9
Yesu kowatuma wanahina longo na waidi
(Masayo 10:5-15; Maliki 6:7-13)
Yesu kawatanga hamwe wanahina wake longo na waidi na kaweng'ha ludabwa na udahi wa kulava vinyamkela na kuhonya watamu. Maabaho kawatuma wahite kupetela mbuli ya Ufalume wa Mulungu na kuhonya watamu. Kawalongela, “Sekemusole chinhu chochose munaumwanza wenu. Sekemusole mhome, wala ndiya, wala hela, wala viwalo vidi. Na kaye yoyose yondamwingile na kuhokeligwa, kaleni umo mbaka vondamulawe mudibululu ijo. Na wanhu wahalema kumuhokelani, segeleni bululu ijo na kung'huneni matimbwisi ya magulu yenu kuwa ukalangama kumwawo kuwa wawalema.”
Wanahina wasegela na wahita muna ivibululu vose, wahapetela Mbuli Inogile na kuwahonya watamu chila hanhu.
Mfalume Helode kodumba
(Masayo 14:1-12; Maliki 6:14-29)
Sambi mtawala Helode kahulika mbuli zose zozisang'anigwe, ivo kakala na mwazanyo kwa viya wakala wolonga, “Yohana Mbatizi kazilibuka.” Wamwenga walonga Eliya kalawilila, wamwenga walonga imwe wa walotezi wa Mulungu wa umwaka kazilibuka. Mbali Helode kalonga, “Yohana nimkanha iditwi. Vino ino yonihulika mbuli zake iyo yelihi?” Kagendelela kugeza kumuwona Yesu.
Yesu koweng'ha ndiya wanhu wengi
(Masayo 14:13-21; Maliki 6:30-44; Yohana 6:1-14)
10 Watumigwa viwabwelile, wamulongela Yesu chila chinhu chiwatendile. Yesu kawasola waidumwe, kahita nawo mbaka bululu ditangigwe Besisaida. 11 Mbali wanhu viwamanyile, wamsondelela. Yesu kawahokela, kalonga nawo mbuli za Ufalume wa Mulungu na kawahonya wanhu wakalile wolonda kuhonyigwa.
12 Zuwa vidikalile doswa, wanahina longo na waidi wamuhitila na wamulongela, “Walage wanhu wahite muna ivibululu na muna imigunda ili mmabehi muladi wapate ndiya na hanhu ha kugona, kwaviya hano hachili ni chuwala muhala.”
13 Mbali Yesu kawedika, “Weng'heni mweye ndiya waje.”
Wawo wamwidika, “Cheye chinayo magate matano na somba waidi muhala. Kolonda chihite chikawagulile ndiya wanhu wose wawo?” 14 Wanaalume muhala wakala magana malongo matano.
Yesu kawalongela wanahina wake, “Walongeleni wanhu wakale muna ivibumbila va wanhu malongo matano-matano.”
15 Baho wanahina watenda ivo, na wanhu wose wakala hasi. 16 Yesu kayasola yaja magate matano na somba waidi, kalola kuulanga, kamwing'ha hewela Mulungu. Maabaho kayamogola yamagate na somba, kaweng'ha wanahina wake wawagolele wanhu. 17 Wanhu wose waja na weguta. Wanahina wadondola vigelo longo na vidi va masigavu.
Petili kotogola kuwa Yesu iyo Mulopozi
(Masayo 16:13-19; Maliki 8:27-29)
18 Siku dimwe Yesu kakala kotambika yaidumwe. Wanahina wamwizila, nayo kawauza, “Vino wanhu wolonga niye yelihi?”
19 Nawo wamwidika, “Wamwenga wolonga Yohana Mbatizi, wamwenga wolonga weye Eliya, na wamwenga wolonga kwa imwe wa walotezi wa umwaka yoyazilibuke.”
20 Nayo kawauza, “Na mweye molonga niye yelihi?”
Petili kedika, “Weye Chilisito, Mulopozi usaguligwe na Mulungu.” 21 Maabaho Yesu kawagoma ng'hani sekewamulongele munhu yoyose chinhu chino.
