9
Bab-Dummad-meged-neg
Nabir, gebe-igar-megisadgi igar-nikaa megisad, igi Bab Dummadse goloe, degine, a-igar we-napneggi Bab-Dummadse-golega neg-islidikid nikabalid. Ar weyob Bab-Dummadse-goled-dordo-neg gued: Gebe-dogdedgi Nega-Islidikidye-nugad-nega naid. Agi gwallumar-sied sibalid, degine, mesagi madu-Bab-Dummadga-ukleged maibalid.
Bab-Dummadse-goled-neggi, baid-mor-dummad-yaba-naid-sorbali, Nega-Nued-Ise-Islidikidye-nugad-nega naid. Agine, Bab-Dummadga-ina-wawadik-yapanned-ogumakega olo-galu-yaigwad siid, degine, Bab Dummad dadgan-ebo igar-mesisad-ulu sibalid. A-ulude bela olo-sunnabi egi aryoaled. A-ulugine, olo-noga-siidgi masi maná-nugad bukwad. Agi Aarón-gaapoled maibalid. We-gaapoledgi ber aradiki gagan egi ainis-gusad. Degine, Bab Dummad dadgan-ebo igar-nabosad akwagi-narmaklegar a-ulugi maibalid.
Bab Dummad dadgan-ebo igar-mesisad-ulu-birgi, angermar-querubinesye-nugad-warbo abin-abin dulluu bukmalad. We-ulu Bab-Dummad-maid-e-wilubganye sogleged, degine, dulemarga-gwage-iskued-elilesiid neg-birgi angermar-e-sakan bela egi eunsiid. Emigindi, belallaa agi an bemarga geg egi sunmaked.
Bab-Dummadse-goled-neg-dordogi-sobaledgi weyob ibmarmar urbilesale, agi, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad Neg-Islidikidgi bane-bane dogbukwa-gumalad, ega-igar-megisadba Bab Dummadga ibmar imakegar. We-Bab-Dummadse-goled-neg-Nue-Ise-Islidikid-yabardi unnila dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-bur-dummadbi birgagi irgwennaa doged. Ase dog-sokalir, ibmar-dula Bab-Dummadga-uklesad-e-abe seder-gebed, na e-iskudiidga, degi, dulemar-baigan na iskusad-wichurmalad-ularbar.
We anmarga Bab Dummad Burba Nued oyonaisundo, Bab-Dummadse-goled-neg-gebed amba ebule siile, Nega-Nued-Ise-Islidikid-naidse amba yo ase dulemar dogegala igar-mayileye.
Wedi emi-ibagi unnila binsa nabir oyolegega gusad, Bab-Dummadga-ibmar-ukleged, degi, ibmar-gummakar-ukleged we-ibmarmardi dulemar-Bab-Dummadse-gormaladga, e-iskusad geg ega nue elied. 10 Ar unnila mas-gullegedbi, goblegedbi, degine, igar-nikaa ibmar-uruked-maidba ibmar-imakedbi, unnila binsa askinbi wemar-ibmar imakleged, Bab Dummad we-ibmar-ogwanonikoedse.
11 Ar emigindi Cristo, dule-irwa-Bab-Dummadse-goled-bur-dummadga nugsalesad ibmar-nuegan-yoedse-danimaloed dakegar. Degisoggu, Cristo Bab-Dummad-meged-negaya bur-nuedidse, bur-sunsogedidse dogsad. We-Bab-Dummad-meged-negdi, dulemar-argangi sobarsulid. A sogleged, we-napneggined-surye, nibnegginedye. 12 Cristo Nega-Nued-Ise-Islidikidse unnila irgwennaa dogsad, sibad-abe, degine, moli-sapingana-abe-ukedba gwen dogsasulid, na e-abe-uksadba dogsad. Agi anmarga iskued-bennuksad. We anmarga iskued-bennuksadi, degi-sadeguoed.
