3
Na-nikumamaid igi nanamalar-gebe
Ar amba deyob omegan, bemar be-sui-urbaligwaa be nanamar, adi be-sui Bab-Dummad-gaya-burba-abingabisulid, amba ega be sunmaksurmar-inigwele, Bab Dummadba nagumalagar, nue-inikii-nanae bemar-dakedba, degine, bemar egi nue-binsaed-nikaa-nanae be-dakedba.
Omegan, bemar nue-yeer-dakle guegala, we aski ise-nudakar imakedginsulid. Sailagia ise-nudakar imakedginsulid, ormar-nasikedginsulid, degine, mormar-gargemalad-yoedginsulid. Suli, degisulid. Be-yeer-dakleged-napiragwad be-ulubgi siid, be-gwagegi. We yeer-dakleged-napiragwaddi geg bergued. We, yeer-itogedgi-ibmar-imakedid, urwedgi ibmar imaksulidid. We-degi-daedi Bab Dummadga bur ibi-nuedid.
Ar epenne weyobi omegan-ulubgi-nue-Bab-Dummadba-akanai-gusmaladi nanadii-gusmarmogad, Bab Dummad gwen bengussurmalad, amar na e-sui-sogedba ibmar-imakdii-gusmalad. Sara be dakena, na e-sui-sogedba ibmar-imakdii-gusad, an-dummadye, na e-suise gordii-gusad. Emigindi a-e-sisganga bemar gunonikoed, ibmar-nuegan bemar imaker, degine, dobsulidba be nanamalar.
Bemar macherganmo, be-omeganba be nue-binsaed-nikaa-nanadii imakmarmo. Be-ome be nue akwemar, ar omegan anmarba bur nollogwad, degi-inigwele, Bab Dummad amba amarga anmar-sunnaa-burba-geg-bergued ega uksamogad. Degisoggu, be-ome-e-nug-odummodii be nanamar, adi bemar Bab Dummadse gotele, Bab Dummad be-itomalagar.
Gwenadgan ibmar-nued-saed-ular wileged
Deginbali, napi an bemarga sogsun, bela na be emarbi binsabukwa-gumar, wile na be-dakmaladba na be muchub-muchub bendakbukwa-gumar, gwenatigwar na be nue sabgumar, wile na be dakmar, na ai-nuegan na be nanamar. Dule ibmar-iskana begi imaksale, mer abin ibmar-iskana be imako. Dule be-ukabsasale, mer abin imako. Suli, degisuli. Bur ibmar-nued ega be uke, ar bemar wisid, Bab Dummad bese gochamaladi, be-susmaladi, bega ibmar-nuegan ukegalad. 10 Ar ade Bab-Dummad-Gardagi sognaid:
Na dule san-burba dulad
na weligwar-gudii gubiele,
degine, iba-nuegan dakbiele,
na e-gwabin ibmar-iskana sunmakedsik bargaer-gebed,
degine, e-gaya na gakangi sunmaksuli guer-gebed.
11 We-dule ibmar-iskanagi banguer-gebed,
ibmar-nued imaker-gebed.
Ulubgi-bogidik-itoged bur amier-gebed,
degine, aba bur nanadii guer-gebed.
12 Ar ade Bab Dummad
dule-gwage-nuegan-nue-edarbe-daed,
degine, amar-ese-goled nue ito-dabalid.
Ar dulemar-ibmar-iskana-imakmaladdi,
Bab Dummad a-dulemar-idu wagar-obirid-daed.
Sal. 34:12-16
13 ¿Degite, doa-dule bemar-oakalogosunna, ar bemar ibmar-nueganbi imakdiir? Geg be-oakalomala. 14 Ar igar-inikii-maidba be nanaed-ular dulemar be-wiodiile, begi nued binsalesdo. Degisoggu, mer a-dulemar-dobee be itomalo, degi, mer surbinsa be itomarbalo.
15 Bur be-gwagegi, be sogmar, we-Cristobi an-Dummadye. Guagwar gudii be imakmar, dulemar bela bese egichialir, ibiga be Cristogi-bensuli be edarbedimala. Be a-dulemar-abin imakder, mer na san-odummoar be sunmako, degine, nue na san-bargaagwar be a-dulemar abinsaoed. 16 Bemar nued nanamar, ulubgi-gwen-iskudisuli-itogedgi, adi dulemar-begi-binsa-sunmakdimalad bemar ibmar-ichodimarye, amar-obingesaegar. We-dulemar be Cristoba ibmar-nued saed-ular binsa gakansaar begi sunmakdimalad.
17 Ar ibmar-nued-saed-ular be wioarmalar, ar Bab Dummad deyob abeger, we bur nuedid, ibmar-iskana-saed-ular be wiomaladba. 18 Ar Cristo unnila irgwennaa anmar-iskued-ular wilenai-gusad. Cristo dule-gwage-swilidikid, dulemar-iskana-ular burgwisad, adi Bab Dummadse anmar-nidegar. Napiragwad, Cristo sanar burgwisad, e-burbadi dula gunonikid.
19 Cristo burgwar-maigu, e-burbaba nade-gusad, burbamar-eskaryagi-gales-bukmaladga Bab-Dummad-gaya-burba-nuedgi ega sunmaksad. 20 Ar wemar, epenne Bab-Dummad-igarba gwen nanassurmalad, deun Noé-ibagangi, Noé ur-dummad sobnai-gusgu. Bab Dummad we-dulemar a-urse-doged edarbedii-gusgu, deunni, unnila e-walabaabak, muu-mulusgu abonoles-gusmalad.
21 We-Noé dii-mulusgu, abonolesad, anmarga e-wilubga gunaid, ar igi Bab-Jesús-digi-ogleged emi anmar-abonomogadyob, (ar digi-ogleged anmar-sangi ibmar-iskana-naid elisurdo, ar unnila Bab-Dummadsik-nued-binsaega anmar-imaknoni-daed). We anmar abonolegedi, Jesucristo-gannar-durgusadgi, agi anmar iskuedgi abonolesimalad. 22 Ar emigi Cristo nibneggi-nadedgi, Bab-Dummad-argan-nuedsik sigidapid, angermar, burbar-sailagan, burbar-gantikidba gangued-nikmalad, bela wemargi Cristo-nakwissoggu, Cristo-sogedba wemar nanae-gunonimarsunnad.