-Dummad maid.
Gatik Bab Dummadse be gormar. Gatik nue be atakmar, degine, Bab Dummadga dog-nuedye be sogmar. Deginbali, Bab Dummadse anmarga gormarmogo, adi Bab Dummad anmarga yawagak-egaar siegar, adi nabir E-gaya-burba-nuedgi an sunmakdii-guegar, degine, Cristo-igar-dukuar-maigusad an osanalogegar. Ar agi an sunmakdiid-ular an eskaryagi mellesiid. Gatik Bab Dummadse anga be gormalo, adi Cristo-igar-dukuar-maigusad nue-ise-swilidik an osanalogegar.
Dulemar-Bab-Dummad-bengudimalad-abargi be nue nanamar. Ibagan-bemarga-nagumaid nuekwaa ebuged be-imakmar. Bemar-sunmakedi, nuedgi, binnalegwadgi, nabir-itolegedgi dulemar-abinsaed be imakmar, adi bela bemarse dulemar-ibmar-egismalad nuedgi be abinsamalagar.
Pablo napi sogsiid, bemar nued sogeye
Anmar-gwenad-sabedi, Tíquico, nue an-bendakdiid, degine, nue Bab-Jesúsga yeer arbaed, bemarga bela an gudiid sognadapoed. Ar a-ular Tíquico an bemarse barmisiid, bemarga sogega, igi wegi anmar gudii, degine, bemar-ogannomarbaligar. Tíquicobali, bemar-neggined-wargwen, Onésimo-nugad, bemarse nadapmogoed. A-Onésimode, anmar-gwenad-sabed, degine, arbaedgi gwen galakudisulid-duled. Wemar-warbogwad bela bemarga sognadapmaloed, wegi igi an gudimala.
10 Aristarco, anbo-eskaryagi-mellesiid, bemarga sogsimogad, bemarde nued sogeye, degine, Marcos, Bernabé-e-niga, amba deyob bemarga sogmogad. Bato igi bemarga soglesa, gannar an bemarga sogbalid, Marcos bemarse ataknadele, nue abindakmaloye.
11 Deginbali, Jesús, Justo-bimalad, bemarse nued sogeye gorsimogad. Judiomar-Bab-Jesúsba-nanaimalad, unnila wemar-warbaagwadbi anba arbasmalad, Bab-Dummad-neg-dakmaid-igargi. Wemar nue-an-ogannodimalad, adi mer bukib an itogegar.
12 Bemar-sorda-wargwen, Epafras, Cristo-maiga gudimogad, bemarse gorsimogad, bemarde nued sogeye. Bemarga Epafras nue Bab Dummadse gordimogad, adi bemar mer galakumalagar, gatik Bab-Dummad-sogedba bemar ibmar-imakmalagar. 13 An-sunnad nue an wisid, igi Epafras bemarga alamakdiid. Amba deyob Laodicea, degine, Hidrápolis-neggweburgi-bukmaladga alamakdibalid.
14 Ina-duled-Lucas anmar nue sabed, degine, Demas, bemarse gorsimogad, bemarde nued sogeye.
15 Gwenadgan-Laodicea-neggweburgi-bukmaladga, degine, Ninfas, degi, e-neg-yagi Bab-Jesúsba-nanaimalad-danar-ambikunoni-damaladga sogo, bemarde nued sogeye.
16 Bemar we-garda absosmalad-sorba, Bab-Jesúsba-nanaimalad-danar-Laodicea-neggweburgi-ambikunoni-damaladse barmidoed, adi we-garda absomarmogagar. Degine, Laodicease an garda-barmisad, bemar absomarmogoed.
17 Arquipoga weyob be sogmalo: “Bab-Jesús e-arbaed na bega uksadgi, nue arbaoye, mer galakuoye.”
18 Ani Pablo, an-argan-sunnadgi napi an bemarga narmaked, bemar nued sogeye, adi bemar wisgumalagar, ani an bemarse we-garda barmisiid. Be insamalo, an eskaryagi mellesiid. Bab Dummad bitigi nued bemargi binsamalana-gadin. Be itomargua.