4
A̱ma ta̱hn nación yahn Samaria, chitahno te Dihvo vo Jesucristo
Ta̱hn min ne, a̱ma ya̱hn ihyan rinduco ye Dihvo vo, redenune ye, ne checadino sa̱hn fariseo che tahque ya̱hn ihyan rinduco ye Dihvo vo che co Jua̱n. Ndiyu ma̱n Dihvo vo che rehdenune ye ihyan chahn, te ihyan apóstol yahn ye. Nducote hua nahn Dihvo vo che co yudo yahn sa̱hn chahn, yahn che a̱ma ya̱hn ihyan rinduco ye ihyan ne, chica ye min esta̱do yahn Judea, cona̱hn ye esta̱do yahn Galilea.
Yune cua̱hn na̱n che cuahn ye ne, chuh nación yahn Samaria. 5-6 A̱ma ro, tenduh na̱n inguiya̱hn ne, nda̱ ye chihto a̱ma ya̱n yahn Samaria che duche Sicar, na̱n ya̱hn yahn Jacob che chihco ye yahn da̱ya ye José. Min va a̱ma pozo nune che duche Pozo yahn Jacob, ne nducote ndi cuno Dihvo vo ne, cuahn ye chihnde ye chihto pozo me. 7-8 Ihyan apóstol yahn ye ne, cuahn ye viya̱n me cua ye dehtenduh che cheh ye nduco vih. Ura min ne, nda̱ a̱ma ta̱hn ya̱n min na̱n pozo me tenda̱h te nune, ne ra̱hn Dihvo vo ri ye ta̱hn:
―¿A hua te tah nune, cúh?
Cuahn ino te, ne ra̱hn te ri te ihyan:
―¿Ta̱ca̱ che rica ne nune cuh ne u?, te ndih ne, ihyan nación yahn Israel ndih, ne u ne, ihyan nación yahn Samaria u.
(Tihca̱ ra̱hn te, te ihyan nación yahn Israel ne, nde hua rente ye nduco ihyan nación yahn Samaria.) 10 Tuhme ra̱hn Dihvo vo ri ye ta̱hn:
―Nde hua renehn yahn vedeyahino yahn Dendiohs, nde hua devene duh u che ricá nune di, te ndete che devene ne, man caque nune u, nune min che vedevihche yahn ihyan iyehnse.
11 Ra̱hn te ri te ihyan:
―Pozo cuh ne, a̱ma ya̱no, ne ndih ne, nde hua nda ne deh che tenda̱h nduco ne nune, ¿ti ra ngua ne nune che ra̱hn ne che te ne u? 12 Ihyan ndico yahn nuhn Jacob, chino ye pozo cuh, chichihve yahn ma̱n ye ma̱n, yahn da̱ya ye ma̱n, yahn ite nda̱ta yahn ye ma̱n, ne ma̱n ne, nuhnde ta̱h nuhn. ¿A ra̱hco ne che tahque rigonun chihve ne che co ihyan min?
13 Ra̱hn ye ri ye ta̱hn:
―Nducoya̱ca ihyan che cuh ye nune tih ne, ndaconan co ya̱ca ye. 14 Ate ihyan che cuh ye nune che cá̱h ne, ametah ndaconan co ya̱ca ye, te nune min ne, hua nda̱ ro che tihnan, ne din che cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro.
15 Tuhme ra̱hn te ri te ihyan:
―Te ne nune che ra̱hn ne me, cúh, ca̱va che ametah ndaconan co ya̱cá, ne hua conan cuma che chí tendá̱h na̱n pozo cuh.
16 Ra̱hn ye ri ye ta̱hn:
―Cuehn ngua inchahn, tuhme cochi nduco se.
17-18 Ndahconan te yahn ye:
―Metah inchá̱hn.
Tuhme ra̱hn ye ri ye ta̱hn:
―Cua̱co rahn che metah inchahn, te ro mena̱n ne, uhn inchahn nenan come, ate sa̱hn che quenan come ma̱n ne, ndere quenen nduco se.
19 Cuahn che chihnevan te che tihca̱ ra̱hn ye ne, ra̱hn te ri te ihyan:
―Che tihca̱ ra̱hn ne ri ne u ne, a ndero ndi che ihyan profeta ndih. 20 Ihyan ndico yahn nuhn ne, muhn cuete cuh rechi ye rendeva ye yavena̱n Dendiohs, ne nchuhn ihyan nación yahn Israel ne, ra̱hn ne te min ya̱n Jerusalén va che ndeva vo yavena̱n ye. ¿Cha che cua̱co ne?
