8
A̱ma ta̱hn che ndere quechica te
Chihno chicuahn Dihvo vo ihyan chahn ne, cuahn ye Cuete Olivo. Chi dave ta̱ma ro me ne, nda̱ tun ye, ne chenda̱ ye chete ya̱co. Ndo da̱ma nducoya̱ca ihyan na̱n ye, ne chihnde ye, ndevana̱n ricuahn ye ihyan chahn. Tuhme nda̱ sa̱hn devano ley che dirun Moisés ma̱n, sa̱hn fariseo ma̱n, nda se a̱ma ta̱hn nda̱hta che va incha̱hn te, che nta̱ca ihyan ta̱hn, ura che quendite te nduco chihyo te. Chihno se ta̱hn menda̱hn, ne ra̱hn se ri se Dihvo vo:
―Ihyan Ricuahn, ta̱hn tih ne, nta̱ca ihyan ta̱hn, ura che quendite te nduco chihyo te. Na̱n ley che dirun Moisés ne, rihquentiyon che ca̱hno nuhn ta̱hn che tihchan sih, nduco tu. ¿Me ndih, deh ra̱hn ne ne?
Tihca̱ ra̱hn sa̱hn chahn, te retumarande se Dihvo vo, renuhn ino se ta̱ca̱ co ca̱ca nunde se yahn ye. Ate Dihvo vo ne, nde hua tumaca̱h ye yahn se, ne cana̱n dirun ye ndiya̱hn, nduco ndutita̱h ye. Quendi se retumarune se ihyan. Na̱n mena̱n ne, ndevandi cua̱co ye, ne ra̱hn ye ri ye sa̱hn:
―Adecochano nchuhn che metah nunde yahn ne ne, ca̱h ne tu ta̱hn.
Chihno ra̱hn ye ne, ndaconan ndondih ye, ne quendi ye redirun ye ndiya̱hn. Chi cuihna̱n sa̱hn chahn che tihca̱ ra̱hn ye ri ye sa̱hn, te a devano se te chendihco se nunde, ne cana̱n ndiquenda̱h vah ca a̱ma ca a̱ma se, cona̱hn se, mena̱n vihca sa̱hn che tahque ndico chahn. Cuahn che a chihno cona̱hn se ne, a dema̱n ta̱hn nda̱hta me, nti te min. 10 Tuhme ndevandi cua̱co Dihvo vo, ne tumerune ye ta̱hn:
―¿Tiya sa̱hn chahn che rih nunde se yehn ne? ¿A nde a̱ma se hua quendi se rih nunde se yehn ne?
11 Ndaconan te yahn ye, ne ra̱hn te:
―Hua Dihvé, nde a̱ma se.
Tuhme ra̱hn ye ri ye ta̱hn:
―U ne, nchahcó nunde yehn. Ma̱n ne, conahn. Ametah ndaconan ndere cochique condihque nunde.
Ihyan che ritahno ye Dihvo vo Jesucristo ne, cuahtenan ye vahchetero
12 Ta̱ma yune ne, ricuahn Dihvo vo ihyan, ne ra̱hn ye:
―U ne, anduhneca̱ a̱ma ya̱hn che ri ro dave na̱n ihyan iyehnse. Chemin che ihyan che ritahno ye u ne, conahn ye ndudo yáhn, ne ndedeváhn ihyan, cuahtenan ye vahchetero.
13 Tuhme ra̱hn sa̱hn fariseo chahn ri se ihyan:
―Ndih ne, rendonan ma̱n ne ndih. Chemin ne, hua cochihve yahn ne.
14 Ndahconan ye, ne ra̱hn ye ri ye sa̱hn:
―Ndudo che renté ne, cua̱co, andahre ra̱hn nchuhn che rendonan má̱n u, te u ne, devanó ti chicá ma̱n, ti ná̱hn ma̱n. Ate nchuhn ne, hua devano ne ti chicá nde huane ti ná̱hn. 15 Nchuhn ne, ra cuande ne ihyan nduhca̱ costumbre yahn ne, renda̱hchenan ne ihyan. Ate u ne, hua renda̱hchenán nde a̱ma ihyan. 16 Me cuahn che retecheca̱dé ne, retecheca̱dé numa cua̱co, te retecheca̱dé da̱ma nduco Chidá, ihyan min che dechuh ye u, ndiyu demá̱n. 17 Na̱n ley che rendihchenan nchuhn ne, rihquentiyon che, cuahn che va o testigo che ra vih ndudo yahn ye, ra̱hn ye che cua̱co ne, va che cotahno vo che ra̱hn ye. 18 U ne, rá̱hn ndudo cua̱co yahn ntiyon yáhn. Me Chidá che dechuh ye u ne, namin ra̱hn ye yahn.
19 Tuhme tumerune sa̱hn chahn ihyan, ne ra̱hn se:
―¿Ti va chida ne ne?
Ndahconan ye yahn se, ne ra̱hn ye:
―Nchuhn ne, hua renahn ne yahn vederihquentiyon che quenan cumá, nde hua rendihche ne Chidá. Nducote hua renahn ne yahn vederihquentiyon che quenan cumá ne, chemin che hua rendihche ne Chidá.
