6
Ca̱h Dihvo vo Jesucristo cheh nchuh ca uhn mil ihyan
Chihno min ne, cuahn Dihvo vo ta̱ma la̱do viche yahn vine yahn Galilea, na̱n che duche Tiberias. Nducote rendihchero ihyan vederihno che redin ye che rendoyahn ihyan cah ne, chemin che a̱ma ya̱hn ihyan cuahn ye nduco ye. Cuahn che nda̱ Dihvo vo min ne, cocha ye a̱ma tingüete chihnde ye nduco ihyan apóstol yahn ye. Ro min ne, a nda̱ nino vihco ro yudo yahn ihyan nación yahn Israel. Cuahn che ndihchero Dihvo vo che a̱ma ya̱hn ihyan nda̱ ye chida̱ma ye min ne, tumerune ye Felipe:
―¿Ti cuhn vo cua vo che cheh nducoya̱ca ihyan sih ne?
Dihvo vo ne, a dera̱hn ye tihca̱ che nahn cadino ye deh ca̱hma Felipe, te ma̱n ye ne, a devano ye ta̱ca̱ din ye che ca̱hcacheh ye ihyan chahn. Ndahconan Felipe yahn ye:
―Andahre o ciento tume diya̱hngua quenda vo che cua vo pa̱n ne, nde hua tuno ca̱va che nda̱ca tahsihn, cheh queri a̱ma ihyan sih.
Tuhme ta̱ma ihyan apóstol, ihyan min che duche ye Andrés, dihno Simón Pedro ne, ra̱hn ye ri ye Dihvo vo:
―Muhn quenun a̱ma sa̱hn dihn che nda se uhn pa̱n che ndindah nduco cebada ma̱n, o ya̱hca ma̱n. Ate ra̱hcó che dehra cochihve chemin ca̱va ihyan sih, te a̱ma ya̱hn ri ye.
10 Ra̱hn Dihvo vo:
―Ca̱hma nchuhn co ne nducoya̱ca ihyan sih che cuahte ye.
A̱ma va chano ca̱hya min, ne chahte ihyan chahn na̱n chano me. Che dema̱n ihyan cha̱hn ne, ri tenduh uhn mil ye. 11 Tuhme cheta̱h Dihvo vo pa̱n me, ne neca̱h ye nundihve cuahn Dendiohs. Chihno min ne, ca̱h ye ihyan apóstol yahn ye ca̱va che ca̱h ye cheh nducoya̱ca ihyan. Namin cheta̱h ye ya̱hca me. Atihnoca̱ din ye, ne cheh nducoya̱ca ihyan nde na̱n che chito ihyan. 12 Cuahn che a chenan cheh ihyan ne, ra̱hn Dihvo vo ri ye ihyan apóstol:
―Cuendeva̱hn nchuhn nducuahn che nga̱va ca̱va che hua cora.
13 Ndeva̱hn ihyan chahn nducuahn, ne chito ndichio cuahte cheyahn pa̱n me che nga̱va. 14 Nducote ndihchero ihyan vederihno min che din Dihvo ne, ra̱hn ye:
―Cua̱co niyon te ihyan cuh, ihyan profeta che a va ca̱de che chi ye iyehnse.
15 Checadino Dihvo vo che nahn quenda ihyan chahn ihyan nduco fuerza, ca̱va che co ye rey yahn ye, ne chemin che ndiquenda̱h ye va̱n ye, cuahn ye dema̱n ye ta̱ma tingüete ya̱co.
Dihvo vo Jesucristo ne, rica ye na̱n nune vine
16 Cuahn che a chi da̱h ne, cuenechahn ihyan apóstol chahn cuahn chihto vine me. 17 Chahtenun ye chete a̱ma ba̱rco che va min, ne cuahn ye ta̱ma la̱do viche me, cua̱hn ya̱n Capernaum. A man, ne Dihvo vo ne, a hua renta̱ ye. 18 Ura min ne, cana̱n rano yuhne ta̱n, ne a̱ma rendedecuan nune vine me. 19 A cuahn ihyan chahn nduco ba̱rco me tenduh a̱n mil metro, cuahn che ndihchero ye Dihvo vo, che a nda̱ nino ye, rica ye na̱n nune vine me, ne a̱ma dihya ye chi. 20 Tuhme ra̱hn Dihvo vo ri ye ihyan:
―A u che ntá̱. ¡Condi nchuhn dihya ne co!
