4
Cuahte yeno vo che ritahno vo Dihvo vo Jesucristo
Dihnó che yahinó nchuhn, a̱ma yenó ca̱va ne, ne a̱ma nahn chí quendihcheró nchuhn. A ca̱va nchuhn che quenda̱h yavená̱n na̱n Dendiohs. Nducote chenan rino vo che ndaconan chi Dihvo vo Jesucristo ne, cuiquendi nchuhn numa ino ne cochahtino ne ihyan.
Evodia nduco Síntique, nducote ritahno te Dihvo vo Jesucristo ne, riya̱hvé ta̱hn che nchahco te yahn vih, nedin ndah te ndudo nduco vih. Me ndih dihnó che a̱ma ndah rinan ne u na̱n ntiyon yahn Dihvo vo Jesucristo, nahn che conan ne cahvo vo chahn ca̱va che nedin ndah te ndudo nduco vih, te chinan te u, chacotuhn nuhn ndudo ndah yahn Dihvo vo Jesucristo. Namin Clemente ma̱n, ya̱hn ca dihno vo ma̱n, chinan ye u na̱n ntiyon min. Nducoya̱ca ihyan chahn ne, a ndaconahn ca̱ca Dendiohs ihyan ca̱va che cuahtenan ye vahchetero.
Cuahn da̱ma cuahte yeno nchuhn yahn che ritahno ne Dihvo vo Jesucristo. Codin yahino ne nducoya̱ca ihyan, cua cuande ye che chenan cuma ne vedeyahino. A devano ne te a nun ndahconan chi tun Dihvo vo Jesucristo.
Hua co ra̱n ne yahn dehtenduh che rahno ne. Cuica ne Dendiohs che conan ye nchuhn na̱n nducuahn. Namin cuahn che cova̱h ne ne, cueneca̱h ne nundihve cuahn ihyan. Ndete che tihca̱ din ne ne, din Dendiohs che a̱ma cuahtema̱n ino ne. Andahre nde a̱ma ihyan hua conan conahn ye yahn, ate din ye che a̱ma cuahtema̱n ino ne. Cuahtema̱n chedave yahn ne ma̱n, vederendedecadino yahn ne ma̱n, cochahtino ne Dihvo vo Jesucristo.
Ndedecadino vo yahn dehtenduh che ndah
Dihnó, cuendedecadino nchuhn yahn dehtenduh che ndah ma̱n, che runeca̱de ma̱n, dehtenduh che cuahtenan ino ihyan, ne ndah ca̱hma ye yahn ma̱n, dehtenduh che din che ndeva ihyan yavena̱n Dendiohs ma̱n.
Cuiquendi ne nducuahn che chicuáhn nchuhn ma̱n, nducuahn che ca cuande ne na̱n renté ma̱n, dehtenduh che dín ma̱n. Ndete che tihca̱ din ne ne, conduco Dendiohs nchuhn, din ye che cuahtema̱n ino ne na̱n ye.
Ihyan ya̱n Filipos ne, dechuh ye vedino yahn Pa̱blo
10 Nducote ritahnó Dihvo vo Jesucristo ne, a̱ma ri yenó che renta̱ tin nchuhn u. A devanó che hua ndina̱n nchuhn u, ate yahn che yahn chenan ne ne, hua chi che chinan ne u. 11 Ndiyu che ra̱hn nundé che a̱ma va vedereta̱hn yáhn che tihca̱ rá̱hn, te a ndi ninó che renán vedeyeno nduco adecodehno che renda̱cá. 12 A devanó yahn vedecheva̱h, te a nchuhrihn má̱n. Namin a devanó ta̱ca̱ cuahn che a̱ma va dehtenduh, te na̱hn cua̱n ne, va yáhn. Chemin che hua ra cuda̱do u, a va, o metah yáhn, andahre nde metah deh che chéh. 13 Na̱n nducuahn che rahno rí ne, nde hua ra cuda̱do u, te a Dihvo vo Jesucristo che rinan ye u, rete ye vedechahtino yáhn. 14 Andahre hua nduh rendotenan ne, a̱ma nda̱hca̱ din nchuhn che chinan ne u ma̱n che rechuhríhn.
15 Nchuhn ihyan ya̱n Filipos, a devano ne te ro mena̱n cuahn che nda̱cá nación yahn ne Macedonia, che cana̱n cháhn cahndudó ndudo ndah yahn Dihvo vo Jesucristo ne, atena̱n nchuhn che chinán ne u, dechuh ne vedino yáhn, yahn che yeno ne che chinán nchuhn, chitahno ne Dihvo vo Jesucristo. 16 Ava̱ne ne, cuahn che metah nda̱cá nación yahn ne, numanahn che quenan cá ya̱n Tesalónica ne, a nde ro min cana̱n ne, dechuh ne o ino yune vedino yáhn, chinan ne u. 17 Ndiyu dema̱n che conda̱ tá̱h vedino yahn nchuhn che tihca̱ dirún yahn ne. Che tahque nahn ne, che din ne che ndah ca̱va che nda̱hco menun Dendiohs yahn ne. 18 Nduco vedino che dechuh nchuhn nduco dihno vo Epafrodito ne, nde renga̱va ca yáhn. Dendiohs ne, a̱ma renan ino ye che tihca̱ din ne, te anduhneca̱ ndete che ca̱h ne a̱ma vedino ndah ihyan. 19 Ihyan min ne, numacuahn vederihquentiyon chahte yahn ye, conan ye nchuhn na̱n nducuahn vedereta̱hn yahn ne, te ritahno ne Dihvo vo Jesucristo. 20 ¡Ndeva vo yavena̱n Chido vo Dendiohs cuahn da̱ma! Tihca̱ co.
21 Numacuahn vedeyahino yahn Dihvo vo Jesucristo, cueneca̱h nchuhn Dendiohs nducoya̱ca ihyan yahn Dendiohs che vate ye ta̱n. Cuendeva ne Dendiohs yahn dihno vo che chenan ye muhn nducó. 22 Cuendeva ne Dendiohs yahn nducoya̱ca ihyan yahn ye che chenan ye muhn, mena̱n vihca ihyan che chenan ye ndeva̱co emperador.
23 Din yahino Dihvo vo Jesucristo nducoya̱ca nchuhn. Tihca̱ co.