4
Bab-Jesúsba-nanaimalad bulakwaa nanae-wilubmalad
Ani Pablo, Bab-Jesús-nug-ular eskaryagi an mellesiid-duled, an bemarse ise-wilesakwaa egismar, bemar nue nanamar, ar igi Bab-mimmigan nanae-wilubmala, deyob bemar nanamar. Bipisaale bemar mer san dummarba na imakmalo, degine, binnalegwadgi be ibmar imakmarbalo. Melle itosur sae-itomalo, na be sabmaladgi, begi nossuliyob na be muchub-muchub dakmalo. Bemar alamaknai-imakmar Bab Dummad Burba Nuedgi ulubgi-bogidikidgi, na be danakwaa gudigumalagar.
Unnila san wargwennaa gued, degi, Bab Dummad Burba Nued wargwennaa gubalid, ar igi unnila Cristogi-bensuli-edarbediid gwennagi Bab Dummad bemarse gocha. Unnila Dummad wargwennaa gued, Jesúsgi-bensulid gwennabalid, Bab-Jesús-digi-ogleged-igar gwennaa gubalid. Bab Dummad unnila wargwennaa gued. A-Bab-Dummad bela dulemar-e-Babad, a belagwapa dulemargi obinsibalid, degi, a bela dulemargi arbanaibalid, degi, bela dulemarba gudibalid.
Degi-inigwele, Cristo nabir anmargi binsaedba na e-itolegedba, igi mergu ukbiedba bela anmarga akar-akar gurgin uksad. Degisoggu a-ular Bab-Dummad-Garda wegi soged:
Nibnegse na nakwisgu,
dule-galesmalad na sesad,
na e-dulemarga gurgin-nuegan uksad.
Sal. 68:18
¿Ar wede ibi obarsunna, “niba na nakwisye” soged? A sogledo, Jesús napa-urba aidesye, geb a-sorba niba na nakwisye. 10 Ar na e aidesad, amba na e-sunnad niba nakwisbardo, adi bela na niba, degi, napneggi, neg gaegar.
11 Bab-Jesús-sunnad na akar-akar gurgin uksad, gwenna-gwennaga na e-nuggi-barmilesmaladga nug imaksad, baiganga, Bab-gaya-burba-berbegedga, baiganga, Bab-Jesúsgi abonoleged-igargi sunmakega nug imaksad, degi, baigangarbar, Bab-Jesúsba-nanaimalad-edarbedga, degi, amar-odurdakega nug imaksad, 12 adi Jesucristogi-akananaimalad gatik nued gumai-gumalagar, adi Bab-Jesús-igargi arbamalagar, degi, adi bela Cristoba-nanaimalad ogannomai-guegar. 13 Adi bela anmar na danakwaa wargwennayob Cristo-bensuli-gumalagar, degine, Bab-Dummad-Machi gatik nue-wisi gumalagar, anmar Bab-Jesúsba-nanaimalad nue nasgumai, Cristoyobidse gumalagar.
14 Deyob anmar gusale, adi anmar bar melle mimmigan baisursunna binsaed-galegedyob, baisursunna igar-baiganse binsaed galedii, eba ebipiledii-gumalagar. Ar dulemar, dulemar-baigan yardakega binsaed-nikaa-sunmakmaladse mer binsaed galemalagar. 15 Suli, degisur. Unnila sabedgine, igar-napiragwadgi nadapi, nue bela ibmar-nuegangi Cristogi nasgumai anmar gumalagar. Ar Cristo bela a-sailaga gusiid.
16 Ar anmar Cristo-sanyob gumarsoggu, bela anmar Cristogi akanaile, degi, nue na gwadilenaile, degi, bela na e-bakamalad nued bela arbanaile, bela anmar Cristogi na nasgumai-gumaloed, adi gatik na muchub-muchub anmar na sabgumalagar.
Epennegwad-igar be metemar, Jesús-igar-binidgi nanaegar
17 We an bemarga soged, Bab-Jesúsgi wegiid nue abeleged: Melle bemar dulemar-Bab-Dummad-wichurmaladyob bar damalo, ar amardi binsaed-iskanagi gudimalad.
18 Amardi e-binsaedgi galagwensuli gudimalad, Bab-Dummadgi-dula-gudigued gwen niksurmalad, ar amar yapa Bab Dummadba ibsamaladba a-igar-wichuli gudimalad deyob gudimarsunnad. 19 A-dulemar binge na itomaladi surgusmalad, iskuedga na san urmaksamarsunnad, bela ibmar-sunnasur-imakdimaladgi na wergudimarsunnad.
20 Ar bemardi wegi-galagwensuli-daedi, ar Cristogi deyob be gwen durdaksasurmalad, 21 ar nue bemar Cristo-igar itosar, degi, ar nue Cristo bemar-odurdaksamalar, ar igi igar-napiragwad Jesúsgi-maidba be odurdaklesmalar.
22 Epenne bemar nanadii-gusad-sikdi, igar-sered bemar metemarsun, ar a-igardi bato iskus maid, unnila dulemar-yardakedgi binsamaid. 23 Degisoggu bemar binsaed bini na obinomarsun. 24 Degi, bemar igar-nuegan sumarsun, adi dule-gwapidga bemar gumalagar. Ar Bab Dummad na eyob bemar-obinnisad, adi igar-napiragwadgi, degi, iniki gwage-swilidikidgi bemar nanamalagar.
25 Degisoggu, bemar gakansaed mimarsun, unnila na ga be igar-napiragwadgi be sunmakmar, ar ade anmar na bela Cristogi unnila san-wargwennaa gumalad.
26 Be urwele, mer we urwed iskuega be-imaked be sae. Degine, be ulusale, mer egi be bar binsadii-sae, abga ulusad ies be imake, 27 adi mer nia-sailaga na be-san ukega.
28 Ar dule epenne ibmar atursaerbad, mer bar ibmar atursao. Emigindi na be arbae, adi na be arbaedgi, dulemar-baigan-ibmar-abedimaladga sunna be ibmar ukmogoed.
29 Gaya-iskana mer be sunmako, unnila gaya-nueganbi be sunmaked be sae, adi bemar nabir dule-baigan ogannogegar, baigan-be-itobukmalad yeer-ito be imakegar. 30 Mer Bab Dummad Burba Nued bukib-binsaed be imakmar, ar bemar agi wilub nagusad, adi bemar mag daklemalagar, be Cristogad gumalad, Bab Dummad bela bemar-onogoed ibaganse.
31 Bemargi bela istar-itoged, sae-itoged, urwed-naid, binnasur-aimarse-urwed, dulemar-ukabsaed, degine, bela istar-binsaedgi ibmar-imaked osulomarsun. 32 Unnila na be yeer-itogedgi muchub-muchub bendakmar, na be wile dakmar, degi, na egi be warmaksamalale ies na be imakmar, ar igi Bab Dummad be-iskusad Cristogi bega osulosmogadyob.