16
Jesús sogdebar: “Ar we-ibmar an bemarga sogsamalad, adi melle bemar-burba galakumalagar. Ar Judiomar-onmaked-neggi dulemar be-onomaloed. Ar ibagan danikoed, ar be-oburgwismalale, Bab Dummadga ibmar-nued imaknaiye bimaloed. Ar we-dulemar Bab-wichulidba, degine, aku an-dakmarbalidba, weyob be-imakmaloed. Ar we-ibmar na bega sogsamalad, adi a-ibagan nonikile, bemar insamalagar, bato we-ibmar idu an bega sogsamalad.
“Ar an bemar-abargi gudiidba, iduardi an bega sogsasurmalad.”
Bab Dummad Burba Nued e-arbaoed
Jesús na e-sapinganga sogdebalid: “Ar emigindi dule-an-barmialidse an naesokalid. Emigindi bemar bipisaale wis anse egissurmalad: ‘¿Bia be nae?’ Ar we-ibmar-an-bemarga-sogsadba, bemar gwagegine nue-bukib-binsa be-ito nadmalad. Ar napira an bemarga sogmalad: Ar bemar-idu an naele, bur bemarga ib-nuedid. Ar an bemar-idu nasulile, Dule-Gwage-Armaked geg bemarse daged. Ar an bemar-idu naerdina, an a-dule bemarga barmidagoed.
“Ar Dule-Gwage-Armaked bemarse nonikile, dulemar-we-napneggined na e-iskunaid mag-itogega imakoed, degine, igar-inikigwad-maid mag-itogega imakbaloed, deginbali, Bab-Dummad-dulemar-sabsur-odurdakoed mag-ito imaknonibaloed. Dule-Gwage-Armaked, dulemar an-benmalad-ular dulemar-iskudimalad mag-ito imaknonikoed. 10 Degine, igar-inikigwad mag-itoge dulemar-imaknonibaloed, ar an-Babse an naesokalid-ular, degine, bemar bar an-dakosurmalad. 11 Deginbali, Bab-Dummad-dulemar-sabsur-odurdakoed mag itononimarbaloed, ar ade we-napneggined-e-dummad bato sabsur-odurdaklegoye ega igar-megisad-ular.
12 “Amba bemarga ibmar-bukidar an soged-nika-inigwele, an bemarga sogosurmalad, ar ade bemar aku itomaloed. 13 Ar Burba-Napiragwad-nonikoeddi, adi igar-napiragwadgi bemar-idumaloed, ar na e-itolegedba sunmakosulid, ar sunmakoedi, bela-na-ibmar-itosadba, degine, yoedse ibmar guoed, idu bemar-owisononikoed. 14 A-Burba-Nued an-nug ogannononikoed, degi, an-ibmar bemarga odalononikoed. 15 Ar bela Bab-ibmar-nikadi angadmogad, a-ular an bemarga sogsad: ‘A-Burba-Nued an-ibmar suoye, geb degi bemarga odalononikoye.’ ”
Bukib-itoged, a weligwar bemar-imaknonibaloed
16 Jesús na e-sapinganga sogdebar:
—Ar ichesaar bemar napi an-dakmaloed, geb ichesaar-nasad-sorba gannar bemar an-daknonimarbaloed, ar ade an-Bab-maidse an naesokalid.
17 Geb degi abar e-sapingan na muchub-muchub sokarmalad:
—¿Ar wede ibu anmarga obare: Ichesaale bemar napi an-dakmaloye, geb ichesaar-nasad-sorba gannar be an-daknonimarbaloye, ar an-Babse an naesokaliddeeye?
18 Degi sogdemarsun:
—¿Ar wede ibu obare: ‘Napi ichesaale?’ We sunmaked anmar aku itomalad.
19 Jesús mag daksasoggu, e-sapingan ese ibmar-egisbied, a-ular amarga sogdesunnad:
“¿Ar bemar na be muchub-muchub egismalad, wede ibi an obarisa an sogsagu, ‘Ar ichesaale bemar napi an-dakmaloye, geb ichesaar-nasad-sorba gannar bemar an-daknonimarbaloye?’
20 “Napira an bemarga soged, bemar bukib binsamaloed, bemar bomarbaloed, ar we-napneg-naidgi-bukmaladdi weligwar itomaloed. Ar bemar bukib binsamalo-inigwele, bukib-ito-bemar-imaked weligwar bemar-imaknonibaloed. 21 Ar ome-gwensak we-napnegse dule-wargwen-ode-sokalile, nunmaked-itononi-daed, ar e-wachigan mosadba. Ar mimmi-aidesad-sorbardi bar na e-naibi-itosadgi binsaosulid, ar weligwar itononi-daed, ar we-napnegse dule-wargwen aidenonikidba. 22 Ar amba bemar deyobmodo, bemar bukib emigindi itomardo. Ar gannar an be-dakmarbaloed, agi bemar gwagegi weligwar itononikoed, degine, bipisaale weligwaled dule bei osulogosurmalad. 23 A-ibagangi bemar anse bar ibmar-egised nikuosurmalad.
“Napira an bemarga soged, ar ibu bemar Babse an-nuggi egisbimar-dibe, Bab bega ukmaloed. 24 Ar emi ibase, bipisaale amba yo be an-nuggi Babse ibmar egismalad. Babse be ibmar egismar, adi be ibmar-abingamalagar, adi bemar nue-weligwar itomalagar.”
Jesús sogsa-gusad, an we-napneg-naidgi nakwisye
25 Jesús na e-sapinganga sogdebar: “We-ibmargi an bemarga sunmaksamaladi, odukuar an bega sogsamalad. Ibagan nonikoed, bar odukuar an bemarga sunmakosulid, bakar-buud an bemarga Babgi sunmaknonikoed. 26 A-ibagangi an-nuggi bemar Babse ibmar egismaloed. An sogsurdo, bemar-ular Babgi an wilenai-guoye, bemarga ibmar ukegar. 27 Suli, degisuli. Ar Bab na e-sunnad bemar-sabmogad, ar bemar an-sabgusad-ular, degine, an-Bab-Dummadgi-danikid bemar bengussulid-ular. 28 Babgi an danikid, we-napnegse an nonikid. Emigindi gannar we-napneg an mete-sokalid, Babse gannar an naesokalid.”
29 E-sapingan Jesúsga sogdemar:
—Ar emigindi nue bakar-buud be anmarga sunmaked, odukuar be anmarga ibmar sogsulid. 30 Ar emigindi anmar nue mag-itodo, bela be ibmar bato wis-daed, dule bese egised-iduar, degisoggu, dule-ibmar-bese-egised be abesursundo. Ar a-ular anmar wissundo, be Bab-Dummad-akar-danikid.
31 Jesús, abin-sogded: “¿Ar emigindi be an-bensurmala? 32 Ar emigindi ibagan danikid, ibagan nonisunnad, bemar na wala-walagwen aisakidmaloed, wargwen be an-metemaloed, degi-inigwele, wargwen be an-metosurmalad, ar Bab anba gudiid. 33 Ar we-ibmargi an bemarga sunmaksamalad, adi angi ulubgi bogidik-itoleged bemar itomalagar. We-napneggi bemar naibi itomaloed, degi-inigwele, be gandik imakmar, ar bato we-napneg-ibmar-iskanagi an nakwisad.”