5
Mwiisasale kwa wizilo wa Mndewa
Ndugu zangu hailondeka kumwandikilani mbuli za lusita na siku za vinhu vino vondazilawilile. Kwaviya mweye wenyewo muvimanya vinogile kuwa siku vondayabwele Mndewa izakuwa fana mbavi viyokwiza ichilo. Wanhu vondawalonge, “Kuna tindiwalo na ugoya” lusita ulo ubananzi wizawapata kwa kusinhukiza fana viya mawine ya kuibasula mwana viyompata muke yeli na wimo, wanhu hawezadaha kuhonyokwa. Mbali mweye ndugu hamwili muna diziza bule, na ivo siku ija haizamwitusani fana mbavi voyokwiza. Kwaviya mweye mose mukala wana wa bung'hulo na wana wa imisi. Cheye si wanhu wa ichilo wala wa ziza. Ivo sekechigone nhongo fana wamwenga, mbali chikale meso na chiwe na kulinganya. Kwaviya wanhu waja wogona nhongo, wogona ichilo na waja wakolwa, wokolwa ichilo. Mbali cheye ni wanhu wa imisi, cholondeka chiwe na kulinganya. Cholondeka chamhilile uhuwilo na ulondo fana viya walo da chihande cha zuma da kuikimilila muna imhambaga, lolelo jetu da ukombola fana pama da zuma da kudikimilila ditwi. Mulungu hachisagule muladi chigaye na ludoko lwake, mbali chiupate ukombola kufosela Mndewa wetu Yesu Chilisito. 10 Kadanganika kwa ichimu chetu muladi chikale hamwe nayo, chiwe wagima hebu chidanganike lusita vondayabwele, 11 kwa ivo igeleni moyo na kuitaza mweye kwa mweye fana vimutenda sambi.
Ndagilizi ya kugotolela
12 Lelo chowalamba ndugu zetu kuwahulika waja wose wotenda usang'hano na mweye, waja wowalanguliza na kuwafundizeni kwa mbuli ya ugima kwa kuilumba na Chilisito. 13 Weng'heni hishima ng'hulu na kuwalonda kwa ichimu cha usang'hano wawo womuutenda. Muwe na tindiwalo mgati yenu.
14 Ndugu chowalamba muwalamule waja wokala chiubwa, wageleni moyo wanhu wowabeneke moyo na watazeni nyondenyonde na wafunyileni umoyo wanhu wose. 15 Loleni munhu wowose sekeyamulihilizile imwenga yehile kwa yehile, ila muilungile kutenda yanogile siku zose na kuitendela yanogile mweye kwa mweye na kuwatendela yanogile wanhu wose weli na mweye.
16 Mudeng'helele siku zose. 17 Toseni kwa Mulungu lusita lose. 18 Mwing'heni hewela kwa chila chinhu chochilawilila kwaviya yayo ni malondo ya Mulungu kumwenu kwa kuilumba na Chiilisito Yesu. 19 Sekemumkimilile sang'hano za Muhe Yelile. 20 Sekemuuzehe usenga woulawa kwa Mulungu. 21 Mbali muvigeze vinhu vose na kuyamha yanogile. 22 Muyepule na chila wihi.
23 Mulungu mwenyewo yoching'ha tindiwalo yamtendeni welile kwa chila nzila, yeke moyo na muhe na lukuli bila ching'wasu chochose vondayeze kaidi Mndewa wetu Yesu Chilisito. 24 Yeye yowatanga mweye kezatenda ivo, kwaviya ni mwaminika.
25 Ndugu chitoseleni cheye. 26 Walamseni ndugu wose kwa chilaguso chelile cha ulondo. 27 Nomulambani kwa udahi wa Mndewa musome usenga uno kwa wahuwila wose. 28 Nomulondelani unovu wa Mndewa wetu Yesu Chilisito.