13
Dummagan-urbaligwaa be nanamar
Bela dulemar dummagan-neg-dakmamaid-urba nanae-wilubid, ar ade Bab Dummad belagwapa na e dummagan-urbed. Ar dummagan-mamaidi, we Bab-Dummad-sogedba mamaid. Degisoggu, dule-wargwen dummad-maidba dasulile, Bab Dummadgi yolenaido, degine, dulemar dummaganba-ibsasurmalad, we na dukin sabsur odurdaked na amimaloed.
Ar dummagan-neg-dakmamaid dulemar-ibmar-nued-imakdimalad ogwayega maisulid, we maidi, dulemar-ibmar-iskana-imakdimalad ogwayegalad. ¿Degisoggu, dummad-neg-dakmaid be dobgubisuli? Degir, ibmar-nued be imakdo, adi amar be-nug ogannogoed. Ar ade a-dummagan Bab-Dummadga-arbamalad-gued bemarga ibmar-nuegan imakegar. Ar be ibmar-iskana imakele, be dobgumalodo, ar ade binsa gangued nikasulid, igar nikad, sabsur dulemar-odurdakegar. Ar Bab-Dummadga-arbaed-dule-gued, dule-ibmar-iskana-imakdiid buged-imakega maid.
Degisoggu, a-ulale anmar dummagan-urbaligwaa gudiguer-gebed, adi anmar mer sabsur-odurdaklegegar. Unnila agarbisurdo, ar anmar dummagan-urbaligwaa nanaer-gebed, adi anmar ulubgi akarsur itobaligar. Ar degine, a-ular dummagan bemargi mani-gaalile, bemar bennukmarbalid, ar amar Bab-Dummadga-arbamalad gumalad, degine, amargi na arbadidii-namalad.
Igargan-mamaidba bemar bela dummaganba imake-wilubbid: Mani-weleged-bennuked be bennukmar; neggweburgi mani galeged-dibe, be bennukmar; dummadgi binsaed-nikaa daed-dibe, egi binsaed-nikaa be damar; dummad-e-nug ogannoged-dibe, be e-nug ogannomardo.
Dule-baid be sabgumar
Melle dule-baidgi mani-gani-gudii be imakmar. Suli, degisuli. Bur na be muchub-muchub sabgumar, ar ade be dule-baid sabele, Moisés-igar-maidba be imaksamardo. Ar igar maid:
Mer abirgunagwarsuli
na be dikarba yolemaloye.
Mer na be oburgwemaloye.
Mer atursamaloye.
Mer binsa gakansaar ibmar be sogmaloye.
Mer dulemar-baid-ibmar-bina sogmalo.
Ex. 20:13-17
Degine, igar-baid igi-maibar-dibe, bela irgwen-sogar weyob soglesiido:
Dule-baid na be be-san sabguedyobi
be sabgumogoye.
Lv. 19:18
10 Ar be dule-baid-sabele, geg egi ibmar-iskana be imaked. Degisoggu, dule-baid-sabguedi, we igar-maidba nanaeddo.
11 Degisoggu, na be sabgumar, ar anmar wisid ibagan-iskana-naid. Emigi wachi bato omossoggu, anmar gabmaid gwisgumarsun, ar emigindi anmar bela-abonolegoed-iba bur-nue walikgusad, anmar deun gebe-idu Jesúsgi bensuli-gunonikidba. 12 Neg-mutikid bergudanikidyob, we-napneg bergudanimogad, degine, neg-ibgued bato warmakdanikidyob Jesús-gannar-danikid bato warmakdanimogad. Degisoggu, neg-sichidgi-ibmar-imakleged anmar mimarsun, sordamar urwed-mor-yoedyobi, neg-meegwadgi anmar Bab-Jesús-igargi nanamarsun.
13 Neg-ibgi nanalegedyob an nanamarsun, ibmar-nued imakdii. Mer dogdar-mas-gunnedginbi be nanamar, mer mungudii be nanamar, mer galagwensuli abirgunagwarsuli neg-sichigi be nanamar, degine, mer be-abgangi bingesuli be nanamar, mer na urwedgi be nanamar, degine, mer na nobguedgi be nanamar. 14 Suli, deyobsur. Bur be nanamar Dummad-Jesucristoga na be san uksadyob, adi Dummad-Jesucristo-daedyob nanaegar. Deginbali, melle be san-iskubiedba be nanamar.