14
Atena̱n che cotahno ihyan Dihvo vo Jesucristo che co cuahtenan ye na̱n Dendiohs Chida
’Hua ndeh ndedecadino nchuhn. Codin chahtino ne Dendiohs. Namin codin chahtino ne u. Va̱co Chidá ne, a̱ma va na̱n che cuahtenan ihyan. Ndete che hua tihca̱ ne, a ra̱hn cá rí nchuhn. Cá̱hn ca̱hcoyá̱n na̱n che cuahtenan ne. Cuahn che a cháhn chihcoyá̱n na̱n che cuahtenan nchuhn ne, chi tún ndichecuá nchuhn ca̱va che cuahtenan ne da̱ma nducó na̱n che conán. Nchuhn ne, a devano ne ti ná̱hn. Namin a devano ne ta̱ca̱ tuno ne min.
Ra̱hn Tomás ri ye Dihvo vo:
―Dihvé, nducote hua devano nuhn ti che na̱hn ne ne, nde hua codevano nuhn ta̱ca̱ che co tuno nuhn min.
Ra̱hn Dihvo vo ri ye ihyan:
―A u che retihyon yuné ihyan, a u che ricuáhn ndudo cua̱co, a u che rendedeváhn ihyan. Atena̱n ca̱va u che co cuahtenan ihyan na̱n Dendiohs Chida. Ndete che a tumacadino nchuhn yahn vederihquentiyon che quenan cumá ne, namin tumacadino ne duh che Chidá. Ma̱n ne, a tumacadino ne duh che Chidá, anduhneca̱ ndete che a ndihchero ne ihyan.
Tuhme ra̱hn Felipe ri ye Dihvo vo:
―Dihvé, codin ne che co ndihchero nuhn Dendiohs Chida, ne nduco chemin ne, a cochahtino nuhn.
Ndahconan Dihvo vo, ne ra̱hn ye:
―Felipe, ametah ro che rinducó nchuhn, me ¿ta̱ca̱ che hua retumacadine yahn vederihquentiyon yáhn? Ihyan che rendihchero ye u ne, anduhneca̱ ndete che rendihchero Dendiohs Chida. Ametah deh cuande che caque u che dín che ndihchero nchuhn ihyan. 10 Che tihca̱ rahn ne, rihque ro che hua devene che u ne, rinducó Chidá, ne rinduco ma̱n ye u. Ndudo che ricuáhn nchuhn ne, ndiyu che cuande yahn má̱n, te che cuande yahn Chidá. A ihyan min che rinduco ye u, redin ye che rinahn ntiyon yahn ye. 11 Cuitahno nchuhn che u ne, rinducó Chidá, ne ma̱n ye rinduco ye u. Me ndete che hua co cotahno ne chemin che dendudo renté nduco ne ne, cuitahno ne yahn vederihno che redín. 12 Cua̱co rá̱hn rí nchuhn te ihyan che ritahno ye u ne, namin din ye vederihno nduhca̱ che redín, nde vederihno che tahque rahte din ye. Tihca̱, te u ne, ná̱hn na̱n Dendiohs Chida, 13 ne nducuahn che ca̱ca nchuhn ihyan che cuande yáhn ne, u che Da̱ya ye ne, dín che conahn nduco ne, ca̱hco ró che a̱ma chahte vederihquentiyon yahn ye. 14 U dín che conahn nduco nchuhn adecodehno che ca̱ca ne che cuande yáhn.
