1 Pedro
1
Yu Tyo nchcui' cha' yu 'in jun ta'a na
Nan' yu Tyo nu ngua'an tñan Jesucristo 'in, nde ca'an tñan sca quityi 'in um, 'un nu nguine yu'hui scasca quichen se'en lyi'ya loo Ponto, lo'o Galacia, Capadocia, lo'o se'en lca Asia lo'o Bitinia. Stina Ndiose ngulohui ñi 'in um tsaña'an cha' nu cua' mdi'in tyaa ñi ti' culoo, lo' si'ya cha' cuiya' 'in Espíritu ca ja'an um 'in ñi lo' quinu luhui um si'ya tne Jesucristo. Taa la ñi cha' tsu'hue nu chu'hui ni' cusya 'in um lo' cu'ni ñi cha' tyi'in tsu'hue um.
Nducua tloo na sca cha' nu lo'o ca
Tlyu ca cha' tsu'hue ntsu'hui 'in Ndiose, Sti Ñi X'nan na Jesucristo, loo nu lyee n'ni ñi 'tnan 'in na m'ni cui ñi chendyu 'in na se'en nu chcua quiloo na sca cha' nu lo'o ca, cui' si'ya cha' nu mdyiqui'o Jesucristo, lo' cuan xu'hue na cha' tsu'hue nu cua' ndi'in la ni' cuaan, cha' nu qui'ni ca'an 'in na lo'o um, sca cha' nu a ntsu'hui 'a cha' tsatii, ñi a ca coo' uta caja loo. Loo nu ndiya qui'an ti' um, Ndiose nsñi ñi cunta 'in um lo'o cha' cuiya' 'in ñi, ña'an ca si'yana tyi'o laa um lo' qui'ni ca'an 'in um lo'o cha' nu cua' mdi'in tyaa ñi, lo' ca chcan' loo cha' re xa nu tsatii cha' nu nchca loo chendyu re. Si'ya cha' re tsu'hue ntsu'hui tiquee um, siya' ndijin um scasca nu ti'i lja nu ti' ndi'in um tichin' xaa loo chendyu re. Ña'an nchca ti' oro, siya' ndyuhui na lo'o quii' a s'ni ndiyatii cha' 'in na, una lyee la ntsu'hui lyoo cha' nu ndiya qui'an ti' um, lo' xa cua' mdijin um scasca nu ti'i, caja nu cu'ni tnu 'in Ndiose lo' tyaa xu'hue 'in ñi tsaan nu ntsu'hui cha' ca chcan' loo Jesucristo xiya'. Siya' a nchca ña'an tloo um 'in ñi, una lyee lca tiquee um lo'o ñi, siya' a chcan' ñi cua' ñii una ndiya qui'an ti' um 'in ñi, tsu'hue 'a ntsu'hui tiquee um, lo' ñi a jlyo 'a ti' um ñi lyijyi cha' nu ti' chcui' um si'ya cha' re, si'yana cua' chcan' cha' nu ndiya qui'an ti' um tsaña'an ntsu'hui cha' tyi'o laa um. 10 Cui' cha' tsu'hue nu cua' ncuan xu'hue um re mda'an ycui' yu nu mxiycui' Ndiose 'in cua' s'ni, lo' nguia nan qui'i yu cha' re tsaña'an nu ntsu'hui cha' tyi'o laa nten. 11 Lo'o cha' tiyaa nguia nan yu cha' re lja mxiycui' Espíritu 'in Cristo 'in yu, cha' ti ca nu 'in cha' re, cha' ñi xaa tsato'o na, tsaña'an nu ntsu'hui cha' tyijyin Cristo nu ti'i, lo' nde loo la can' ca chcan' loo cha' cuiya' nu tlyu 'in ñi. 12 Ngulyo scua la ñi cha' lo'o yu si'yana si'i tsa 'in ti yu qui'ni ca'an cha' re, cui' ca nu lo'o 'in nare', una cua' ñii jui nu ycui' cha' re lo'o um si'ya cha' cuiya' 'in Espíritu nu Luhui 'in Ndiose nu mdo'o la ni' cuaan, sca cha' nu hasta lo'o angujle nchca ti' ca cuiya' ti'.
