19
Nibneggi Bab-Dummad-nug odummoar namabukmalad
We degi-gusad-sorbali, dulemar-bukidarad-gaya-burba nibneggi binnasur-gole an itosad, sogbukwa:
¡Bab-Dummad-nug odummomarsun!
Abonoleged, nug-odummoleged,
yeer-dakleged, degine, gangued,
bela anmar-Bab-Dummadgadid.
Ar na dulemar-sabsur-odurdaked napiragwadba, degine, inikigwadba imaked. We-ome gamba-nuchu-dummad-neg-sichigi-nanadiidba, we-napneggi-dulemar-ichodigusadi sabsur odurdaksad.
Degine, we-ome,
Bab-Dummad-e-maimar-oburgwisadba,
Bab Dummad sabsur we-ome-odurdaksamosunnad.
Degine, bela gannar sogdemarbalid:
¡Bab-Dummad-nug odummomarsun!
We-neggwebur-gummakmaid
e-waa degi-sadegu niba nakwemai
geg bergu-gusun.
Degine, girmar-selegan-dulagwen-gakabakegwad, deginbali, ibdula-walabakegwad Bab-Dummad-na-e-olo-ganagi-siid-asabin bela yokorgi napase nono-ebuar sigidmalad, Bab-Dummad-nug ogannodmalad, sogdemalad:
¡Deyob ibmar gusun!
¡Bab-Dummad-nug odummomarsun!
Sibad-Wawaad-Mimmi ome-nikunaidgi mas gunned
Degine, olo-gana-siidgi gaya-burba gollalid, sogded:
Bela Bab-Dummad-maimar,
Bab-Dummad-dobee-nanadimalad,
dule-dummagan, degi, bipigana-ugakase,
bela anmar-Bab-Dummad-nug ogannomarsun.
Dulemar-bukidar sunmakeyob, diwarmar-bukidar aryomaiyob, mar-dummagan gollomakmaiyob, gaya-burba sunmak an itosad, soge:
¡Bab-Dummad-nug odummomarsun!
¡Ar Bab Dummad, anmar-Dummad-Bur-Dummadid,
bela-gandikidba-gar-nika-maid,
emigi bela neg-dakmai-gunonisunnad!
Anmar wergumarsun,
anmar yeer itomarsun,
anmar e-nug odummomarsun.
Ar ade Sibad-Wawaad-Mimmi
na-ome-nikued-e-iba nonisunnad,
degine, e-ome bato guagwar edarbediid.
Degine, a-omega igar-uklenonikid,
mola-nued yoed,
mola-gutusulid, mola-dakar-dakarmakar yoed.
Ar adega mola-nued,
Jesucristogi-akananaimalad-inikii-ibmar-imakmalad-e-wilubganad.
Geb degi anger anga sokalid: “Be narmak: ‘Dulemar-Sibad-Wawaad-Mimmi-ome-nikuoedgi mas-gunnega ese gollesmaladse, a-dulemargi we nued binsalesad.’ ”
Degine, anger anga sokarbalid: “We an bega sogedi, Bab-Dummad-gaya-burba-napiragwad-sogedba an bega soged.”
10 Anger-nag-naba yokorgi sindigar an sigided, Bab Dummadyob e-nug-odummogegar. A-anger anga sogded: “Nue salakar. Mer yokorgi an-asabin sindigar be sige. Ar be-sunnaa, degine, gwenadgan-Bab-Jesúsba-nanaimalad gwen galakussurmaladyob, an Jesús-e-maimogad. Unnila Bab Dummadsebi be gole e-nug odummogegar.”
Ar ade Bab-Dummad-gaya-burba-Bab-Dummad-abingasad-barsogmalad Jesúsgi iduakwaa sognoni-gusmalad, adi Jesúsgi ibmar napiragwad soglegegar.
Dule-moli-sipugwad-birgi-siid e-istarmaladgi nakwisad
11 Geb degi nibneg argaar an daksad. Agi moli-sipu an dakalid, dule-moli-sipu-birgi-siidi nugad:
GEG-DULE-GALAKUED, DEGINE,
GEG-DULE-GAKANSABALID.
We-dule igar-inikii-maidba dulemar-sabsur-odurdaked, degine, igar-napiragwadba bila-onobalidid. 12 E-ibya-daklegedi sooyob-dakleged, degine, e-nonogi, olo-gurgin bukidar sibalid, degine, nug narmakar naibalid. We-nug-narmakar-naidi dule gwen wichulid, unnila na ebi wisid igi narmakar nai. 13 We-dulede abegi-diduar-imaklesad-mola yoid, degine, e nugadi:
BAB-DUMMAD-GAYA-BURBA.
14 Sordamar-nibnegginmalad, mola-sibu-nued-dagudikid, ollibisulid-yoimalad. Dule-moli-birgi-siid-sorba, sordamar-nibnegginmalad moli-sipu-birgi-sii nadapmalad. 15 Dule-moli-sipu-birgi-siid-e-gaya-yaba espunyar-suid nugar-ibed nogwichid, adi agi dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad-danar-ambikunonimalad naibisaegar, degine, gandikidba eskoro-ganguedyobi neg-seoed. Uva-egured-neggi uva-egureyobi Bab-Dummad-bela-gangumaid-e-urwed dulemar-imakoed. 16 Dule-moli-sipu-birgi-siid-e-mor-yoidgi, degi, e-duawargi weyob nug narmakar naid:
REYMAR-E-REY, DEGINE,
DUMMAGAN-E-DUMMAD.
17 Geb degi anger-wargwen dad-ibeler-birgi gwichi an dakalid. A-anger binnasur goted, bela nuumar-nibaduku-gukudimaladga sogded:
Bela bemar dakmar,
Bab Dummad bemarga mas-gunned uksadse,
danar be ambikudamar.
18 Adi bemar reymar-san gunmalagar,
captanmar-e-san gunmalagar,
dulemar-gandikmalad-e-san gunmalagar,
moli-san, degi, moli-birgi-sigmalad-e-san gunmalagar,
bela ibmar-san gunmalagar,
dulemar-maiga-gudimalad,
dulemar-maiga-gudisurmalad,
dule-dummagan, degi, dule-burwigana-e-sanmar gunmalagar.
19 Geb degi ibdula-unid an dakalid, we-napneggi-reyga-mamaid, degi, bela e-sordamar ambikunonimalad, dule-moli-sipu-birgi-siid-ebo, degine, a-e-sordamar-ebo bila-onogegar. 20 Degine, ibdula-unid galenonikid, gakansaar-gaya-burba-berbeged eba galenonimogad. We-dulede ibdula-unid-asabin ibmar-wilubgan-dakledisulid-imakdigusadba dulemar-ibdula-unid-e-wilub-na-e-sangi-nasiksamalad yardaksad, degine, ese ulubgi nue binsaar ibdula-unid-wilub-sobaled-asabin-sigismalad yardaksad.
Wemar-ebobela dula soo azufreba gwabunye-gwichidgi metemalad. 21 Bela baigan-ibdula-unid-sordamar dule-moli-sipu-birgi-siid e-gaya-yaba-espunyar-noalidgi burgwismalad, degine, bela nuumar dulemar-burgwismalad-e-san guchamalad.