21 Chenda̱ Dihvo vo chete ba̱rco me, ne a̱ma yeno ihyan chahn, netumanecun ye ihyan. Nduco venchahte no nda̱ ba̱rco me na̱n che cuahn ye.
Chinuhn ihyan Dihvo vo Jesucristo
22 Me ihyan che chahtenan ye ta̱ma la̱do viche yahn vine me ne, tumacadino ye chi dave ta̱ma ro me, che ihyan apóstol chahn ne, chahtenun ye chete a̱ma ndiya̱hn ra ba̱rco che va min, cuahn ye, ne Dihvo vo ne, hua cuahn ye nduco vih. 23 Numanahn che chenan ye min ne, nda̱ neve ba̱rco che chica ya̱n Tiberias, ne chan chihto vine, nino na̱n che cheh ye pa̱n che ca̱h Dihvo vo a a̱ma ro me. 24 Nducote ndihchero ihyan chahn che ametah Dihvo vo min, nde huane ihyan apóstol yahn ye ne, chahtenun ye chete ba̱rco chahn, cuahn ye ya̱n Capernaum, quenuhn ye ihyan.
25 Cuahn che a tuche ihyan chahn vine me, nda̱ ye na̱n che quenun Dihvo vo, ne tumerune ye ihyan:
―Ihyan Ricuahn, ¿deh ura nda̱ ne muhn ne?
26 Ate ra̱hn Dihvo vo ri ye ihyan:
―Cua̱co rá̱hn rí nchuhn te rinuhn ne u, yahn che chihcachéh nchuhn nde na̱n che chito nchuhn, ndiyu yahn che chenahn ne yahn vederihno che dín. 27 Hua cua̱hcora̱n nchuhn dema̱n yahn dehtenduh che reh ne, te chemin ne, rihno. Tahque ndah ne ne, codinun ino ne, cuihcovan ne ndudo yáhn, ca̱va che ndevahn ne, ne cuahtenan ne vahchetero numacuahn ro. Ndudo yáhn ne, anduhneca a̱ma comida che ngu cuahn da̱ma yahn ne. Tihca̱, te u che rinducó nducoya̱ca ihyan ne, nda̱hco Dendiohs Chida vederihquentiyon tá̱h, ca̱va che ndedeváhn nchuhn.
28 Tuhme tumerune ihyan chahn Dihvo vo:
―¿A va vederihquentiyon yahn Dendiohs che va che dinahn nuhn ne?
29 Ndahconan Dihvo vo, ne ra̱hn ye ri ye ihyan chahn:
―Che nahn Dendiohs ne, che cotahno nchuhn u che ma̱n ye dechuh ye.
30 Ndaconan tumerune ihyan chahn Dihvo vo:
―¿Deh vederihno co din ne, ndihchero nuhn, ca̱va che cotahno nuhn ndih ne? ¿Deh ntiyon nda ne ne? 31 Ihyan ndico yahn nuhn ne, cheh ye pa̱n che duche maná, min ya̱hn na̱n che metah duhva nduhca̱ che ndirun na̱n Ndudo yahn Dendiohs tuhca̱: “Ca̱h Dendiohs pa̱n che chica vahchetero, cheh ye.”
32 Ndahconan Dihvo vo, ne ra̱hn ye ri ye ihyan chahn:
―Cua̱co rá̱hn rí nchuhn: Pa̱n che chica vahchetero ne, ndiyu Moisés che ca̱h ye ihyan, te a Chidá. Namin rete ye nchuhn ta̱ma na̱n pa̱n che tahque ndah che chica vahchetero. 33 Pa̱n min che ca̱h Dendiohs ne, chica vahchetero, ne nduco chemin rendevahn ihyan iyehnse.
34 Tuhme ra̱hn ihyan chahn ri ye Dihvo vo:
―Te ne pa̱n che ra̱hn ne me nuhn ro ro.