Yesu kolonga mbuli ya manhesa yake na ifa
(Masayo 16:20-28)
22 Iviya Yesu kawalongela, “Mwana wa Munhu kolondeka kugazigwa ng'hani na kulemigwa na walala na wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo. Kezakomigwa, mbali siku deketatu hamwande kezazilibuka.”
23 Maabaho kawalongela wanhu wose, “Munhu yoyose yolonda kunisondelela nayaileme mwenyewo na yaitwike msalaba wake, maabaho yanisondelele. 24 Kwaviya munhu yoyose yolonda kukombola ugima wake kezawagiza, mbali yoyose yondayawagize ugima wake mwenyewo kwa kuniwinza niye kezaukombola. 25 Vino munhu yahapata chila chinhu muna iisi yose, mbali kawagiza ugima wake, munhu iyo kapata choni chinogile? 26 Munhu yoyose yoyoniwonela chinyala niye na mafundizo yangu, Mwana wa Munhu kezamuwonela chinyala vondayeze muna utunhizo wake, na muna utunhizo wa Tati yake, na wasenga wa kuulanga welile wa kuulanga. 27 Nomulongelani kweli, wabahano wanhu haweza danganika mbaka wauwone Ufalume wa Mulungu.”
Lukuli lwa Yesu logaluka
(Masayo 17:1-8; Maliki 9:2-8)
28 Siku nane kulawa viyalongile mbuli zino, Yesu kawasola Petili na Yohana na Yakobo, kahita nawo kuumulima kutosa. 29 Yesu viyakalile kotosa, chihanga chake chigaluka na walo jake diwa zelu chwee! 30 Bahobaho wanhu waidi wakala wolonga nayo. Wanhu wawo wakala Musa na Eliya, 31 wawoneka muna utunhizo wa kuulanga, na walonga na Yesu mbuli za ifa yake yonda itendeke Yelusalemu. 32 Petili na wayage wakala wokuluza, mbali viwalamke wauwona utunhizo wa Yesu na wanhu waidi wakalile wema hamwe nayo. 33 Wanhu waja viwamulekile Yesu, Petili kamulongela Yesu, “Mwenevale, vinoga cheye chikale hano. Leka chizenge vizewe vitatu, chimwe chako, na chimwe cha Musa, na chimwe cha Eliya.” Petili kakala havimanyile bule chiyolonga.
34 Petili viyakalile kogendelela kulonga, wingu dilawilila, diwagubika na kungugu jake, na wanahina wadumba ng'hani viwagubikigwe na wingu ijo. 35 Dizi dilonga kulawa kudiwingu, “Ino iyo Mwanangu yonimsagule, mtegelezeni yeye!”
36 Dizi vidihupike, Yesu kawoneka yaidumwe. Wanahina wanyamala na hawamulongele munhu yoyose mbuli izo zowaziwone kwa lusita luja.
Yesu komuhonya mbwanga yeli na vinyamkela
(Masayo 17:14-18; Maliki 9:14-27)
37 Siku dekaidi Yesu na waja wanahina watatu wahulumuka kulawa kuumulima, na lung'husesa lukulu lwa wanhu luiting'hana na Yesu. 38 Na munhu imwe munaulung'husesa luja lwa wanhu kalandula dizi jake, “Mfundiza! Nokulamba umulole mwanangu, ni mwanangu yaidumwe. 39 Chinyamkela chinzenzeula na kumtenda yagute nyangi, kaidi chonguma chisango na hovu domulawa muumulomo, na hachimuleka hima! 40 Niwalamba wanahina wako wamulave chinyamkela iyo, mbali wapotigwa.”
41 Yesu kawedika, “Vino mweye wanhu wa ulelo uno ulibule uhuwilo na uli na uhasanyi! Vino nizakala na mweye mbaka lini?” Maabaho kamulongela munhu ija, “Mgale imwana wako hano.”