20 Tihca̱ chicuahn Dihvo vo chete ya̱co, na̱n che va yave yahn tume vedino. Ate nde a̱ma sa̱hn chahn, hua din se preso ihyan, yahn che metah nda̱ ura che ndihco ca̱de Dendiohs.
Dihvo vo Jesucristo ne, ra̱hn tun ye che na̱hn ye vahchetero
21 Ndaconan ra̱hn Dihvo vo ta̱ma yune nduco ihyan tuhca̱:
―U ne, ná̱hn, ne nchuhn ne, nuhn ne u, ate hua nta̱ca ne u. Conda ne, din nunde yahn ne, te na̱n che ná̱hn ne, hua co nda̱ ne.
22 Tuhme ra̱hn sa̱hn ndina̱n chahn va̱n ma̱n se nduco vih:
―¿A ca̱hno ma̱n ihyan tih ihyan, che tihca̱ ra̱hn ye che na̱n che ca̱hn ye ne, hua co nda̱ vo ne?
23 Ra̱hn Dihvo vo ri ye sa̱hn:
―Nchuhn ne, ihyan iyehnse nchuhn. Ate u ne, vahchetero chicá. 24 Chemin che rá̱hn rí nchuhn che conda ne, din nunde yahn ne. Tihca̱, te ndete che hua cotahno ne che u, ihyan min che a va ca̱de che chi ye ndedevahn ye ihyan iyehnse ne, conda ne, din nunde yahn ne.
25 Tuhme tumerune sa̱hn chahn ihyan:
―¿Duh ndih ne?
Ndahconan ye, ne ra̱hn ye ri ye sa̱hn:
―A rá̱hn rí nchuhn nde a ra̱hn me. 26 A̱ma ndeh na̱n dehtenduh va che có nchuhn ma̱n, nevíh nunde yahn ne va̱cona̱n ne ma̱n. Ihyan che dechuh ye u ne, riquenda̱h cua̱co che ra̱hn ye. Me u ne, a ndudo yahn ye che ricuáhn ihyan iyehnse.
27 Ate sa̱hn chahn ne, hua chenahn se che a yahn Dendiohs Chida che tihca̱ ra̱hn ye. 28 Chemin che ra̱hn ye ri ye sa̱hn:
―Cuahn che cuaconahn ya̱h nchuhn u che rinducó nducoya̱ca ihyan ne, tuhme tumacadino ne yahn vederihquentiyon che quenan cumá. Namin tumacadino ne che hua ricuáhn che cuande yahn má̱n, te ricuáhn ndudo che a ma̱n Chidá te cuande ye u. 29 Tihca̱, te Chidá ne, dechuh ye u, ne rinduco ye u. Hua rihcoma̱n ye u, te cuahn da̱ma redináhn nducuahn che renan ino ye.
30 Cuahn che chihno ra̱hn Dihvo vo nducuahn ndudo chemin chan ne, a̱ma ya̱hn ihyan chitahno ye ihyan.
31 Tuhme ra̱hn Dihvo vo ri ye ihyan chahn:
―Ndete che quendi nchuhn numa ino ne cotahno ne ndudo che ricuáhn nchuhn ne, tuhme che cua̱co conduco ne u. 32 Ava̱ne ne, conahn ne ndudo yáhn, ne ndo ne libre.
33 Ndahconan ihyan chahn ne, ra̱hn ye ri ye Dihvo vo:
―Nuhn ne, nda̱ta yahn Abraham nuhn, ne nde a̱ma yune hua ntihcue ihyan nuhn. ¿Me ta̱ca̱ che ra̱hn ne che ndo nuhn libre ne?
34 Ra̱hn Dihvo vo ri ye ihyan chahn:
―Cua̱co rá̱hn rí nchuhn te nducoya̱ca ihyan che vatechica ye vedeyeno yahn ma̱n ye, rahtendihco ye nunde ne, anduhneca̱ ndete che hua libre ye, te hua co ca̱hcoma̱n ye nunde yahn ye. 35 Nchuhn ne, nduhca̱ sa̱hn deca̱hya yahn ihyan che hua redin cuande ye va̱n da̱ya ye ne, tihchan nchuhn na̱n Dendiohs. Ate u ne, Da̱ya ye u. 36 Chemin che, cuahn che ndedeváhn ihyan ne, ametah deh che ndedecadino ye. 37 A devanó che nda̱ta yahn Abraham nchuhn. Ate hua renevahnecun ne ndudo yáhn, ne chemin che nahn ca̱hno ne u. 38 U ne, ricuáhn nchuhn ndudo che rete cuande Chidá u, ne nchuhn ne, redin ne dehtenduh che nahn chida ne.
39 Ndahconan ihyan chahn yahn Dihvo vo, ne ra̱hn ye:
―Nuhn ne, Abraham che chida nuhn.
