3
Ivo hachidahile kufunya umoyo kaidi mbali chilamula vinoga kusigala bululu da Asene chiidumwe. Chimtuma ndugu yetu Timoseyo kumwenu msang'hani wa Mulungu hamwe na cheye muna ukupeta Mbuli Inogile ya Chilisito. Chimtuma kumwenu kuwaguma ludabwa na kuwagangamiza muna uhuwilo wenu, muladi hata imwe wenu sekeyabwele kuchisogo na manhesa yano yochipata. Mweye wenyewo muvimanya vinogile kuwa chilondeka kupata magayo yayo. Kwaviya lusita lwose vichikalile hamwe na mweye, chimulongelani chohita kugazigwa, fana viya vimuvimanyile vinogile yaja yoyachilawilile. Lekamana nimtuma Timoseyo kumwenu. Sidahile kugozela ng'hani na ivo nimtuma nipate mbuli za uhuwilo wenu. Nidumba kuwa mummanye Mwihi kezageza kuwagwisa mweye na kuwa usang'hano wose wochisang'hane kumwenu waga bule.
Mbali Timoseyo keza sambi kulawa kumwenu kachigalila mbuli zinogile za uhuwilo na ulondo wenu. Na kachilongela kuwa mochikumbuka goya lusita lwose mulonda kuchiwona cheye fana cheye vichilonda kuwawona mweye. Ivo ndugu, muna yamagayo na uzidilwa wochipata, chogumigwa moyo kwa kuhulika mbuli za uhuwilo wenu, kwaviya sambi chodaha kukala kweli kwa kuwona mokwima chigangamavu muna ugima wenu kwa kuilumba na Chilisito. Sambi chodaha kumwing'ha hewela Mulungu wetu kwa ichimu chenu. Chomwing'ha hewela kwa deng'ho dichili najo haulongozi wake kwa ichimu chenu. 10 Chomtambikila Mulungu imisi na ichilo kwa moyo wetu wose, muladi yaching'he nzila ya kuwaoneni chihanga kwa chihanga muladi chidahe kwika goya chochose chihunguke muna uhuwilo wenu. 11 Chomtambikila Mulungu wetu yeli Tati yetu na Mndewa wetu Yesu, yachidahize kwiza kumwenu.
12 Mndewa yautende ulondo wenu wongezeke na ukule, muladi muinogele mweye kwa mweye na muwanogele wanhu wamwenga wose, fana viya cheye vichiwanogele mweye. 13 Niivo yili kuwa kezawagangamiza na mwizakuwa mwabule uhasanyi na mwelile haulongozi wa Mulungu wetu yeli Tata lusita Mndewa wetu Yesu vondayeze hamwe na waja wose weli wake.