Tyu'hui na sca chendyu nu luhui
13 Can' cha' tyon lo'o um sca cha' tiyaa nu chcui, xñi um cunta 'in um, lo' tyi'in tyaa tsu'hue ca um quiloo um 'in cha' tsu'hue nu qui'ni ca'an 'in um xa nu quiaan Jesucristo xiya'. 14 Tsaña'an nguiaa cha' 'in sñe' Ndiose nu nchca ja'an 'in ñi, a tyi'an 'a um loo cha' ngunan' tsaña'an mda'an um ti' culoo, xa nu ti' nchcun cha' tiyaa 'in um, 15 cui' ca nu tyu'hui um sca chendyu nu luhui tsaña'an ndi'in cha' 'in ñi nu msi'ya 'in um, lca ñi sca nu luhui. 16 Si'yana ndeña'an nguinu scua sca cha' loo quityi 'in Ndiose: —Ca um sca nten nu luhui si'yana nan' lcan ñi nu luhui—. 17 Cha' 'un ndlo'o naan um 'in Ndiose lca ñi Sti um, ñi nu scaña'an ti n'ni xñan bsya 'in nten cua' ña'aan tñan ngui'ni ne', can' cha' su'hua yuhue ti' um ña'an ntsu'hui cha' tyu'hui um chendyu tsalja nu ti' ndi'in um loo chendyu re. 18 Jlyo ti' um cua' mdo'o laa um loo cha' ngunan', cui' cha' nu m'ni cha'an um 'in nten cula 'in um, una si'i si'ya na nu ntsu'hui cha' tsatii, uta lo'o na oro uta lo'o plata, 19 cui' ca nu si'ya tne Cristo nu ntsu'hui lyoo ca, tsaña'an nguiaa cha' 'in slya' nu luhui lati, nu ñi sca coo' lo' a ndon 'in, 20 ñi nu cua' mdo'o hui lo'o cha' re xa nu ti' lyijyi tsaa' chendyu, cua' ya tucua tsaan ncua chcan' loo ñi si'ya cha' tsu'hue nu mdo'o tiquee ñi lo'o um. 21 Si'ya ñi can' cha' ndiya qui'an ti' um 'in Ndiose, ñi nu m'ni cha' mdyiqui'o can' lo' mscuen cuaan ñi cha' 'in, ña'an ca si'yana chcua quiloo um 'in Ndiose lo' tsa qui'an ti' um 'in ñi. 22 Si'yana cua' ngüi cusya 'in um loo nu ncua ja'an um cha' nu ñi si'ya cha' cuiya' 'in Espíritu, ña'an ca si'yana tca chu'hui cha' tsu'hue 'in um lo'o ta'a um, lo' si'i lo'o cha' cuiñi ti, cui' ca nu lo'o nu chcui lca tiquee um chu'hui cha' tsu'hue 'in um scasca um, lo' luhui cha' tiyaa 'in um, 23 si'yana cua' mchca cui chendyu 'in um, una si'i lo'o juesa 'in nten chendyu, cui' ca nu lo'o cha' cuiya' nu quinu scua tsala xaa, si'ya ycha' Ndiose nu lo'o ca, nu a ntsu'hui 'a cha' tsatii. 24 Si'yana nchcui' quityi 'in Ndiose: —Nchgaa nten lca ne' ña'an nchca ti' quixin', cha' siye' 'in ne' nguiaa cha' 'in na tsaña'an sca quee, quixin' can' nguityi tucua na, lo' quee can' ndyu na, 25 una ycha' Ñi X'nan na a ntsu'hui 'a cha' tsatii na—. Cui' cha' re lca na cha' tsu'hue nu cua' ngune 'in um.