21
Nibneg-binid, degine, napneg-binid
Degine, nibneg-binid, napneg-binid an daksad, ar ade nibneg, degi, napneg-gebe-naigusad bergusad, degine, demar bar naisulid.
Degine, ani Juan, neggwebur-islidikid, Jerusalén-binid an daksad. We-Jerusalén, nibneggi Bab-Dummad-walik aidedanikid, igi ome-wargwen na sui-nikunair, guagwar mola-nued yoe, deyob guagwar aidedani an daksad. Geb degi nibneggi gaya-burba binnasur gole an itosad, soge: “Emigindi Bab-Dummad-meged-neg dulemar-abargi signonisunnad, degine, Bab Dummad dulemar-abargi gudigusunnoed. Dulemar Bab-Dummad-sordamarga gunonikoed, degine, Bab-Dummad-sunnad we-dulemar-e-Bab-Dummadga gumogoed.
“Bab Dummad we-dulemarga bela ibyanis elioed. We-dulemar bar burgosurmalad. Bab Dummad boed ega obelobaloed, degine, bukib-itoged ega obergubaloed. Deginbali, we-dulemar nunmaked bar itogosurmarbalid, ar ade bela ibmar-iduarmalad bergusad.”
Degine, Bab-Dummad-olo-ganagi-siid sogded: “Emigindi bela ibmar biniganbi an imaked.” Geb degi anga sogded: “Be narmak, ar ibmar-an-sogedi inikigwadid, napiragwadid.”
Degi Bab Dummad anga sogdebalid: “Bato deyob gusad. Ani an gebesailaginedid, degine, ani an napisoladbalid. Ani an gebe-iduedid, degine, anse bergunaibalid. Ar dule uku-uku itogele, ani an ega dii-binsa-ukoed. We-diide dii-gammugi aryomaid degi-sadegu dula dule-imakedid.
“Ar dule gwen galakussulile, we-ibmar bela ega uklegoed, degine, ani an e-Bab-Dummadga guoed, degine, e an-machiga gumogoed.
“Dulemar-doberbamaladdi, angi gadi bengumaladdi, istar-nue-daklemaladdi, dulemar-oburgwemaladdi, na abirgunagwarsuli-neg-sichigi-yoledimaladdi, ina-iskanagi-dulemar-yardakmaladdi, bab-dummadga-imaklegedse-gormaladdi, degine, bela dulemar-gadi-gakansamaladdi, amardi matagi soo azufreba-gwabunye-gwichidgi melledmaloed. Ar we, dule-ilabo-burguoed-igardo.”
Jerusalén-neggwebur-binid
Geb degi angermar-walagugle-gued-wargwen, noga-gwagugle-guedgi ena bonimar-napi-sogagugle-gued sedigusmalad-wargwen anse nonikid, anga sunmaknonikid, sognonikid: “Wesik be dage, an bega oyogoed, ome-sui-nikuoed, Sibad-Wawaad-Mimmi-e-ome.”
10 Geb degine, anger burbale an-sesad, yala-dummad-matusulidse. Agi Jerusalén-neggwebur-dummad-islidikid, Bab-Dummad-walik-nibneggi-aidedanikid anse oyosad. 11 A-neggwebur Bab-Dummad-yeer-daklegedyob daklemogad. E-gaedi akwa-nuedi, akwa-garged-jaspeyobi gaed, degine, ispeyob swilidik dakleged.
12 Neggwebur-ebiris e-dikar-dummadi matusur maid. A-dikarde yawagak-gwaambe-gakabo nikad. E-yawagak-irba anger gwigwis-naded, degine, a-yawagak-irba nugmar narmakar naibalid, Israel-dorgan-sogambe-gakabo-gued e-nugmar: 13 Dad-ibeler-nakwedsik yawagak gwapaa siid, magadsik gwapaa sibalid, yarsik gwapaa sibalid, degine, dad-argwanedsik gwapaa sibalid. 14 Neggwebur-dikarga-maid akwa-gwaambe-gakabogwad-birgi maid. Geb amargi e-ambe-gakabo-Sibad-Wawaad-Mimmi-nuggi-barmilesmalad-e-nug narmakar naid.
15 Anger-anga-sunmakgwichid neggwebur wilubsaega, e-yawagakmar wilubsaega, degi, e-dikar wilubsaega olo-nargammu gani-gwichid. 16 Neggwebur-dikar-bake-nikadi ber emarbi dungued, e-suguedi, e-yaa-dunguedi ebobela emar dungued. Anger nargammugi neggwebur wilub-imaksad. Daklealid, kilómetro-milibo-gaka-dulataled-ilabo (2,200) sugued. E-sugued, e-nibgued, degine, e-matar-dungued, ber emargi dungued. 17 Deginbali, neggwebur-e-dikarga-maid anger wilubsasgua, daklealid dali-dulabo-gakapaa nibgued. Dulemar-gusgu-wilub-saed, anger-e-wilubsaed-ebo emarmogad.
18 Neggwebur-e-dikarga-gumaid-sobaled akwa-nued-jaspegi sobaled. Ar neggweburdi olobi sobaled, ispe-swilidikidyob dakleged.
19 Neggwebur-e-dikarga-maid e-sailaga-gumaidgi akwa-nuegan galagwensuli ogannolemaid: Gebe-maidi jaspe, bogwadgi zafiro, baagwadgi ágata, bakegwadgi esmeralda, 20 ataledgi ónice, nergwadgi cornalina, gugledgi crisólito, baabakadgi berilo, bakebakadgi topacio, ambedgi crisoprasa, ambe-gakagwensakgi jacinto, degine, ambe-gakabogwadgi amatista.
21 Yawagak-gwaambe-gakabo-bukmaladi bela morbeb-akwagiidbi gued. Yawagak-irba, morbeb-akwagiid gwagwen-gwagwen bukwa-gued. Neggwebur-igarmar bela olo-sunnadbi gued, ispeyobi ber swilidik dakleged.
22 We-neggweburgi Bab-Dummadse-goled-neg an daksasulid, ar ade Bab-Bur-Dummad, Bela-Gangued-Nika-Maid, degine, Sibad-Wawaad-Mimmi na emar Bab-Dummadse-goled-negga gubukwad. 23 We-neggwebur mee-gaegala dad-ibeler, degine, nii, gwen abesulid, ar ade Bab-Dummad-gaedba we-neg mee gued, degine, Sibad-Wawaad-Mimmi neg-mee-saega ega ganaid.
24 Bela-dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad-abonolesmalad a-gwalluba nanamaloed, degine, reymar-we-napnegginmalad bela e-odummoged, degi, e-ogannoged we-Jerusalénse sedamaloed.
25 E-yawagakmar neg-ibgi gwen atiosurmalad, ar agi mutikid suloed. 26 Asega dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad-e-yeer-daklemalad, degine, e-nug-ogannoged senonimaloed. 27 A-neggwebur-Jerusalénsega ibmar-iskana gwen dogosulid, ibmar-iskana-sae-daklemalad, gakansamalad, amar ase gwen dogosulid. Unnila dogmaloed, dulemar dula gudimaloye Sibad-Wawaad-Mimmi-gardagi-e-nug-narmakar-nanaimaladbi.