USENGA WA
YUDA
Ulongozi
Usenga woutangigwa Yuda wing'higwa zina haja mwandikaji wake viyakomeleze kuitambula mwenyewo kuwa yeye ni sekulu wa Yakobo, sekulu wa Yesu. Iviya kahuwila kuwa imwe wa masekulu wa Yesu Yuda 1. Hachivimanyile fana usenga uno ulinga kaye ya nhambiko malumu na kwa yaja mabwelelo ya Lagano na Umwaka, wasomaji malumu wa Yuda wakala Wayahudi. Kwa vovose, kousonha usenga wake kwa “wanhu wose wowatangigwe, wowalondigwe mwa Mulungu Tata yoyomwikile Yesu Chilisito” Yuda 1. Usenga wandikigwa mgati ya 60 kwandusila viyelekigwe Yesu.
Lungilo jake da kwandika usenga uno kwa Wachilisito wose ni kuwazuma sekewagizigwe na wafundiza wa uvwizi Yuda 4. Kosang'hanila mabwelelo ya mbuli zozitendeke muna Dilagano da Umwaka napeta muladi kukwing'ha ludabwa kuisonga kwake. Usenga uno woilinga mbuli nyingi na usenga wekaidi wa Petili kwa wanhu wose hamwe na mazumo kusonhela wafundiza wa uvwizi Yuda 4, 2 Petu 2:1 fana viibweleligwe kwa wasenga wa kuulanga na Sodoma na Gomola.
Yeliumo
Yuda teng'hu kowatambula wasomaji wake muna 1-2.
Kaidi kolonga chimu chake cha kwandika chili kuwazuma wawo kusonhela wafundiza wa uvwizi muna 3-4.
Maabaho kolagusa simwe kulawa kwa wanhu na mbuli zozitendeke muna Dilagano da Umwaka muna 5-16.
Iviya kowalongela wawo chowolondeka kutenda muna yamazumo muna 17-23.
Kuuhelelo Yuda kogotola usenga kwa kumtogoza Mulungu muna 24-25.
1
Niye Yuda, msang'hani wa Yesu Chilisito, na mdodo wake Yakobo, nomwandikilani mweye womutangigwe na Mulungu Tata na womukala muna ulondo wake na kukalizigwa kwa ichimu cha Yesu Chilisito. Nowalondelani mongezeligwe ubazi wa Mulungu na tindiwalo na ulondo.
Nhaguso ya wafundiza wa uvwizi
Wandugu zangu woniwalonda, nikala nolonda ng'hani kumwandikilani mbuli ya ulopozi uchihangila chose, mbali niwona yolondeka nimwandikileni muladi niwageleni moyo mugendelele kuiyoha kuugombela uhuwilo uja Mulungu uyaweng'hile wanhu wake lusita lumwe muhala kwa wanhu wose. Kwaviya wanhu wamwenga hawamuhuwila Mulungu wapata kuingiza mmwetu chinyele, wogalusa usenga wa unovu wa Mulungu wetu muladi watende ugoni na kumbela Yesu Chilisito, yeli yaidumwe mwenevale na Mndewa wetu. Mbali Maandiko Yelile yalonga kwandusila umwaka nhaguso yowagozela wanhu wawo.
Ingawa mumanya mumala mbuli zino zose nolonda kumkumbusani viya Mndewa viyawakombole Waizilaeli kulawa muna isi ya Misili, mbali maabaho kawananga waja walemile kuhuwila. Na wasenga wa kuulanga wapotigwe kulola goya ukulu wawo, waleka ukazi wawo wa umwaka. Mulungu kaweka muna diziza na kawazingiliza minyololo ya siku zose muladi wagozele siku ya nhaguso. Iviya kumbukeni Sodoma na Gomola na mabululu yoyakalile mumgwazogwazo, wakaya wake watenda fana wasenga waja, watenda ugoni na mbuli za kuyangala walume kwa walume, weng'higwa nhaguso ya moto wa siku zose diwe lamulo kwa wanhu wose.
