5
Pedro gwenadganga soged, Cristo-igargi gatik nanamarye
Bab-Jesúsba-nanaimalad-e-idumalad bemar-abargi-gudimaladse wilesakwaa an goled, degine, an amarba Bab-Jesúsba-nanaimalad-e-idumogadid. An-sunnad Cristo-wilesad an daksamogad, degine, yo Cristo-e-nug-ogannolealir, an eba nug-ogannolemogoed. Bab-Dummad-e-dulamar bemar-abargi-bukwad nue be akwemar, sibad-wawaad-akwed na e-sibad-wawaad-akwedyob. Nue yeer-itogedgi Bab-Dummad-sogedba be gwenadgan-akwemalo, dule bega ise-sogaledginsur, degine, yamo mani-dummad dulemargi gaegarsurbar, be weligwar-itogedgi be gwenadgan-akwemar.
Degine, be dummadsoggu, be dulemar-akwediid, mer gantikidgi ibmar-imakega be imakmar. Suli, degisuli. Bur amarga be-daed nued be oyogoed, adi be-ibmar-imakedba damalagar. Ar deyob be nanamalale, sibad-wawaad-edarbemalad-e-Dummad gannar danikir, bemarga olo-gurgin-yeer-dakleged-geg-bergued uknonikoed.
Sapingana, bemarmoga, girmar-selegan-urbaligwaa-ibmar-imakdii be gumarmo. Degine, bela na be muchub-muchub urbaligwaa be nanamar, degine, maikwaa na be san imakmar, ar ade:
Bab Dummad dulemar-na-san-dummarba-imakmaladgi gwisgu-daed.
Dulemar-na-san-maikwaa-imakmaladdi,
adi Bab Dummad amar-bendak-daed.
Pr. 3:34
Degisoggu, Bab-Dummad-gangued-urba na be san bipii imakmar, adi be-nug-dungued-ibagan mosale, Bab Dummad be-nug odummogegar. Bemar na surbinsa itodiid, bela Bab Dummadga be ukmar, ar Bab Dummad bela bemar-nue-akwediid.
Degisoggu, nue binsaed-nikaa be damar, nue atakmar, ar be-istarad, nia-saila, achu-migur-nono-wawaadyob be ebilis be dikarba uurmakdiid, amidiid, doa-gunno-dibeye. Be Bab-Jesúsgi be bensulidba gandik nia-saila-abin be gwisgu, ar be wisid bela napneg-naidgi be-gwenadgan weyob-wiledimarmogad.
10 Ar Bab Dummad dulemargi bela-bela nabir binsamaid, a bemarse Jesucristogi gochad, adi na e-ibmar-nuegan-geg-bergued bemar eba nikumalagar. Bemar ichesaar wilesad-sorba, na e-sunnad bemar-nudakoed, bemarga bela ibmar-imakoed, bemar-ogannogoed, degine, bogidik-megegala bemar-imakoed. 11 Degisoggu, Bab-Dummad-nug ogannolesun, degine, na e-ganguedba bela neg-dakmaid degi-sadeguad egadga gusun. Ar deyobdo.
Pedro napi sogsiid, be nuegan sogeye
12 Gwenad-Silvano, geg-dule-yardaked, aba an bemarga garda bipisaar wis narmaksii, bemar-ogannogegar, degine, bemarga oyogegar, we Bab Dummad bemar-abonoge-wilubsulinad, degite bemar-abonosad. We-a-igar napiragwadid. Emide bemar a-igargi galakussuli nanadimalad.
13 Bab-Jesúsba-nanaimalad-danar-ambikunoni-damalad-Babiloniagi-bukmalad, bemar-sunnaa sulesmarmogad, degine, Marcos, Bab-Jesúsba-naidba an-machiga-gunonikid bemarga sogsimalad, bemar nued sogeye. 14 Na be muchub-muchub sabguedgi na ise-nue-angaagwaledgi nued-sogeye na ga be sogmar.
Bemar-Jesucristogi-akananaid, bemar bela ulubgi bogidik itogena-gadin. Be itomargua.