3
Yesu komuhonya munhu yahololile mkono
(Masayo 12:9-14; Luka 6:6-11)
Yesu kengila kaidi mwii Kaye ya Kutosela. Baho kukala na munhu yahololile mkono. Wanhu wamwenga wakala wolonda chimu cha kumgwila Yesu. Ivo wamulola fana kezamuhonya mwii Isiku ya Mhumulo. Yesu kamulongela munhu yahololile mkono, “Izo hano haulongozi.” Maabaho Yesu kawauza wanhu waja, “Chilihi chinogile kutendigwa muna Isiku ya Mhumulo, kutenda yanogile hebu kutenda yehile? Kuukombola ugima wa munhu hebu kuukoma?”
Mbali hawalongile chinhu. Yesu kawalola waja wanhu kwa ludoko, na kawona usungu muumoyo wake kwa chimu cha udala wa mizoyo yawo. Maabaho kamulongela munhu yahololile, “Golosa umkono wako.” Nayo kaugolosa, bahobaho umkono wake uhona. Maabaho Mafalisayo walawa kunze ya kaye ya Mulungu, waiting'hana na wanhu wa chigwena cha Helode, na wandusa kulonda nzila ya kumkoma Yesu.
Lung'husesa lwa wanhu lwomsondelela Yesu
Yesu na wanahina wake wabaguka muulwanda lwa Galilaya, wanhu wamsondelela. Walawa mwi izisi za Galilaya, Yudeya, Yelusalemu, na Idumeya, na umwambu wa Yolodani, na banzi za Tilo na Sidoni. Wose wawo weza kwa Yesu kwaviya wahulika mbuli zayatendile Yesu. Kwa ichimu wanhu wakala wengi, Yesu kawalongela wanahina wake wamtandile ngalawa muladi wanhu sekewamsung'hesung'he. 10 Kwa ichimu kawahonya wengi, ivo wanhu wose wakalile wogaya wakala woisung'hasung'ha wadahe kumwamha. 11 Na wanhu wakalile na vinyamkela chila vawamuonile Yesu, wagwa haulongozi hake, na walila kwa dizi kulu, “Weye iyo Mwana wa Mulungu!”
12 Mbali Yesu kawagomesa kumulongela munhu yoyose kuwa yeye yalihi.
Yesu kowasagula watumigwa longo dimwe na waidi
(Masayo 10:1-4; Luka 6:12-16)
13 Yesu kakwela hanhu henuke na kuwalanga wanhu woyawalondile mwenyewo, na wawo wamsondelela. 14 Nayo kawasagula wanhu longo dimwe na waidi, kawalanga watumigwa. Kawalongela, “Niwasagula mweye mukale na niye. Maabaho nizawatuma mkawapetele wanhu. 15 Na mweye mwizadaha kulava vinyamkela.”
16 Na wano wawo woyawasagule, Saimoni, Yesu kamwing'ha zina Petili, 17 Yakobo na ndugu yake Yohana, wana wa Zebedayo, wano kaweng'ha zina Boanelige, fambulo jake “Wanhu wa Ng'huwa,” 18 Andeleya, Filipo, Batulomayo, Masayo, Tomasi, Yakobo mwana wa Alufayo, Tadeyi, Saimoni Mkananayo, 19 na Yuda Isikaliyoti, yoyamuhinduke Yesu.
Yesu na Mwenembago
(Masayo 12:22-32; Luka 11:14-23; Luka 12:10)
20 Maabaho Yesu kabwela ukaye. Lung'husesa lukulu lwa wanhu luiting'hana kaidi mbaka Yesu na wanahina wake hawadahile kuja. 21 Ndugu zake vawahulike, wahita kumsola kwaviya wanhu wakala wolonga, “Kokwingililwa!”
22 Na wafundiza Malagilizo walawile Yelusalemu walonga, “Kana Mwenembago! Na imkulu wa vinyamkela iyo yomtaza kuwalava vinyamkela.”
23 Yesu kawalanga, kawalongela simwe, “Vino Lufyende kodaha kumulava Setani? 24 Fana ufalume wahaigola wenyewo, ufalume uwo uzagwa. 25 Na ikaye yahaigolagola yenyewo, ikaye iyo izagwa. 26 Ivo fana ufalume wa Lufyende wahaigola wenyewo, uzagwa na kufika hauhelelo.
27 “Habule munhu yodaha kwingila mwiikaye ya munhu yeli na nguvu na kusola vinhu vake, mbaka yanduse kumfunga munhu iyo yali na nguvu. Maabaho kezadaha kusola vinhu vake.
28 “Nowalongela ukweli, wanhu wezasegezeligwa uhasanyi wawo na maligo yao yose kwa Mulungu. 29 Mbali yoyose yondayamulige Muhe Yelile hezasegezeligwa ng'o, kwaviya katenda uhasanyi wa siku zose.”
30 Yesu kalonga ivo kwa ichimu wanhu wakala wolonga, “Kana chinyamkela.”
Mami yake Yesu na iwandugu zake
(Masayo 12:46-50; Luka 8:19-21)
31 Maabaho mami yake Yesu na wandugu zake weza Wema hanze, wamtuma munhu yakamtange Yesu. 32 Wanhu wengi wakala wamzunguluka. Nawo wamulongela, “Mami yake yako na wandugu zako wakunze wokuzahila.”
33 Yesu kawedika, “Mami yangu yalihi? Na wandugu zangu walihi?” 34 Maabaho kawalola wanhu wamzunguluke na kulonga, “Mami yangu na wandugu zangu iwano wabahano! 35 Munhu yoyose yotenda yaja yomnogeza Mulungu, iyo ndugu yangu na lumbu jangu na mami yangu.”