Iviya viya wanhu wano malaguso yawo yowalanguliza wazitende ng'huli zawo zifile, woulema udahi wa Mulungu na kuviliga viumbe vili na utunhizo va kuulanga. Mbali Mikaeli, msenga mkulu wa kuulanga, voyaihumile na Mwihi ija na kuibishila kwa kusonhela mbuli ya lukuli lwa Musa, hagezile kumtagusa kwa maligo, mbali kalonga, “Mndewa yakubwakile!” 10 Mbali wanhu wano woziliga mbuli hawazimanyile. Kuna mbuli zowozimanya na wozitenda bila kuzigesa, fana viya wanyama welibule nzewele viwotenda, ni mbuli izo zoziwadanganiza wawo wenyewo. 11 Wezagaya! Wanhu wawo wasondelela ugenzi uja uja wa Kaini. Kwa ichimu cha hela waingiza muna umwila uja uja wa Balamu. Waleka kumtegeleza Mulungu fana viya Kola viyalekile kumtegeleza Mulungu, wose wodanganizigwa fana yeye voyadanganizigwe. 12 Wanhu wano wowokwiza kuja hamwe na mweye muna zindia zenu za ulondo bila chinyala. Wanhu wano ni fana miluwe ya kudumbiza yoidaha kudanganiza meli. Wawo ni fana wadimi wa wowoilisa wenyewo na ni fana mawingu yelibule mvula yoihembelusigwa na mbeho na ni fana mibiki ilibule matunda lusita lwa kwaha ing'oligwe na kunyala ng'hani.
13 Wanhu wao walinga fana mawimbi makulu ya bahali, sang'hano zawo za chinyala zolawa fana hovu. Wanhu wawo walinga fana nhondo zoziwegela zikigwe hanhu ha ziza totolo siku zose.
14 Henoko munhu wa welesi wa saba kwandusila Adamu kalotela, kalonga, “Mndewa kokwiza hamwe na wasenga wake welile hawapeteka, 15 muladi yawalamulile nhaguso wose na kuwalongeleza wanhu wehile hawamuhuwila Mulungu, kwa ichimu cha sang'hano zawo zihile ziwatendile na kwa ichimu cha mbuli zose za mdukula zowamulongile wahasanyi wano.”
16 Wanhu wano walongelela na kuwalongeleza wanhu wamwenga wotenda yehile fana viwolonda. Waigoda na kuwatogoza wanhu wamwenga ng'hani kwa faida yawo wenyewo.
Malamulo na ndagilizi
17 Mbali mweye mbwiya zangu walondwa, kumbukeni mbuli ziya zomulongiligwe umwaka na watumigwa wa Mndewa wetu Yesu Chilisito. 18 Wamulongelani, “Siku za uhelelo wezalawilila wanhu wondawawazehe mweye, wanhu wosondelela tamaa zawo hazimtunhiza Mulungu.” 19 Wano iwo wanhu wowagolani mweye, wanhu weli na magesa ya chiunhu, wabule Muhe wa Mulungu. 20 Mbali mweye mbwiya zangu walondwa, izengeleni wenyewo uhuwilo welile ng'hani. Puleni kwa Mulungu kwa udahi wa Muhe Yelile. 21 Kaleni muna ulondo wa Mulungu kuno momgozela Mndewa wetu Yesu Chilisito, kwa ubazi wake kezamwing'hani ugima wa siku zose.
22 Wawoneleni ubazi wanhu waja weli na chilugano. 23 Wakomboleni wamwenga kwa kuwagandula muna umoto wa nhaguso, na muwawonele ubazi wamwenga kwa ludumbo, mbali muvihile hata viwalo vawo vovifilile na lukuli.
Nhosa ya kumtogoza Mulungu
24 Kumwake yeye yodaha kumkalizani muladi sekemugwe, na kumgalani bila ubananzi na nheng'helelo ng'hani, mbaka haulongozi ha utunhizo wake, 25 ija yeli Mulungu yaidumwe na Mulopozi wetu, yatogozigwe na yawe na utunhizo na ludabwa na udahi, kwa nzila ya Mndewa wetu Yesu Chilisito, kwandusila umwaka ing'hali isi yose haina lumbigwa, sambi na siku zose! Ivo.