21 Ndahconan ye yahn te:
―Cuedevene te ndiyu dema̱n cuete cuh, nde huane dema̱n ya̱n Jerusalén ndeva ihyan yavena̱n Dendiohs Chida, te a nda̱ ro che, adecotino che chenan ihyan ne, a min no co ndeva ye yavena̱n ye. 22 Nchuhn, ihyan nación yahn Samaria ne, nde hua devano ne ta̱ca̱ va ca̱de che ndeva ihyan yavena̱n Dendiohs. Ate nuhn ihyan nación yahn Israel ne, a devano nuhn, te a va̱n nda̱ta yahn nuhn, quenda̱h ihyan che ndedevahn ye ihyan iyehnse. 23 A nda̱ ro che ihyan che redin yahn che ca̱hmo vo che rendeva ye yavena̱n Dendiohs Chida ne, rendeva ye yavena̱n ye numacuahn chedave yahn ye ma̱n, numa cua̱co ma̱n, te ihyan min ne, nahn ye che tihca̱ ndeva ihyan yavena̱n ye. 24 Dendiohs ne, a̱ma Vaco, ne ihyan che rendeva ye yavena̱n ye ne, nahn che ndeva ye numacuahn chedave yahn ye ma̱n, numa cua̱co ma̱n.
25 Ra̱hn te ri te ihyan:
―A devanó che va che chi ihyan min che Mesías, che a va ca̱de che ndedevahn ye ihyan iyehnse, ne cuahn che nda̱ ye ne, te cuande ye uvo yahn nducuahn.
26 Ra̱hn ye ri ye ta̱hn:
―A u, ihyan min, che renté ndoque.
27 Ura min nta̱ ihyan apóstol yahn ye, ne cuahn ino ihyan chahn che rente ye nduco a̱ma nda̱hta, ate nde a̱ma ye hua chihquino ye tumerune ye ihyan deh chica ye ta̱hn ma̱n, deh yahn che rente ye nduco te ma̱n. 28 Tuhme chihco te cuhte yahn te min, cona̱hn te, ne ra̱hn te ri te ihyan viya̱n:
29 ―Cochi nchuhn ndihchero ne a̱ma ihyan che ra̱hn ye ri ye u nducuahn che nedín. Co a ihyan min che a va ca̱de che chi ye ndedevahn ye ihyan iyehnse.
30 Tuhme cuahn ihyan ya̱n quendihchero ye Dihvo vo. 31 Numanahn min ne, ra̱hn ihyan apóstol yahn ye ri ye ihyan:
―Ihyan Ricuahn, ¿a hua cheh inguiya̱hn ne?
32 Ndahconan ye, ne ra̱hn ye ri ye ihyan chahn:
―U ne, va a̱ma comida yáhn, che nde hua devano nchuhn yahn.
33 Ate hua chenahn ihyan chahn deh conahn che tihca̱ ra̱hn ye, ne rente ye va̱n ma̱n ye nduco vih:
―¿A va duh che checu che cheh ye, che tihca̱ ra̱hn ye?
34 Tuhme ra̱hn ye ri ye ihyan chahn:
―Che dináhn na̱n ntiyon yahn Dendiohs, ihyan min che dechuh ye u ne, chemin che vedeyeno yáhn, anduhneca̱ a̱ma comida yáhn. 35 Nchuhn ne, ra̱hn ne te renda ca te cun iyo ca̱va che ndeva̱hn ihyan ndute nda̱ta. Ate u ne, rá̱hn rí nchuhn te, nde meniyon ne, a̱ma ya̱hn ihyan vateya̱n ye ca̱va che ca̱hcovan ye Ndudo yahn Dendiohs che cuahndudo ne. 36 Na̱n ntiyon yahn ihyan ne, na̱hn cua̱n ne, a̱ma ye rino ye ndute nda̱ta, ne ta̱ma ye rendeva̱hn ye cuahn che a ri yahn. Atihnoca̱ na̱n ntiyon yahn Dendiohs, te na̱hn cua̱n ne, a̱ma ye rana̱n ye rahndudo ye Ndudo yahn Dendiohs, ne ta̱ma ye riquendi ye, tuhme ritahno ihyan. Ihyan che ritahno ye ne, rendevahn ye, ne cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro. Me ihyan che redin ye ntiyon min, ihyan che rahndudo ye mena̱n ma̱n, ihyan che rahndudo ye cuahn che a ritahno ihyan ma̱n ne, rahte yeno a̱ma ta̱ma ye nduco vih. 37 Nducote tihca̱ ne, riquenda̱h cua̱co ndudo che tuhca̱ rente ihyan: “A̱ma ye rino ye ndute nda̱ta, ne ta̱ma ye rendeva̱hn ye cuahn che a ri yahn.” 38 U ne, dechúh nchuhn, cuahndudo ne Ndudo yahn Dendiohs na̱n che a vih ihyan nedin ye ntiyon, ne ndonda̱ ta̱h ne ntiyon min quendi ne.
