22
Tuhme ángel me ne, na̱hme ye u a̱ma ico che dema̱n nune dave che redin che rahtenun ico ihyan. Riquenda̱h na̱n va Dendiohs nduco Dihvo vo Jesucristo, rechuh menda̱hn yune viya̱n. Nduh che o la̱do chihto ico me ne, vatendi ya̱hn che redin che rahtenun ico ihyan. Nduh iyo nduh iyo ri ndute yahn, ne ya̱ta yahn ne, richihve ca̱va che co ico ihyan nducuahn nación. Viya̱n me ne, metah nde a̱ma na̱n dehtenduh che chihnga̱ che chihco ca̱de Dendiohs che va che conda. Dendiohs ma̱n, Dihvo vo Jesucristo ma̱n, min cuahte ye ca̱hcantiyon ye, ne ndeva ihyan yahn ye ya̱venan ye. Cuahtenan ihyan chahn na̱n Dendiohs, ne conan che duche ye chata queri a̱ma ihyan chahn. Min ne, ametah nda̱ ro che co man; ametah ndotenan ihyan ya̱hn che quendihco na̱n ro ma̱n, linterna ma̱n, te ma̱n Dihvo vo Dendiohs din ye che condihco dave. Ihyan chahn ne, ca̱hcantiyon ye cuahn da̱ma.
A nun ndaconan chi tun Dihvo vo Jesucristo
Tuhme ra̱hn ángel me ri ye u:
―Cua̱co nducuahn che ndihchero ma̱n, chihneven ma̱n, ne redin yahn che cochahtino ihyan. Dihvo vo Dendiohs, ihyan min che reca̱h ye ndudo yahn ye che rahndudo ihyan ne, a ma̱n ye dechuh ye ángel yahn ye, ca̱h ye, checadino ihyan yahn ye yahn dehtenduh che a nun va che conahn. Ra̱hn Dihvo vo Jesucristo tuhca̱: “¡A nun va che ndaconan chí! ¡Ndah ro yahn ihyan che tumaca̱h ye yahn ndudo yahn Dendiohs che va che diron!”
U Jua̱n, chihneván ma̱n, ndihcheró ma̱n, dehtenduh chetuhchan. Chihno min ne, chehntihyá na̱n ángel, nahn ndevá yavena̱n ye. Ate ra̱hn ye ri ye u:
―Hua ndeva yavená̱n, te u ne, atena̱n redín ntiyon yahn Dendiohs nduhca̱ di ma̱n, nduhca̱ ihyan chena̱hn che rahndudo ye ndudo yahn ye ma̱n, nduhca̱ nducoya̱ca ihyan che tumaca̱h ye yahn ndudo che va che diron ma̱n. Dendiohs, ihyan min cuendeva yavena̱n ye.
10 Namin ra̱hn ángel me ri ye u:
―Hua ca̱hcondeh nde a̱ma na̱n dehtenduh. Codiron nducuahn, te a nun va che conahn. 11 Numanahn min ne, dehve din yahn che quendi ihyan nunde yune yahn ye. Ate ihyan yahn Dendiohs ne, quendi ye din ye che ndah, hua ca̱hcoma̱n ye che ritahno ye ihyan. 12 Ra̱hn Dihvo vo Jesucristo tuhca̱: “¡A nun va che ndaconán chí! Nda̱hco menún yahn queri a̱ma ihyan tuno ca ntiyon che nedin ye. 13 U che vá numacuahn ro. U dendáh nducuahn che va. Hua nda̱ ro che cuihno vederihquentiyon yáhn.”
14 ¡A̱ma ndah ro ihyan che nda̱ca ye vederenchahco ca̱va nunde yahn ye!, te nduco tihca̱ ne, co cuahtenan ye ya̱n me ma̱n, cheh ye ndute yahn ya̱hn che redin che rahtenun ico ihyan ma̱n. 15 Ate ihyan che hua ritahno ye ma̱n, ihyan che redin cuah ye ma̱n, ihyan che ndere rahtenan ye nduco ihyan che hua nihneva̱co nduco ye ma̱n, ihyan che rihno vih ye ma̱n, ihyan che rendeva ye yavena̱n dehtenduh che redendah ihyan che redin ye dendiohs yahn ye ma̱n, ihyan rihncheh ma̱n, nde a̱ma ihyan chahn hua co conda̱ ye viya̱n me.
16 Namin ra̱hn Dihvo vo:
―U Jesucristo, dechúh ángel yáhn, ca̱h ye ndudo chetuhchan, checadino ihyan yáhn nducuahn ya̱co. A u che tahque chahte vederihquentiyon yáhn va̱n nducoya̱ca ihyan, nda̱ta yahn David. U ne, anduhneca̱ yuhdo chahte che riquenda̱h vatiya̱n.
17 Nahn Vaco Ndah yahn Dendiohs ma̱n, ihyan yahn Dihvo vo Jesucristo ma̱n, ihyan che cahnevan ye ndudo chetuhchan ma̱n, che ndaconan chi tun Dihvo vo.
Me ihyan che nahn cuahtenan ye vahchetero ne, atena̱n che nevahnecun ye Dihvo vo Jesucristo conahn nduco ye.
18 Nducoya̱ca nchuhn che cahnevan ne ndudo yahn Dendiohs che ndirun na̱n libro cuh ne, u reté cuda̱do nchuhn: Ndete che va duh ihyan che tihdenan ye na̱n ndudo che ndirun ne, tahque chahte castigo va che co ye, tihdenan Dendiohs castigo che a chenan ca̱ca na̱n libro cuh. 19 Ndete che va duh ihyan che cahnevi ye na̱n ndudo che ndirun ne, cahnevi Dendiohs che duche ye na̱n libro che cuahtenan ye vahchetero, ne hua co conda̱ ye min, nde hua conahn nduco ye dehtenduh che ndah che ndirun yahn na̱n libro cuh.
20 U che te cuandé nchuhn yahn dehtenduh chetuhchan ne, rá̱hn rí nchuhn:
―A nun ndaconan chí.
Dihve nuhn Jesucristo, ¡tihca̱ co! ¡Cochi tun ne!
21 Dihvo vo Jesucristo din yahino ye nducoya̱ca nchuhn, din ye che ndah nduco ne. Tihca̱ co.