Ra̱hn Dihvo vo Jesucristo che dechuh ye Vaco Ndah yahn Dendiohs
15 ’Ndete che yahino nchuhn u ne, codinahn ne che rihquentiyón. 16 Nducote va che ná̱hn ne, ca̱cá favor Chidá, ne dechuh ye Vaco Ndah yahn ye conduco nchuhn cuahn da̱ma, nda̱ca vedechahtino yahn ne. A Vaco Ndah yahn ye redin che renahn ihyan cha che cua̱co. 17 Ihyan nunde ne, hua co conduco Vaco Ndah yahn Dendiohs ihyan, te hua retumacadino ye vederihquentiyon yahn. Ate nchuhn ne, retumacadino ne, te rinduco Vaco ye nchuhn, ne conun nchuhn cuahn da̱ma. 18 Hua a̱ma yune ca̱hcomá̱n nchuhn, te ndaconan conducó nchuhn. 19 Cuihno neve ro ne, ametah ndaconan ndihchero ihyan iyehnse u, ate nchuhn ne, tumacadino ne che quendí conducó nchuhn, ne cuahtenan ne vahchetero, te u ne, vá ca̱va ne. 20 Tuhme tumacadino ne te u ne, rinducó Chidá. Me nchuhn ne, ndichahtino ne u, ne rinducó nchuhn. 21 Ihyan che renahn ye, ne redinahn ye che rihquentiyón ne, rihco ro ye che yahino ye u. Chidá ne, yahino ye ihyan che yahino ye u, ne namin u ne, yahinó ihyan, ne rinducó ihyan.
22 A̱ma ihyan apóstol che duche ye Judas, ndiyu Judas Iscariote ne, tumerune ye Dihvo vo:
―Dihvé, ¿dehco che ra̱hn ne che conduco ne nuhn, ne hua conduco ne ihyan iyehnse ne?
23 Ndahconan Dihvo vo, ne ra̱hn ye ri ye ihyan:
―Ihyan che yahino ye u ne, redinahn ye che rihquentiyón. Ihyan chahn ne, yahino Chidá ihyan ma̱n, rinduco ye ihyan ma̱n. Namin u ne, rinducó ihyan. 24 Ihyan che hua yahino ye u ne, hua redinahn ye che rihquentiyón. Ndudo che ricuáhn nchuhn ne, a ndudo yahn Chidá, ihyan min che dechuh ye u, ndiyu ndudo yahn má̱n.
25 ’Rete cuandé nchuhn nducuahn ndudo che tuhchan numanahn che quenan cá nduco ne. 26 Ava̱ne ne, Vaco Ndah yahn Dendiohs, che dechuh ye che cuande yáhn, ca̱va che nte vedechahtino nchuhn ma̱n, conan nchuhn ma̱n ne, din che conahn nchuhn nducuahn ma̱n, ntihyon ya̱n nducuahn che te cuandé nchuhn ma̱n.
27 ’Ma̱n ne, Dendiohs conduco ye nchuhn. Dín che a̱ma nda̱hca̱ cuahtenan ne, cuahte dihn chedave yahn ne, ne chemin ne, hua co din nde a̱ma ihyan iyehnse. Hua ndeh ndedecadino nchuhn, nde huane dihya ne co. 28 A chihnevan nchuhn che rá̱hn rí nchuhn che ná̱hn, ne ndaconán conducó nchuhn. Ndete che cua̱co che yahino nchuhn u ne, nde tuno chi yeno ne che rá̱hn rí nchuhn che ná̱hn na̱n Chidá, te Ihyan min ne, tahque chahte vederihquentiyon yahn ye che co u. 29 A nde ma̱n no rá̱hn rí nchuhn, ca̱va che cuahn che a conahn ne, cotahno ne che a na̱n ihyan min che ná̱hn.
30 ’Ametah tuno ura yáhn che quendi cá te cuandé nchuhn, te a cochi nino ura che conahn che nahn chundah, sa̱hn min che rihquentiyon se iyehnse cuh. Sa̱hn min ne, metah nde a̱ma vederihquentiyon yahn se ná̱n, 31 ate cuahnecún che conahn nduhca̱ che nahn se, ca̱va che codevano ihyan iyehnse che yahinó Chidá, ne redináhn che rihquentiyon ye. Ma̱n ne, ca̱co vo muhn, cuhn vo nduco nchuhn.