Ate ra̱hn ye ri ye ihyan chahn:
―A ndere redin chida nchuhn Abraham, te hua riquendi ne yune yahn ye. 40 U ne, ra̱hn cua̱có rí nchuhn ndudo che a ma̱n Dendiohs rete cuande ye u, ate nchuhn ne, nahn ca̱hno ne u. Abraham ne, ndiyu chemin che din ye. 41 Nchuhn ne, cuahto redin chida ne, cuahto redin ma̱n ne.
Ra̱hn ihyan chahn ri ye Dihvo vo:
―Nuhn ne, Dendiohs che Chida nuhn.
42 Ra̱hn Dihvo vo ri ye ihyan chahn:
―A ndere redin Chida nchuhn Dendiohs. Hua cua̱co che ra̱hn ne, ne chemin che hua ri rendihche ne u. Ndiyu che cuande yahn má̱n che cochí, te a ma̱n Dendiohs dechuh ye u. 43 Yahn che hua renevahnecun nchuhn ndudo yáhn ne, chemin che hua renahn ne. 44 Nchuhn ne, chundah che chida ne, sa̱hn min che redinahn ne yahn se. Sa̱hn min ne, rihquentiyon se sa̱hn rihno ihyan nde ro che chihnde iyehnse. Cuahn da̱ma rihncheh se, te chemin che ntiyon yahn se. 45 U ne, ricuáhn ndudo cua̱co, ate nducote ndi nino ne vederihncheh ne, chemin che hua ritahno ne che rá̱hn. 46 Nde a̱ma nchuhn ne, hua co ca̱hma ne che va nunde yáhn. Ndudo cua̱co che ricuáhn, ne redin yahn che cotahno ne. 47 A ndero ndi ihyan che yahn Dendiohs ihyan, te rihcovan ye Ndudo yahn ye. Ate nchuhn ne, ndiyu yahn Dendiohs nchuhn, ne chemin che hua nahn ca̱hcovan ne Ndudo yahn ye.
Dihvo vo Jesucristo ne, a va ye nde ro che metah cuhndeya̱n Abraham
48 Tuhme ra̱hn sa̱hn ndina̱n chahn ri se Dihvo vo:
―Ra̱hn cua̱co nuhn ri nuhn ndih che ndere ihyan ndih, nduhca̱ ihyan nación yahn Samaria ma̱n, quenun vaco chihnga̱ ndih ma̱n.
49 Ra̱hn Dihvo vo ri ye sa̱hn chahn:
―U ne, rendevá yavena̱n Chidá. Ate nchuhn ne, renda̱hchenan ne u, ne chemin che ndere ra̱hn ne che quenun vaco chihnga̱ u. 50 U ne, hua rendonan má̱n u. Ate va Chidá che rendeva ye yavená̱n, ne ihyan min che retecheca̱de ye. 51 Cua̱co rá̱hn rí nchuhn te ihyan che rihcovan ye che ricuáhn ne, cuahtenan ye cuahn da̱ma.
52 Tuhme ra̱hn se ri se Dihvo vo:
―Ma̱n ne, a devano cua̱co nuhn che quenun vaco chihnga̱ ndih, yahn che tihca̱ ra̱hn ne. Abraham ma̱n, nducoya̱ca ihyan profeta ma̱n ne, chih ye. Me ndih ne, ra̱hn ne te ihyan che ca̱hcovan ye ndudo che ricuahn ne ne, cuahtenan ye cuahn da̱ma. 53 ¿A tahque rigonun chihve ndih che co chida nuhn Abraham, che ra̱hco ne? Ihyan min ma̱n, nducoya̱ca ihyan profeta ma̱n ne, chih ye. ¿Duh ndih, che ra̱hco ne?
54 Ra̱hn Dihvo vo ri ye sa̱hn:
―Ndete che rendonan má̱n u ne, nde hua cochihve yáhn. Chidá, ihyan min che ra̱hn nchuhn che Dendiohs yahn ne ne, a ihyan min che rendeva ye yavená̱n. 55 U ne, rendihché ihyan, ate nchuhn ne, hua rendihche ne ihyan. Rendihché ihyan, ne redináhn che rihquentiyon ye. Cua̱co che rá̱hn, ndiyu nduhca̱ nchuhn che ndere ra̱hn ne che rendihche ne ihyan. 56 Ihyan ndico yahn nchuhn, Abraham ne, a̱ma chi yeno ye cua̱hn che checadino ye che va che chí iyehnse, ne nde tahque chi yeno ye cuahn che a chinahn.
57 Tuhme ra̱hn se ri se Dihvo vo:
―Nde mare o raco ndiche nduyo metah co ndih, ¿ta̱ca̱ che ndihchero ne Abraham?
58 Ra̱hn Dihvo vo ri ye sa̱hn:
―Cua̱co rá̱hn rí nchuhn te u ne, a vá nde ro che metah cuhndeya̱n Abraham.
59 Tuhme cheta̱h sa̱hn chahn tu, che ca̱h se Dihvo vo. Ate cheh na̱n se ihyan, ne ndiquenda̱h ye chete ya̱co me. Chuh ye va̱n nducoya̱ca se, cuahn ye.