11
Wasenga kulawa kwa Yohana Mbatizi
(Luka 7:18-35)
Yesu viyakomeleze kuwalagiliza wanahina longo na waidi, kahasegela baho na kahita kuwafundiza na kuwapetela muna yamabululu yeli habehi na baho.
Yohana Mbatizi viyakalile kuchifungo kahulika mbuli ziya ziyakalile yotenda Chilisito, kawatuma wanahina wake wamwenga, wamuuze Yesu, “Vino weye niija yoyalongile Yohana kuwa kokwiza, hebu chimgozele imwenga?”
Yesu kawedika, “Hiteni mukamulongele Yohana mbuli zino zomuzihulika na kuziwona vipofu wodaha kuwona, mbetembete wogenda, weli na dikulu wosafyigwa, wasuwamagutwi magutwi wohulika, wanhu wowadanganike wozilibuligwa na ngayengaye wopeteligwa Mbuli Inogile. Kamweda munhu ija yelibule mashaka na niye.”
Wanahina wa viwakalile wosegela, Yesu kalonga mbuli za Yohana, “Muhita kuzahila choni kudibwilingu? Uko kudibwilingu mulawa kulola choni? Lusanze lolutingisigwa na mbeho? Lelo muhita kulola choni? Muhita kumulola munhu yoyaiyawale viwalo vinogile? Wanhu wowoiyawala viwalo vinogile wokala muizikaye za wafalume. Nilongeleni, muhita kulola choni? Mulotezi? Ona, nowalongela, yeye ni mkulu kufosa mulotezi wa Mulungu. 10 Kwaviya Yohana niiyo yolongigwa muna Yamaandiko Yelile, ‘Mulungu kalonga, Nizamtuma msenga wangu yakulongolele yasasale nzila yako.’ 11 Nomulongelani kweli, viweli wana wa wanhu wose habule hata imwe yeli mkulu kufosa Yohana Mbatizi. Munhu mdodo ng'hani ni mkulu muna Ufalume wa Mulungu, ni mkulu kufosa Yohana. 12 Kulawa siku ziya Yohana Mbatizi viyakalile kopetela mbaka kufika vino sambi, wanhu weli na ludabwa wageza kuusola Ufalume wa kuulanga kwa ludabwa. 13 Walotezi wa Mulungu na Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa mbaka chipindi cha Yohana walotela mbuli za Ufalume wa Mndewa. 14 Mweye mwahalonda kutogola usenga uwo, Yohana niiyo Eliya, yoyalongigwe kezakwiza. 15 Yeli na magutwi ya kuhulika, nayahulike!
16 “Nodaha kuwalinganyiza na choni ngeleko ino? Walinga fana wana wakalile kuna digulilo, bumbila dimwe dowatanga wayawo, 17 ‘Chiwatowela nyila za sola, mbali hamuvinile bule, chiguta nyangi za ifa, mbali hamulilile bule!’ 18 Mbali Yohana keza, kafunga kuja na hang'wile bule divai, wanhu walonga, ‘Kana chinyamkela!’ 19 Mwana wa Munhu keza, koja na kong'wa na chila munhu kalonga, ‘Muloleni munhu ino! Mmelo na mkolwa, mbwiya wa wosola kodi na wahasanyi!’ Kwaviya ubala wa Mulungu wowoneka kwa kusang'hana yanogile. Mbali nzewele zake zowoneka zinoga kwa sang'hano zake.”
Mabululu hayahuwila
(Luka 10:13-15)
20 Muna yamabululu Yesu koyatendile mauzauza mengi wanhu hawasamhile uhasanyi wawo. Ivo Yesu kapata luholozi na kuyabwakila. 21 “Kwizagaya weye Kolazini! Kwizagaya weye Besisaida! Mauzauza yoyatendeke kumwenu, one yatendeke Tilo na Sidoni, wanhu wahalekile uhasanyi wawo kusongela umwaka kwa kuyawala maguniya na kuibuga maivu, kulagusa kuwa waleka uhasanyi wawo. 22 Nomulongelani kweli muna Isiku ya Nhaguso Mulungu kezawawonela ubazi wanhu wa Tilo na Sidoni kufosa mweye. 23 Na weye Kapelinaumu! Vino kolonda kuinula mwenyewo mbaka kuulanga? Kwizahulumusigwa mbaka kuzimu! One mauzauza yoyatendeke kumwako yahatendeke Sodoma, basi bululu ijo dihawile baho mbaka diyelo. 24 Mbali nowalongela, muna Isiku ya Nhaguso, Mulungu kezawawonela ubazi wanhu wa Sodoma kufosa mweye!”
Izoni kumwangu muhumule
(Luka 10:13-15)
25 Lusita ulo Yesu kalonga, “Nokutunhiza Tata, Mndewa wa isi na ulanga kwaviya mbuli zino kuwafisa weli na nzewele na ubala na kuwafunulila wana wadodo. 26 Ona, Tata, chino niicho chikunogeze weye.
27 “Tati yangu kaning'ha vinhu vose. Na habule munhu yoyammanyile Mwana, mbali Tata yaidumwe, na habule munhu yoyammanyile Tata, mbali Mwana yaidumwe, na kwa waja wana woyolonda kuwafunulila.
28 “Izoni kumwangu mweye wose womugaya na kumemelwa na mbahasha zizamile na niye nizawahumuza. 29 Soleni nila yangu na mwiike mchanyha yenu, na mukaifunze kumwangu. Kwaviya niye namuhole na notegeleza izenu nowamanya kulawa muna umoyo wangu, mweye mwizapata laha muna imizoyo yenu. 30 Kwaviya nila yangu haizamile, na mbahasha yangu ihuha.”