28
Yesu kozilibuka
(Maliki 16:1-10; Luka 24:1-12; Yohana 20:1-10)
Viimalile Isiku ya Mhumulo, siku ya mwanduso ya juma, vikukunguzuke, Maliya Magidalena na Maliya ija wekaidi, wahita kudilola dileme. Bahobaho kulawilila gudemeko kulu da isi, kwaviya msenga wa kuulanga kahulumuka kadibimbilisa dibwe diya na kadikalila. Na chihanga chake chikala fana lumwemwe, na mawalo yake yakala mazelu chwee! Wakalizi wazanywa ng'hani, wagudemeka wawa fana wanhu wadanganike.
Msenga wa kuulanga kawalongela wanaake waja, “Sekemwanywe, kwaviya novimanya kuwa monzahila Yesu yoyawambigwe mumsalaba. Hano kahabule, kazilibuka fana viyalongile. Izoni muhalole hanhu hoyagonizigwe. Lelo hiteni himahima, na mukawalongele wanahina wake vino, ‘Yesu kazilibuka, nayo kezamulongolelani kuhita mkowa wa Galilaya, uko mwizamuwona!’ Kumbukeni viya viyamulongeleni.”
Ivo wanaake waja wasegela kudileme himahima, kwa kudumba na deng'ho kulu, na wakimbila kuwalongela wanahina wake.
Bahobaho Yesu kaiting'hana nawo, kawalongela, “Kaleni kwa tindiwalo.” Wamkwenhukila, wamwamha magulu yake na wamtambikila. 10 Maabaho Yesu kawalongela, “Sekemudumbe. Hiteni mukawalongela ndugu zangu wahite mkowa wa Galilaya, uko wezaniwona.”
Mbuli ya wakalizi
11 Wanaake vikalile wang'hali mwi inzila wohita, wakalizi wamwenga wahita kuna dibululu na kuwalongela wakulu wa nhambiko chila chinhu chilawilile. 12 Wakulu wa nhambiko viwaiting'hane na walala wapanga mbuli zawo, waweng'ha sente nyingi waja iwakalizi 13 na wawalongela, “Longeni kuwa ichilo vichikalile chigona nhongo wanahina wake weza na wabawa lukuli lwa Yesu.” 14 One mtawala yahahulika mbuli ino, cheye chizalonga nayo, na mweye hamwizadumba bule.
15 Wakalizi wazisola hela ziya watenda fana viwafunzigwe. Na mbuli iyo yenela kwa Wayahudi mbaka diyelo.
Yesu kowalawila wanahina wake
(Maliki 16:14-18; Luka 24:36-49; Yohana 20:19-23; Sang'hano 1:6-8)
16 Maabaho wanahina longo na imwe wahita mkowa wa Galilaya kuna ulugongo, uko Yesu kuyawalongele wahite. 17 Na viwamuwone, wamtumbalila mavindi, mbali wamwenga wakala wodumba. 18 Yesu kawakwenhukila habehi na kawalongela, “Ning'higwa udahi wose kuulanga na mwi isi. 19 Ivo hiteni kwa wanhu wa zisi zose mukawatende wawe wanahina wangu, na muwabatize kwa zina da Tata na Mwana na Muhe Yelile, 20 na muwafundize kuyamha yose yonimulongeleni mweye. Na niye nizakuwa hamwe na mweye siku zose mbaka kuuhelelo wa isi.”