6
Mafundizo kwa mbuli ya kutenda yanogile
“Muteganye sekemusang'hane yanogile haulongozi ha wanhu, muladi mudahe kutogoligwa na wawo. Muvimanye mwahasang'hana mbuli zifanile izo, hamwizadaha kwing'higwa gweko na Tati yenu yeli kuulanga. Hamala baho vondamumwing'he yelibule chinhu, sekemutowe mhalati, fana viya wadelenya viwosang'hana muna zikaye za kutosela na muna zinzila, muladi wadahe kuhishimigwa na wanhu. Nowalongeleni kweli wawo wamala kuhokela gweko jawo. Mbali weye one wahamwing'ha chinhu munhu yeli bule, hata mbwiya wako wa habehi sekeyavimanye chiya chiutendile. Ivo iyo izakuwa nhosa yako ya chinyele, na Tata yowona yafisike, kezakugweka.
Mafundizo kwa mbuli ya kutosa
(Luka 11:2-4)
“Mwahatosa, sekemuwe fana viya wadelenya! Wawo wolonda kwima na kutosa muna zikaye za kutosela na muna zinzila mhanda muladi wanhu wawalole. Nowalongela kweli, wawo wahokela wamala gweko jawo. Mbali wahatosa, ingila muna ichiheleto chako, hinda lwivi lwako na utose kwa Tati yako, hawoneka. Tati yako yowona chiya chiutenda chinyele, kezakugweka.
“Mwahatosa, muleke kulonga chakachaka fana viwotenda wanhu hawammanyile Mulungu, wowogesa kuwa milungu yawo yowahulika kwaviya nhambiko zawo nhali. Sekemulinge fana wawo. Tati yenu kavimanya kamala yaja yomulonda mung'hali hamunampula. Mbali mweye toseni vino, ‘Tati yetu wa kuulanga, zina jako ditunhizigwe, 10 Ufalume wako wize, jojose diulonda udisang'hane, hano hana iisi, fana viya viusang'hana uko kuulanga.
11 Uching'he diyelo ndiya yetu. 12 Uchilekelele ubananzi wetu uja uchitendile,
fana cheye vichiwalekelele wamwenga wowachihasanye. 13 Sekeuchigume muna yamagezo,
mbali uchikombole na ija mwihi,
kwaviya ufalume wako una ludabwa, na utunhizo wa siku zose.’
14 “Kwaviya one mwahawalekelela wamwenga uhasanyi wowamtendeleni, Tati yenu yeli kuulanga kezawalekela na mweye. 15 Mbali one hamuwalekele wanhu wihi wawo, iviya Tati yenu yeli kuulanga hezamulekeleleni uhasanyi womutendile.
Mafundizo kwa mbuli ya kufunga kuja
16 “Muhafunga, sekemuwe fana wadelenya wowokwesa ng'hombali zawo fana wana usungu muladi wawoneke kuwa wafunga. Nowalongela kweli wahokela gweko jawo wamala. 17 Mbali weye wahafunga kuja, ibobode mavuta mditwi jako na unawe chihanga chako. 18 Muladi wanhu wamwenga sekewavimanye kuwa weye kufunga kuja, Tati yako muhala yeli hawoneka kezavimanya. Na Tati yako yoyawona yaja youyatenda kwa chinyele, kezakugweka.
Ngama za kuulanga
(Luka 12:33-34)
19 “Sekemwike ngama zenu hano hana iisi, bule ivo sondo wezazibananga, na wabavi wobomola na kubawa. 20 Mbali mweye mwiikile ngama kuulanga, uko sondo na ukanga havidaha bule kuzibananga, na wabavi hawadaha kubena na kubawa. 21 Kwaviya haili ngama yako baho heli moyo wako.
Bung'hulo da lukuli
(Luka 11:34-36)
22 “Bung'hulo da lukuli lwako ni ziso. One meso yako yahanoga, lukuli lwako lose luzakala muna dibung'hulo. 23 Mbali ziso jako dihabanangika, lukuli lose lwizakuwa mudiziza. Ivo fana bung'hulo dili mgati mmwako da ziza, dizakuwa ziza kulu!.
Mulungu na vinhu
(Luka 16:13, 12:22-31)
24 “Habule munhu yodaha kuwasang'hanila wenevale waidi, kwaviya kezamwihila ino na kumulonda ino, hebu kezailumba na ino na kumwehula imwenga, hamudaha bule kumsang'hanila Mulungu na vinhu.
25 “Lekamana nowalongela, sekemuwe na hangaiko, viya vondamukale kuno molonga, moja choni na mong'wa choni na iviya ng'huli zenu muyawale choni, vino ugima ni kuja muhala? Na lukuli ni kuyawala muhala? Vino viwalo vinoga kufosa lukuli na lukuli kufosa viwalo? 26 Waloleni ndege wa kuulanga, hawahanda wala hawagobola wala wabule gulu jojose, mbali Tati yenu wa kuulanga koweng'ha ndiya. Vino mogesa mweye hamulondeka kuwafosa wawo? 27 Vino yelihi vimuli kodaha kuigaiya muladi yongeze utali wa ugima wake?
28 “Lelo habali muna yungwayungwa kwa mbuli ya viwalo? Loleni maluwa ya kumbago, hayasang'hana wala hayaitendela viwalo vawo. 29 Niye nomulongelani, hata mfalume Solomoni muna utunhizo wake wose, hadahile kuyawazigwa vinogile fana dimwe muna yamaluwa yano. 30 Fana Mulungu koyayawaza ivo mayani ya kumbago, diyelo yabaho, igolo yokwaswa muna umoto. Vino Mulungu hadaha bule kumuyawazani mweye? Wanhu muli na uhuwilo mdodo!
31 “Ivo sekemuwe na yungwayungwa, ‘Chizakuja choni? Hebu chizakung'wa choni? Hebu chizayawala choni?’ 32 Kwaviya wanhu weli siyo Wayahudi wokuwa na yungwayungwa da yano yose, na Tati yenu yeli kuulanga kovimanya kuwa molonda yano yose. 33 Teng'hu zahileni Ufalume wa Mulungu na yaja yoyolonda muyatende, maabaho Mulungu kezamwing'hani yayo yose. 34 Ivo sekemusang'hanile ya igolo, kwaviya ya igolo yezaisang'hanila yenyewo. Chila siku yoisang'hanila yenyewo.