3
Jesúsba-nanaimalad amba Cristo-igargi alamaknanaimalad
Deginbali, gwenadgan, Bab-Jesúsgi wergumarsun. Gannar-gannar bemarga an ibmar-narmakedi andi gwen akar an itosulid, ar bemarga-an-narmakedi ar ibmar-nuedid.
Dulemar-achuyob-damalad, galagwensuli nanamalad, Bab-Jesúsba nagubiele, na be-abgan-duku-siker-gebye sogmaladgi, nue salakarmalo. Ar amardi na abgan-duku-sikedgi yeer itomalad, anmardi suli. Ar anmar bur abgan-duku-sikaled-sunnadid, ar ade anmar bur Bab Dummadba nanaimalad, ar anmar bur-nue Bab Dummad Burba Nuedba Bab-Dummad-nug-odummodimalad, degi, anmar Cristo-Jesúsginbi gannalemalad, anmar san-siksadgi na dukin gannalesurmalad.
Ar we-dulemaryob an sogbiena, an Judio-duledbali an Bab Dummadgadye, nabir deyob an sogsamogaled. Ar dule-wargwen na e-abgan-duku-sikedba Bab-Dummadgad-sunnadye sogele, an bur-bule a-duleba sogsaled. An gwalulesgu, ibabaabakgi, anmar-dadgan-igar-maidba an abgan-duku-siklesad. An Israel-duled, Benjamín-wagwad, Hebreosik Hebreo-sunnadid. Judiomar-igar-mamaid-odulogedsik, an Fariseo-sordad. Ar dulemar igar-baidba nanabisur an abegedbali, Bab-Jesúsba-nanaimalad-danar-ambikunoni-damalad an baregindii, sabsur imakdii an gusad. Moisés-igar-mesisadba nue an nanadisoggu, dule geg angi soged, an iskudiiye.
Ar we-Moisés-igar belagwapa ibmar-nueganbi an daksad, emigindi bela ibmar-iskanayob an daked, ar an-Cristo-sabed-ular deyob an daknonikid. Ar napiragwad, ibmar-belagwapa ibmar-iskanayob an daknonikid, ar an-Dummad, Cristo-Jesús bur-yeer an daked-ular. Ar an Cristo-Jesús-sabed-ular bela we-ibmar an indaksad, ar we binsa ibmar-iskana-milegedyob an daksad, adi an Cristo bur nue baramiegar.
Degine, ar Cristogi an nue akanai-guegala, Moisés-igar-mesisadba-daed-ular Bab Dummad iskussuliyob an-daksasulid. Suli, degisuli. Bab Dummad iskussuliyob an-daknonikid, ar an Cristogi bensulidba. We Bab-Dummad-iskussuliyob-an-dakedi, Bab-Dummad-akar-danikid, unnila Cristogi bensulidba. 10 Ar Cristo bur an nue wisgubied. E-ganguedgi na gannar durgusad an nue itobied, degi, e-wilesadgi an wilebied, degine, e-burgwisadgii an burgwebimogad. 11 Adi nabir dulemar-burgwismalad-abargi gannar an durgumogagar.
12 Ar Jesucristo-igar belagwapa bato an baramis-deeye an sogsulid, degi, bato an-san swilidik-deeye an sogsurbalid. Amba an alamaknaimogad, Jesucristo-igar baramiedgi, ar Cristo-Jesús ibiga an-susmoga, deyob an alamaknaimogad.
13 Gwenadgan, an-sunnad we-ibmar bato an bela baramis-deeye an sogsulid. Unnila ibmar-soggwen an imaked, ibmar-nasmalad an ies-imaked, unnila ibmar-danimaladginbi an alamaknaisunnad. 14 Igi dulemar abarmaknair na bengunanaimaladyob, doa-inse omogoe, ayob an abarmaknaimogad, adi Bab Dummad nibneggi ibmar-nued anga ukoye sogsad, anga ukegar, ar Cristo-Jesúsgi an akanaid-ular.
15 Degisoggu, bela anmar Jesucristogi-ulubgi-bensulidgi-nasgumamaid, an-sogsadyob anmar binsae-wilubmalad. Ar we-ibmargi bemar akar binsa-dibe, Bab Dummad a-igargi mag-ito be-imakmarbaloed. 16 Ar Cristo-igar bemar durdaksadse, aba bemar nanae-wilubmalad.
17 Gwenadgan, an-daedba be damar. An bemar-walik gudigusgu, igi an nanadii-gusa, ayob gwenadgan-nanadimaladba bemar damarmosun. 18 Bato ichesurgus an bemarga soged, emigindi boed-abargi, gannar an bemarga sogbar, dulemar bukidar Cristo-nakrusgi-burgwisad-e-istarmaladga gudidimalad. 19 Amardi na e-san-burba degi yoggudmaloed, ar unnila na e-saban na e-bab-dummadga imaksa-gudidimalad. Amar e-ibmar-imakdiidgi bingegue-wilubmalanad. Emigindi, agi na dukin san ogannodidimalad. Amardi unnila we-napneggi-ibmar-naidginbi binsadimalad.
20 Anmardi nibneggined gumalad. Degisoggu, anmar-Dummad-Jesucristo, anmar-Abonoged nibneggi danikoed, a anmar edarbebukmarsunnad. 21 Jesucristo na e-ganguedba belagwapa ibmar ganisoggu, ar gannar danikir, a-e-ganguedba anmar-san-wile-itodiid anmarga ogwanonikoed, na e-san-nibneggined-nikadyobi anmar-imakoed.