4
Tsu'hue cu'ni na tñan 'in Ndiose
Si'yana Cristo mdijin ñi nu ti'i lo'o tso' 'in cunan' ñi, cuaña'an 'un cu'ni tnu tiquee um, su'hua yuhue ti' um cha' re, si'yana nu cua' mdijin nu ti'i lo'o tso' 'in cunan', cua' mdo'o tso' can' sii' nchgaa loo qui'ya, ña'an ca si'yana a tyi'an 'a can' loo cha' ngunan' tichin' xaa nu ti' tyi'in loo chendyu re, cui' ca nu cu'ni can' tsaña'an nu nchca ti' Ndiose. Cui' lya tsacua ti ña'an tsaña'an cua' mdu'hui um chendyu ngunan', cha' nu ndyu'hui cuiya' ti' ne' gentil: Cha' nu nguiten yu'hui ne' lo'o ña'an tucui ti, cha' ngunan' nu ndyi'o tiquee ne', cha' cu'hui, nchgaa loo cha' nducun' nu n'ni ne' se'en nchca ta'a xa lyee ndyi'yo ne', cha' nu n'ni tnu ne' jo'o, cui' cha' nu nxcuan tloo Ndiose. Nduhue 'a ti' ne' si'yana a nda'an 'a um lo'o ne' loo cha' ngunan', nchcui' ca'an ne' 'in um si'ya cha' can', una tiyaa xaa ntsu'hui cha' tyaa can' cunta tloo ñi nu cua' ndon tiyaa cu'ni xñan bsya 'in nten tsatlyu lo'o ne' cua' ngujui. Can' cha' hasta lo'o nu ngujui jui nu ycui' cha' tsu'hue 'in Ndiose lo'o, siya' lo'o can' tso' 'in Ndiose, una ca xñan bsya 'in lo'o tso' 'in cunan'. Cua' nchcui cuii' cha' tsatii cha' nu nchca loo chendyu re, can' cha' nde lyee la xñi um cunta 'in um, chcui cha' tiyaa 'in um chcui' lyi'o um 'in Ndiose. Cha' nu ndon loo lati, chu'hui cha' tsu'hue 'in um scasca um, si'yana nu ntsu'hui cha' tsu'hue 'in lo'o ta'a, nchca n'ni can' cha' tlyu ti' nchgaa loo qui'ya. Cu'ni cunta um 'in nchgaa nu tiyaa se'en ndi'in um, lo' si'i nu taa um qui'ya si'ya cha' can'. 10 Cunda scaa um cua' ncuan xu'hue um cha' cuiya' nu mdaa Ndiose 'in um, cua' ña'aan cha' nu mdaa ñi 'in um, cui' na cunajo'o na 'in um nu ta yaa' ta'a um, tsaña'an n'ni sca nu cua' ngui'ni ca tñan 'in Ndiose si'ya cha' tsu'hue nu cua' jui 'in. 11 Cha' nde'en nu chcui' lo'o nten, chcui' can' tsaña'an cha' nu taa Ndiose 'in, cha' nde'en nu ta yaa' 'in xca tucui, lo'o cha' cuiya' 'in Ndiose cu'ni 'in na, ña'an ca si'yana scuen cuaan cha' 'in Ndiose si'ya Jesucristo, ñi nu nga'an cha' cu'ni tnu na 'in, lo' scati ñi culo ñi tñan tsala xaa. Amen.
Ndijin na nu ti'i si'ya cha' 'in Ndiose
12 'Un jun ta'a na nu ndyu'hui cuiya' tin' 'in, a cuhue ti' um si'ya cha' nu cua' ndijin um, ta si'yana xque' ti' um a ntsu'hui cha' tyijyin um nu ti'i, 13 cui' ca nu nde ca tsu'hue chu'hui tiquee um, si'yana sca cha' ti 'in um lo'o ti'i nu mdijin Cristo, una nde lyee la ca tsu'hue chu'hui tiquee um tsaan nu ca chcan' loo cha' cuiya' 'in ñi. 14 Tsu'hue ca xu'hue um xa ndyijyi nu chcui' ca'an 'in um si'ya cha' 'in Cristo, si'yana Espíritu nu mdo'o loo xaa 'in Ndiose ntsu'hui ni' cusya 'in um. Cha' ñi si'yana nten can' ndaja 'in ñi, una tso' nu 'in um nde ngui'ni tnu um 'in ñi. 15 Can' cha' xñi um cunta si'yana ñi sca um a tyijyin um cha', ta si'yana yjui um nten, uta m'ni um cunan, ta si'yana lca um sca nu nducun', uta nguiten yu'hui um lo'o cha' nu a ngui'ni ca'an 'in um. 16 Una cha' ndijin um nu ti'i si'ya cha' 'in Cristo, a xijyi'o ti' um, cui' ca nu tyaa um xu'hue 'in Ndiose si'ya cha' can'. 17 Si'yana cua' mdiyaa xaa ca xñan bsya 'in nchgaa sñe' Ndiose, lo' cha' culo nducua la tyisnan cha' can' lo'o nare', ¿ña'an la ca 'in nten nu a ja'an cha' tsu'hue nu nchcui' Ndiose? 18 —Sca nten nu ñi ndi'in cha' 'in, lo' cha' seen ti tyi'o laa ne', ¿ña'an la ca tsato'o 'in nten nducun' lo'o nu ngui'ni qui'ya—? 19 Can' cha' nu ndijin nu ti'i si'ya cha' cuiya' 'in Ndiose, xnu can' cunta cusya 'in yaa' ñi nu ndaa chendyu, lo' tsa quiñan can' cu'ni tñan tsu'hue.