42 Mbwanga ija viyezile, chinyamkela chimbwanha hasi na chinguma chisango. Yesu kachibwakila chinyamkela na kumuhonya mwana ija, maabaho kambweleza kwa tati yake. 43 Wanhu wose wazanywa kwa udahi mkulu wa Mulungu.
Yesu kolonga mwanza wekaidi mbuli ya ifa yake
(Masayo 17:22-23; Maliki 9:30-32)
Wanhu viwakalile wang'hali wokwazanywa na vinhu viyatendile Yesu, kawalongela wanahina wake, 44 “Sekemuzimize chino chonimulongeleni! Mwana wa Munhu kezatuligwa mmakono ya wanhu.” 45 Mbali wanahina hawavimanyile bule fambulo da mbuli iyo, kwaviya difisigwa hawadahile kuvimanya bule, nawo wadumba kumuuza Yesu.
Yelihi yeli mkulu
(Masayo 18:1-5; Maliki 9:33-37)
46 Wanahina wa Yesu wasonga kuiuzagiza wenyewo kwa wenyewo yelihi yondayawe mkulu viweli. 47 Yesu kamanya magesa yawo, kamsola mwana mdoododo, kamwika habehi nayo. 48 Maabaho kawalongela, “Munhu yoyose yoyomuhokela mwana ino kwa zina jangu, konihokela niye, na yoyose yoyonihokela niye, komuhokela yoyanitumile. Kwaviya munhu yeli mdodo vimwili, iyo mkulu kufosa wose.”
Munhu yoyose hamtogolani mweye heli ubanzi wenu
(Maliki 9:38-40)
49 Yohana kamulongela Yesu, “Mndewa, chimuwona munhu kolava vinyamkela kwa zina jako. Chingomesa kutenda ivo kwaviya heli mwiichibumbila chetu bule.”
50 Yesu kamulongela Yohana na wanahina wamwenga, “Sekemungomese, kwaviya wanhu wowose wowomtogolani mweye wahamwe na mweye.”
Wanhu wa Samaliya wolema kumuhokela Yesu
51 Siku za kusoligwa kwa Yesu kuulanga viyakalile habehi, Yesu kalonda kuhita Yelusalemu. 52 Kawatuma wasenga wamulongolele, wahite kunachibululu mwiisi ya Samaliya kumsasalila chila chinhu. 53 Mbali wanhu wa Samaliya hawamuhokele bule kwaviya wavimanya kuwa kohita Yelusalemu. 54 Wanahina wake, Yakobo na Yohana viwawone ivo, wamuuza Yesu, “Mndewa, vino kolonda chiutange moto uhulumuke kulawa kuulanga uwalunguze wose?”
55 Yesu kawahindukila kawabwakila. Kawalongela, “Hamuvimanyile bule muhe waki umulinawo, kwaviya Mwana wa Munhu hezile bule kuubananga ugima wa wanhu, mbali kuwalopola.” 56 Maabaho Yesu na wanahina wake wahita kunaichibululu chimwenga.
Wowolondeka kuwa wanahina wa Yesu
(Masayo 8:19-22)
57 Viwakalile nzila, munhu imwe kamulongela Yesu, “Nizakusondelela kokose kondauhite.”
58 Yesu kamulongela, “Matukwa wana mina, na ndege wa kuulanga wana mvulu, mbali Niye, Mwana wa Munhu nabule hanhu ha kugoneza ditwi jangu na kuhumula.”
59 Yesu kamulongela munhu imwenga, “Nisondelele.”
Mbali munhu ija kalonga, “Mndewa, nileke teng'hu nikamuwande tati yangu.”
60 Yesu kamwidika, “Waleke wadanganike wawawande wadanganike wawo, mbali weye hita ukaugong'onde Ufalume wa Mulungu.”
61 Munhu imwenga kalonga, “Mndewa, nizakusondelela, mbali teng'hu leka nikawalage ndugu zangu.”
62 Yesu kamulongela, “Munhu yoyose yasongile kulima maabaho kolola kuchisogo, hafaya kusang'hana usang'hano muna Ufalume wa Mulungu.”