2
Bab Dummad anmar-abonoge-wilubsulinad
Bab Dummad bemar-odulononikid, deun bemar galagwensuli, degi, be-iskuedgi bemar burgwar gudimargu. Deunni bemar we napneggi-igar-mamaidba nanadigusmalad, nia-saila, niba-neg-magadba neg-dakmaidba, a-igar-semaidba bemar ibmar imakdigusmargu. Emide amba a-nia-saila-burba dulemar-yapa-Bab-Dummad-itomaladgi alamaknaid.
Amar-abargi anmar-belagwapa deyob gudigusmogad, anmar san-iskued-bina-sogedba nanadigusad, anmar-san e-itoledba-ibmar-imakbiedba, degine, anmar-binsaedba anmar ibmar-imakdii-gusad. Degisoggu, gusgu anmar-daedba baigan-Bab-Dummad-wichurmaladyob, anmar Bab Dummadse sabsur-odurdaklemarmogoenad.
Emigindi, Bab Dummad, bela-bela wile anmar-daksoggu, nue dummarba anmar-sabgusad. Amba anmar iskuedgi burgwar gudii, Bab Dummad dula Cristo-imaknonikidyob dula anmar-imaknonimogad. Bab Dummad anmar-abonoge-wilubsulinad, degite, anmar-abonononikid.
Bab Dummad Cristo-odulosadyob anmar-odulononimogad, degine, nibneggi Cristo-Jesúsba siged anmar-imaksad. Adi yoedse-ibagan-danikoedgi mag daklegar, Bab Dummad anmargi nued binsae-wilubsulinye, emigindi Cristo-Jesúsbali bela-bela nued anmargi binsaedba anmar-bendaknoniye.
Ar bemar abonolege-wilubsulinad, emigindi Jesucristogi-bensulidba Bab Dummad bemar-abonononikid. Ar bemar na dukin Jesucristogi bensuli-gunonisulid, ar Bab Dummad na e bemarga igar uksad, bemar Jesucristogi bensuli-guegar. Bemar na dukin na be ibmar-imakedgi abonolessulid, adi mer bemar na san dummarba na imakmalagar.
10 Bab Dummad anmar-ogwisnonikid, Cristo-Jesúsgi anmar-ogwanonikid, adi anmar ibmar-nuegan saegar, ar igi Bab Dummad bato iduar ibmar-nuegan urbisa, adi a-ibmargi anmar nanadii-guegar.
Jesús burgwisad-ular, anmar wargwennagwadyob gunonikid
11 Degisoggu bemar insamalo, gusgu Judiosuli bemar gwalulesad. Judiomar, na abgan-duku-sikarmaladye na dukin bimalad, bemar abgan-duku-sikarmaladsurye be-bismalad. 12 Epennedi, bemar Cristo-wichuli gudigusmalad. Bemar Israel-dulemargi akanisurmarsoggu, Bab Dummad Israel-dulemar-ebo igar-mesisad geg bemargadga gumarsundo. We-napneggi Bab Dummad sate be gudigusmalad, degine, bendakleged-igar sate be gudigusmarbalid.
13 Iduardi, Bab Dummadgi bemar dikasur-bangus gudigusmar-inigwele, emigindi bemar Cristo-Jesúsgi bengusurmaladba, Bab Dummad Cristo-e-abegi na walikaa bemar-imaknonikid.
14 Cristo anmarga gwage-bogidikid imakedsoggu, Judiomar, degi, Judiosurmalad oatononikid, neggwebur unnila soggwennagwadga imaknonikid. Igi na istar-dakmaladba galu neg-abargi emakmala, deyob galu-gwichid Cristo anmarga osulononikid.
15 Na-istar-dakmalad Cristo e-burgwisadgi osulononikid, Moisés-igar-mesisad osulononikid, degine, ibmar-imakegala Moisés-igar-sogmaid osulononibalid. Judiomar, degi, Judiosurmalad na-istar-dakdimalad Cristo dulemar-binidga, degi, neggwebur-soggwennagwadga imaknonikid, ebo na igar nabononigu. 16 Degine, Jesucristo nakrusgine burgwisad-ular, neggwebur-darbo, Judiomar, degi, Judiosurmalad na abin-abin-imakdigusmalad osulononikid, neggwebur-gwennaga imaknonikid, Cristo darbo-bela Bab-Dummad-ebo ega igar-naboged imaksad.
17 Cristo nonikid, bemar Bab-Dummad-walikaa gudimaladga, degi, Bab Dummadgi dikasur-bangus gudimaladga, gaya-burba-nued, dule-gwage-bogidik-saedgi bemarga sunmaknonikid. 18 Ar Judiomar, degi, Judiosurmalad, bela anmar unnila Cristoginbi sunna Bab Dummad Burba Nuedba Babse-doge anmar-imaksasunnad.
19 Ar degisoggu, bato bemar dule-ainebalidsulid, dule-yar-baidginedsurbalid. Bemar bemar-iduar-Bab-Dummadgi-akananaimalad-yopiramogad, bemar Bab Dummadgi gwenadgan-sunnadmogad. 20 Bemar akwa-neg sobaledyobid. Igi neg-sobaled, akwa-gwagwen bur-birigined-sunsoged nika, deyob Jesucristo a-akwa-bur-birigined-sunnadid. Jesús-nuggi-barmilesmalad, degi, Bab-Dummad-gaya-burba-berbemalad neg-sailaga-megismalad-birgi bemar soblemaimarmogad. 21 Igi akwa-neg soblemai-dae, deyob Jesucristogi anmar soblemaimogad, adi anmar, Bab-Jesúsgi Bab-Dummadse-goled-neg-islidikidga guegar. 22 Agi bemar, Cristogi-akani, nue soblemaimarmogad, adi bela bemar neg-nuedga guegar, a-neggi Bab Dummad na E-Burba-Nuedbali anmar-abargi megegar.