10
Jesús burbar sibad-wawaad-edarbedgi sunmaksad
Jesús sogdebar: “Napira an bemarga soged: Ar sibad-wawaad-galu-emakaled-yawagakgi dule dogsulile, yarganba dukuar dogele, we-dule sibad-wawaad-atursaeddo, degi, dule-atursili-sunnaddo. Ar dule yawagak-siidgi dogerdi, we-dule sibad-wawaad-e-ibed-sunnaddo.
“Yawagak-daked we-dulega yawagak-egaogu, sibad-wawaad na e-edarbed gaya-burba mag itoged. Sibad-wawaad-edarbed e-sibadse na nugar-nugar gordo, degine, galu-yaba-bukwad onogodo. Sibad-wawaad-edarbed bela e-sibad-wawaad na onisale, na e idunadap-daed. Sibad-wawaad eba nadapmalodo, ar ade na e-edarbed-e-gaya-burba mag itomalad. Ar e-edarbedsulidbardi naosurmalad, aka bur e-idu duurmakdemaloed, ar ade e-gaya-burba aku-itomalad.”
Jesús weyob dulemarga odukuar-ibmar-sogsadi, aku-ito-gusmalad, ibi ega obarisa.
Jesús, sibad-wawaad-edarbed-nuedid
Jesús gannar emarga sogdebarsun: “Napira an bemarga soged: Ani an sibad-wawaad-galu-emakaled-e-yawagak-sunnadid. Dulemar-odurdakega an-idu-nonimalad, amar atursamaladid, degi, gandikidgi-atursamalad. Sibad-wawaad amar-gaya-burba itossurmalad. Ani an yawagak; ar dule angi dogele, a-dule abonolegoed, degi, dogogua, gannar nobaloed, degine, angi mas-gunned amioed.
10 “Dule-atursaed danikile, sibad-wawaad-atursaegalad, oburgwegalad, degine, osulogega unnila nonidamalad. Andi an nonigua, burba-dula-gudigued ukega an nonikid, degine, bela ulubgi yeer-itodii guegar. 11 Ani an sibad-wawaad-edarbed-nuedid. Sibad-wawaad-edarbed-nued e-san-burba, sibad-wawaad-ular na uked, e-anar burgwegar.
12 “Ar sibad-wawaad-edarbed-nuedsuliddi, unnila bennuklegega-arbaeddi, sibad-wawaad-egadsulidba, achu-burburud danikir, sibad-wawaad-mete idu nad-daed. Degisoggu, achu-burburud sibad-wawaad-ganonikogu, sibad-wawaad-oduurmaksundo. 13 Degisoggu, dule-manigi-arbaed wakite-daed, ar ade unnila bennuklegega arbaed, degisoggu, sibad-wawaad baisur daksundo.
14 “Ani an sibad-wawaad-edarbed-nuedid. An-sibad-wawaad mag an na daked, degi, mag an-dakmarmogad, 15 igi Bab nue an-wisi, deyob an Bab-wismogad. Degine, an-san-burba an-sibad-wawaad-ular an na uked, e-anar burgwegar. 16 Sibad-wawaad-baigan an nikbalid, we-galu-yabalidsulid, ainebalidid. Amar anse an sedamogar-gebed, amar an-gaya-burba-itomaloed. Unnila sibad-wawaad dangwennaa guoed, degine, e-edarbed wargwennaa gubaloed.
17 “Burgwega an-san-burba an uked, adi gannar an subaligar. A-ulale, Bab nue an-sabed. 18 Gege dule an-san-burba angi sued, ar ade an-sunnad na wargwen na uked. Ar ani gangued an nikad na an-san ukega, degi, an na gannar subaligar. We-igar an-Bab anga-uksadba an imaked.”
19 Ar Jesús-wegi-sogsad-ular Judiomar na muchub-muchub abin-abin na imakarmalad. 20 Bukidar Jesúsgi sogdemalad:
—We nia-nika gudiid, we akargualid: ¿Ar ibiga be itomala? Mer be itomala.
21 Baigandi sogmogad:
—We-ibmar-sogedi, we nia-gayasulid. ¿Ar niade sunna dule-ibya-surmaladga ibya nudaksi? Suli, degisuli.