35 Ra̱hn Dihvo vo ri ye ihyan chahn:
―A u che anduhneca̱ pa̱n ca̱va ihyan che ritahno ye u, te rendedeváhn ihyan, ne cuahtenan ye vahchetero. Che reh ihyan ma̱n, che rih ye ma̱n ne, hua retumanan ihyan cuahn da̱ma. Ate vedeyahino yáhn ca̱va ihyan che ritahno ye u, ne hua nda̱ ro che cuihno. 36 Ate nchuhn ne, hua ritahno ne u, andahre rendihchero ne u, nduhca̱ che a rá̱hn rí nchuhn. 37 Nducoya̱ca ihyan che retenda̱hnun Chidá ca̱va che cotahno ye u ne, ritahno ye u, ne hua raconda̱h veda̱mé ihyan. 38 Tihca̱, te u ne, chicá vahchetero, dechuh Chidá u, ca̱va che dináhn che nahn ye, ndiyu che nahn má̱n. 39 Chidá ne, dechuh ye u, ne nahn ye che ndedeváhn nducoya̱ca ihyan che ma̱n ye tenda̱hnun ye ca̱va che cotahno ye u. Namin nahn ye che ndedetuhché ihyan chahn ro che cuihno iyehnse. 40 Chidá ne, nahn ye che nducoya̱ca ihyan che ndihchero ye u che Da̱ya ye, ne cotahno ye u ne, ndedetuhché ihyan ro che cuihno iyehnse, ne cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro.
41 Nducote ra̱hn Dihvo vo yahn ma̱n ye, che anduhneca̱ pa̱n che chica vahchetero ca̱va ihyan iyehnse ne, chemin che nda̱hchenan sa̱hn ndina̱n yahn nación yahn Israel chahn ihyan, 42 ne rente se va̱n ma̱n se nduco vih:
―Ihyan tih che Jesús, che da̱ya José me. Uvo ne, a rendihcho vo chida ye ma̱n, chaco ye ma̱n, ¿me dehco che ra̱hn ye che vahchetero chica ye?
43 Tuhme ra̱hn Dihvo vo ri ye sa̱hn chahn:
―Hua nda̱hchenan nchuhn u. 44 Cuedevano ne te nde a̱ma ihyan hua co cotahno ye u, ndete che hua ma̱n Chidá tenda̱hnun ye ihyan. Nducoya̱ca ihyan che cotahno ye u ne, ndedetuhché ihyan ro che cuihno iyehnse. 45 Na̱n libro che dirun ihyan profeta ne, tuhca̱ ra̱hn: “Dendiohs ne, din ye che conahn nducoya̱ca ihyan.” Chemin che nducoya̱ca ihyan che redinahn ye yahn Dendiohs Chida ne, ritahno ye u.
46 ’Nde a̱ma ihyan iyehnse ne, hua ntihche ye Dendiohs Chida. Atena̱n u che rendihché ihyan. 47 Cua̱co rá̱hn rí nchuhn te ihyan che ritahno ye u ne, cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro. 48 U ne, anduhneca̱ pa̱n ca̱va ihyan iyehnse, te rendedeváhn ihyan, cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro. 49 Ihyan ndico yahn nchuhn ne, cheh ye pa̱n che duche maná min ya̱hn na̱n che metah duhva, ate pa̱n min ne, metah vederihquentiyon yahn ca̱va che ndevahn ye, cuahtenan ye vahchetero. 50-51 Ate ihyan che cheh ye pa̱n che chica vahchetero ne, cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro. Pa̱n min ne, redin che rendevahn ihyan. Adecoduhno ihyan che cheh ye ne, ndevahn ye, ne cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro. Che rá̱hn yahn pa̱n min ne, rá̱hn yahn má̱n, te va che ca̱hco mendá̱hn u cóh, ca̱va che ndedeváhn ihyan iyehnse.
52 Tuhme a̱ma ndeh rente sa̱hn ndina̱n chahn va̱n ma̱n se nduco vih, ne ra̱hn se:
―¿Ta̱ca̱ che ra̱hn ihyan tih che covahn ye pa̱n, ca̱va che chuh vo ihyan?