13 We moli-bebe-nikad-machered-e-abe, degine, sibadmar-machered-e-abe, degine, moli-ome-bebe-nikad-amba-yo-mimmi-nikued-ogumaklesad-e-buru, dulemar-iskudimalad-birgi eolesmalale, we dulemar urukete, adi nabir Bab-Dummad-asabin dulemar-nuedga gumalagar, 14 ar Cristo-abe bursunna, ar a bur-bule gangued nikad. Cristo na Bab Dummadgala, Bab-Dummad-Burba-geg-berguedbali na-san-gutu-gwen-naisulidi na san uksa-gusad burgwegar. A-ular anmargi-ichakwa-binsaed-naid burgwedsik-anmar-semaid, Cristo-e-abe, sunna anmarga elied, adi Bab-Dummad-Dula-Maid, a-e-maiga anmar gumalagar.
15 A-ulale, Cristo igar-bini-megisad-irwa-gwisguedga gunonisunnad. Gebe-igar-megisadgi-yolesmalad e-iskuedgi-abonogegala, Cristo burgwenonikid, adi Bab-Dummad-dulemarse-gochamaladse, amar ibmar-nuegan-geg-bergued-abingamalagar.
16 Dule yo na burgwed-idu igar-mesed e-burgwisar, doa e-sorba ibmar-gaoe. We-dule-igar-mesisad burgwegweler-gebed, dule-ibmar-gaoye-soglesad ibmar-gaegar. 17 Ar ade dule-igar-mesisad burgwisar, geb nabir igarga gued. Ar dule-igar-mesisad amba dula gudiile, dule-ibmar-gaoye-soglesad geg amba ibmar gaed. 18 Bab Dummad anmar-dadgan-ebo-gebe-igar-mesisad ibmar-unimalad-burgwisadgi, a e-abe-milesadgi ebo igar-nabosad.
19 Bela-igargan-megisad Moisés bela-neggwebur-owisosgua, molimar-sapingana-e-abe, degine, sibad-e-abemar diiba-oburaledgi sibad-wawaad-e-absar-ginnid, degine, hisopo-e-anagi owardikusad. Geb agine, garda-narmakar-megisadgi abe-misad, degine, bela dulemargi abe bomisbargu, 20 sogded:
We-abe emi Bab Dummad bemar-ebo
igar-mesnaid nue-napiraye sognaid
e-wilubgan gued.
Ex. 24:8
21 Deginbali, dordogi-Bab-Dummadse-goled-neg-sobaled, degine, bela vasomar-Bab-Dummadse-golega-ebulegedgi abe-bomisbalid. 22 Deginbali, Moisés-igar-maidgi sognaido, ibmar-belasaale ibmar-durgan-abegi swilidik gusiiye. Abe milesulile, dule-iskued geg elileye.
Cristo nakrusgi-burgwisadgi iskued elilesiid
23 Degisoggu, we-ibmarmar-nibnegginmalad e-wilubganga-gued swilidik saegala, ibmar-dula-gummakar-uked-igar imaker-gebed. We-nibnegginmalad-ibmar-sunnaddi ibmar-dula-gummakar-uked bur-nued abeleged.
24 Ar Cristo Bab-Dummadse-goled-negse dogsadi, dulemar-argangi neg-sobaledse dogsasulid. Dulemar-argangi-neg-sobaleddi unnila nibneggined-e-wilubgan gued. Cristo nibneg-sunnadse-dogsad, anmar-irwa emigindi Bab-Dummad-asabin gwisgu-dasunnad. 25 Dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad-bur-dummad birgagi unnila irgwennaa Nega-Nued-Ise-Islidikidse ibmar-dula-e-abe-semai dogedyobi, Cristodi gwen dogsasulid. 26 Ar deyob gannar-gannar dogsana, Cristo gebe-negasaila-naguded-akar gannar-gannar burgwediindo, emigindi unnila irgwennaa ibagan-bergunaidgi nonikid, na e-sunnad na e-san sabsuli uknonikid, adi na e-burgwisadgine iskued-osulogegar.
27 Ar dulemarga igar-maid, unnila irgwennaa burgwed, geb a-sorba Bab Dummad ega igar itogoed, we-dule na e-nanasad-igar. 28 Amba deyob Cristo unnila irgwennaa na san sabsur uksa-gusmogad, adi dulemar-bukidar-iskudimalad e-iskued-eliegar. Ar Cristo gannar dakledagogua, bar iskued-eliega danikosulid, danikoed, dulemar-e-edarbedimalad-abonogegar.