Judiomar Jesús-abingassurmalad
22 Deun Jerusaléngi Bab-Dummadse-Goled-Neg-Gannar-Nudaklesad-Iba naid. A-ibagangine, di-wied-nii yoid. 23 Deun Jesús Bab-Dummadse-goled-neg-ubebba, Salomónye-nugadsik, bipirmakdiid. 24 Judiomar bela Jesús-ebilis ambikusmargu, ega sogdemalad:
—¿Bule-sui undar yoote be anmar-obinsa imakmaloe? Ar be Bab-Dummad-dule-wargwen-barmidagoye-sogsad-dulele, anmarga bakar be soge. ¿Ar be Cristo-sunnadi?
25 Jesús, amar-abin sogde:
—Ar bato an bega sogsamalad, bemar an-itobisurmalad. An-Bab-nuggi ibmar-saedi, a bemarga sognaid, an doa-dule gue. 26 Ar bato an bemarga sogsamaladyob, ar bemar an-sibad-wawaadsursoggu, a-ular be an-itosurmalad. 27 An-sibad-wawaad an-gaya-burba mag-itomalad, mag an daked, degine, anba nad-damalad. 28 Ani an burba-geg-bergued ega uked, bipisaale amar gwen berguosurmalad, degi-sadegumaloed, degine, bipisaale dule gege angi an-sibad-wawaad sued. 29 An-Bab sibad-wawaad-anga-uksadi, a-Bab bela dule, degi, niamarba bur dummad, degine, bipisaale dule-baid gege an-Babgi an-sibad-wawaad sued. 30 Ani, degine, an-Bab, anmar wargwenna gumalad.
31 Degi Judiomar gannar akwa susmalad, Jesús-makegar. 32 Jesús Judiomarga sogded:
—Ibmar-nuegan-bukidar an-Bab-nuggi an bega oyosmalad, degite, ¿igid-imaksad-ular akwagi be an-makbimarsunna?
33 Judiomar, abin-imakdemargu, sogdemalad:
—Be-ibmar-nued-makdiid-ular anmar akwagi be-makbisurmalad, anmar akwagi be-makbiedi, be Bab-Dummad-nuggi dododid-ular. Ar be we-napnegginedidde, emide degite Bab Dummadga na be imaked.
34 Jesús, abin-sogde:
—¿Ar bemargi Moisés-igargi-narmakar naisursi?
An bemarga sogsad, bemar bab-dummagan gumarye.
Sal. 82:6
35 Ar Bab-Dummad-gaya-burba-abingasmaladse, be bab-dummaganye Bab Dummad gocha-gusad. Ar Bab-Dummad-Garda geg anmar bisked. Degisoggu, noar an sogsasurdo. 36 Ar Bab ega-arbaega an-susad, degine, we-napnegse an-barmialid. ¿Anga bemar sogode: ‘Be Bab-Dummad-nuggi dododiiye,’ an sogsad-ular: ‘Ani an Bab-Dummad-Machiye?’ 37 Ar an-Bab-ibmar an imakdisulile, mer be an-ibmar-soged abingamardo. 38 Ar an-Bab-ibmar an imakdiirdi, ar be an-benmar-inigwele, an-ibmar-imakdiidgi mer be bengumardo, adi bemar wisgumalagar, degine, mer bengumalagar Bab angi gudiid, degine, an Babgi gudimogad.
39 Agine, Judiomar gannar Jesús-gabi-guarmalanad degi-inigwele, Jesús egi nabir wakicha-gusad.
40 Jesús gannar Jordán-diwar-obakar nade-gusad, bia Juan iduar Bab-Dummad-digi-ogleged-igar imaknai-gusadgi. Agi Jesús megidapid.
41 Ase dulemar-bukidar Jesússe duurmaknoni-gusmalad, sogdemalad:
—Ar inso Juan-Bautista ibmar-wilubgan-imakledisulid imaksasur-inigwele, bela we Jesúsgi ibmar sogsad, napiragwad sogsad.
42 Agine bukidar Jesúsgi-bensuli-gunonimarsunnad.