39 A̱ma ya̱hn ihyan ya̱n min, rente ta̱hn min nduco ye yahn che ra̱hn Dihvo vo ri ye ta̱hn nducuahn che nedin te, ne chitahno ye ihyan. 40 Chemin che cuahn che nda̱ ihyan ya̱n chahn na̱n Dihvo vo ne, ya̱hve ye ihyan che conan ye min. Quenan ye ya̱n min o ro, 41 ne nde tahque ya̱hn ca ihyan chitahno ye ihyan cuahn che chihnevan ye che rahndudo ye. 42 Tuhme ra̱hn ihyan ya̱n chahn ri ye ta̱hn min:
―Chitahno nuhn ihyan min, yahn che nte yahn ye nduco nuhn. Ate ma̱n ne, tahque chichahtino nuhn ihyan, te chihnevan ma̱n nuhn che rahndudo ye. A devano cua̱co nuhn te a ihyan min che a va ca̱de che chi ye ndedevahn ye ihyan iyehnse.
Dihvo vo Jesucristo ne, din ye che ndoyahn a̱ma sa̱hn dihn, da̱ya a̱ma sa̱hn ndina̱n
43 Chihno nduh che o ro min ne, chica Dihvo vo ya̱n min cuahn ye cua̱hn esta̱do yahn Galilea. 44 Nducote ma̱n ye ra̱hn ye te atena̱n ihyan ta̱ma ya̱n che renevahnecun ye ihyan profeta, ndiyu ihyan ya̱n va̱co ye ne, chemin che cuahn ye min. 45 Cuahn che nda̱ ye ne, ihyan che vate ye min ne, a̱ma nevahnecun ye ihyan, te namin chahn ihyan chahn ya̱n Jerusalén vihco ro yudo, ne ndihchero ye vederihno che din ye min.
46-47 Cuahn che quechica ye min esta̱do yahn Galilea ne, nda̱ tun ye ya̱n Caná, ya̱n min na̱n che din ye vederihno, din ye che nda̱conda̱ vino nune me. Numanahn che quenan ye ya̱n min ne, nda̱ a̱ma sa̱hn ndina̱n che va se ya̱n Capernaum, rinuhn se ihyan. Sa̱hn min ne, a̱ma cah sa̱hn dihn yahn se, adeche coh se, ne chemin che, cuahn che checadino se che a ndaconan Dihvo vo che chahn ye esta̱do yahn Judea ne, chahn se ya̱hve se ihyan. Chica se favor ihyan che ca̱hn ye ndeva̱co se, din ye che ndoyahn da̱ya se. 48 Tuhme ra̱hn Dihvo vo ri ye sa̱hn:
―Nchuhn ne, nde hua cotahno ne ndete che hua ndihchero ne vederihno.
49 Ate ra̱hn se ri se ihyan:
―Co din favor, ne cuhn vo nduco ne, te adeche coh da̱yá.
50 Tuhme ra̱hn ye ri ye sa̱hn:
―Co ndaconen conahn, te sa̱hn daye ne, a ndoyahn se.
Chitahno se che ra̱hn ye, ne cona̱hn se. 51 Ura che a nta̱ nino se ndeva̱co se ne, chahn a̱ma o mozo yahn se chendi yune se sa̱hn, ne ra̱hn se ri se sa̱hn:
―Sa̱hn dihn yahn ne, a ndoyahn se.
52 Tumerune se sa̱hn chahn deh ura cana̱n chihnde dihn yahn da̱ya se. Ndahconan sa̱hn chahn yahn se:
―Ico, na̱n rahco a̱ma a chino, chavi ihno che neta̱h sa̱hn.
53 Tuhme nta̱ tin sa̱hn ndina̱n me che a ura min ra̱hn Dihvo vo nduco se che a ndoyahn da̱ya se, ne chemin che chitahno se ihyan nduco nducoya̱ca ihyan yahn se.
54 Nduco chemin chi o yune che din Dihvo vo vederihno esta̱do yahn Galilea.