53 Ra̱hn Dihvo vo ri ye sa̱hn:
―Cua̱co rá̱hn rí nchuhn te, u che rinducó nducoya̱ca ihyan ne, ca̱va che ndevahn ne ne, va che cotahno ne u ma̱n, cochahtino ne yun yáhn che cora ma̱n. 54 Ihyan che cotahno ye u, ne cochahtino ye yun yáhn che cora ne, ndedetuhché ihyan ro che cuihno iyehnse, cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro. 55 Tihca̱, te ca̱va che co ndevahn ihyan ne, va che ca̱hco mendá̱hn u, cora yun yáhn ca̱va ye. 56 Ihyan che cotahno ye u, ne cochahtino yun yáhn che corá ne, conduco ye u, ne dín cuda̱do ihyan. 57 Dendiohs Chida ne, hua nda̱ ro che cuihno ye. A ihyan min che dechuh ye u, ne vedeyeno yáhn ne, che richahtinó ihyan. Me ihyan che richahtino ye u ne, ndedeváhn ihyan, cuahtenan ye vahchetero. 58 U ne, anduhnca̱ pa̱n che chica vahchetero, ca̱va ihyan iyehnse. Pa̱n che duche maná, che cheh ihyan ndico yahn nchuhn ne, metah vederihquentiyon yahn ca̱va che ndevahn ihyan, cuahtenan ye vahchetero. Ate ihyan che cochahtino ye u ne, cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro.
59 Chete ya̱co, min ya̱n Capernaum, che tihca̱ chicuahn Dihvo vo sa̱hn chahn.
60 Chihno chicuahn Dihvo vo ndudo min ne, nde ihyan che rinducó ye ihyan ne, a̱ma ya̱hn ye ra̱hn ye:
Ndudo che tihca̱ ricuahn ye ne, a̱ma va̱hche. Nde a̱ma ihyan hua co nevahnecun ye.
61 Checadino Dihvo vo che hua chahtenan ino ihyan chahn ndudo che chicuahn ye, ne ra̱hn ye ri ye ihyan:
―Nducote hua chahtenan ino nchuhn ndudo che tihca̱ ricuáhn ne, 62 nde tahque hua cuahtenan ino ne ndete che ndihchero ne u che rinducó nducoya̱ca ihyan, che ná̱hn vahchetero na̱n che chicá. 63 A Vaco Ndah yahn Dendiohs che redin che rendevahn ihyan. U ne, ca̱hco mendá̱hn u cóh, nedihvé nunde yahn ihyan iyehnse, ate a Vaco Ndah yahn Dendiohs che redin che rendevahn ye. Ndudo che renté nduco nchuhn ne, renté numacuahn vederihquentiyon yahn Vaco Ndah yahn Dendiohs, ca̱va che ndevahn ne. 64 Ate hua nducoya̱ca nchuhn ritahno ne.
Tihca̱ ra̱hn Dihvo vo, te a devano ye nde ro mena̱n, duhtenduh ihyan che hua ritahno ye ihyan ma̱n, sa̱hn che va che ndihcue ndeh se ihyan ma̱n. 65 Namin ra̱hn ye:
―Rá̱hn rí nchuhn te ihyan che ma̱n Chidá tenda̱hnun ye ihyan ne, atena̱n ihyan chahn che co cotahno ye u.
66 A̱ma ya̱hn ihyan che chinduco ye Dihvo vo ro mena̱n ne, chihcoma̱n ye ihyan nde ro min, ametah chinduco ye ihyan. 67 Tuhme tumerune Dihvo vo nduh che ndichio ihyan apóstol yahn ye:
―Namin nchuhn ne, ¿a nahn ca̱hcoma̱n ne u ne?
68 Ndahconan Simón Pedro, ne ra̱hn ye:
―Dihve nuhn, metah nde ta̱ma ihyan che cochahtino nuhn ca̱va che ndevahn nuhn, atena̱n ndih. Ndudo che ricuahn ne ne, retihyon yune ihyan che ndevahn ye, cuahtenan ye vahchetero numacuahn ro. 69 Nuhn ne, a ritahno nuhn ndih, ne a devano cua̱co nuhn te ndih che Da̱ya Dendiohs, che hua nda̱ ro che cuihno vederihquentiyon yahn ye ma̱n, ndih, ihyan min che a va ca̱de che chi ye, ndedevahn ye ihyan iyehnse ma̱n.
70 Ra̱hn Dihvo vo ri ye ihyan chahn:
―A devano nchuhn che a má̱n tenda̱hnún nduh che ndichio ne, ate nde nduco nduh ne, rihquentiyon chundah a̱ma cha nchuhn.
71 Che tihca̱ ra̱hn Dihvo vo ne, ra̱hn ye yahn da̱ya Simón, sa̱hn min che duche se Judas Iscariote, te sa̱hn min va che ndihcue ndeh se ihyan, andahre nduco se ndi cuande se va̱n ihyan apóstol chahn.