4
Juan Bab-Dummad-olo-gana-naba ibmarmar daksad
Degine, a-sorba an atakdebargu, an dakded, yawagak argaar nibneggi sii. Gebe-gaya-burba-sunmakalid, gar-goledyob anga sunmak an itoalid, anga soge: “Wese anse be nakweda, we-sorba-ibmarmar-guoed an bega oyogoed.”
Agine, Bab Dummad Burba Nued yog an nikuded. Degine, nibneggi olo-gana-sii an dakalid, agine, dule-wargwen a-olo-gangi-sii an daksad. Dule-a-olo-ganagi-siid, e-dakleged akwa-nuedi, jaspe-nugadyob, degine, akwa-cornalinayob-dakleged, degine, olo-gana-ebiris sue maid, akwa-esmeralda-nugadyob-dakle dakarmaksiid.
We-olo-gana-dikarba, olo-gan-gwadulagwen-gakabake ebiris-bukwa an daksad. A-olo-gangi e-dulagwen-gakabake girmar-selegan egi simalad. A-girmar mola-sibudikidi-yoi bukmalad, degine, e-nonogi olo-gurgin-sii bukwamarbalid, oyogega wemarde dummaganye.
Olo-gan-siidgi mala ibyemaid, mala gollomakmaid, degine, mala uurmakmaid. Olo-gan-asabin gwallu-gwagugle gasibalid. A sogleged, Bab-Dummad-burba-sogagugle-gued e-wilubganye. Olo-gan-siid-asabin demaryob ispe-dakleged daklenaid.
A-olo-gan-naba, degine, olo-gan-dikarba, ibdula-walabake bukwamarmogad, bela yargansik, degine, asabin ibyagibi nikamalad. Ibdula-bukmaladi, gwensakdi, achu-migur-nono-wawaadyob dakleged. Ibdula-baiddi moli-bebe-nikadyob dakleged, baagwaddi, e-wagar dule-wagaryob dakleged, degine, bakegwaddi, sulubagi-gukunaiyob dakleged. Wemar-ibdula-walabakegwadi bela sakan-nergwa nikadbimalad. A-dikarba, degine, yaba, bela ibyagibi dakleged. Gwen bogilenaisurmalad, mutikidbali, degine, neg-ibginedbali sognaigumalad:
Bab Dummad, gwage-swilidikid,
Bab Dummad, gwage-swilidikid,
Bab Dummad, gwage-swilidikid,
Bab-Bur-Dummadid,
Bab Dummad bur-gangued-nika gudigusad,
Bab Dummad bur-gangued-nika gudiid,
degine, Bab Dummad bur-gangued-nika gudigubaloed.
Bab-Dummad-olo-ganagi-siid, gusgu-degi-sadegu dula gudiguoed. Ar wemar-ibdula-walabakegwadi, a-Bab-Dummad-nug odummoder, a-e-nug ogannoder, dog-nuedye ega sogder, 10 girmar-selegan-dulagwen-gakabakegwad, Bab-Dummad-na-e-olo-ganagi-siid, degi-sadegu dula gudiguad, a-asabin yog-yokorgi-sindigar-sigid damalad, degine, e-olo-gurgin Bab-Dummad-olo-gan-asabin urbid-damalad, sogde-damalad:
11 Bab Dummad, anmar-Dummad,
be-nug ogannoleged, be-nug odummoleged,
degine, be dummadga gued,
ar ade bela ibmar-naid be obinnisad,
degine, be-sogedba bela ibmar gudiid,
degine, bela be-sogedba ibmar binnis bukwabalid.