Akt
Riy ta paliinna ku Iisa Masi
Pile ka kaawor
Luk siir makaatamna seera : taat awalle Kabarre ta Gala taat kaawa ɗo bi ka riy taat Iisa Masi gintu keɗer. Ta seeriŋkar gay, taar ko maktumne ta Akt-anta, taat kaawa ɗo bi ka riy taat paliinna gintu min Buŋ cooniig Iisa ho ŋa diyiig ɗo serpey. Iisa Masi, paliinna talgigɗo iŋ odinco ar ka awalle. Kar gay, ŋa goy ɗatikco iŋ Ruwwin ta Buŋdi. Ruwwin-at gaayaag maajirin ku Iisa ɗo gaare ka Kabarre ta Gala.
Luk siirit maktumne-an ɗo gem rakki siŋji Teyopil (Akt 1.1) iŋ gee okin̰co kuuk raka ibine gamin kuuk kuuniye min Iisa nooytu min ɗo muuti. Ampaa ko, ya gee dorit Kabarre ta Gala ho ŋu ooyta, ŋu teesiy ko Egliz. Luk gaara ja maman Egliz teestu Zeruzaleem iŋ Yuudinna. Ŋa gaaraate pey maman Kabarre ta Gala taat kaawa ɗo bi ka Iisa totirtu ɗo kiɗ ka Palestin okin̰ji ho ɗo darrinay kuuk leyig barre kaak ŋu koliy Mediteraane, nam Room, geeger ka Tatko. Kar min ɗo werin ŋuur-ak ko, diŋ oki kretiyenna gaariit Kabarre-at ɗo gee kuuk goy ɗo adiy ka kiɗar okin̰ji.
1
Maajirna era Ruwwin ta Buŋdi
Gem kol siŋji Teyopil, nu siir ko ɗo maktumner taat awalle gamin okin̰co kuuk Iisa Masi gintu ho kaawin okin̰co kuuk ŋa gaartu min Buŋ n̰aamiiga nam ƴiriy taat Buŋ cooniig ka samaaner. Min ŋa bal coone misa, iŋ gudurre ta Ruwwin ta Buŋdi kat ŋa doɓtu gee a ŋuu goye paliinna, kar ŋa gaariico maan kaak ŋuu gine. Ka seener, min ŋa nooytu, ŋa bayinco loco. Ŋa goy iŋ ŋuura mena orok pooɗ ho ŋa gaariico gamin dakina kuuk gaara kadar ka seener, ŋa goy iŋ odinay. Ŋa kaawco ɗo bi ka *Meennaw ta Buŋdi. Ƴiriy rakki, wiktin taat ŋu rakiy tee, ŋa ɗiyiico aman : « Dakoŋ amilenno min Zeruzaleem, illa ku eren̰ ja maan kaak Takko Buŋ kaawtu a ŋaako bere. Maan ŋaar-ak, nu kaawkoŋga ko. Ar kaak awalle Yaaya *batiziyiig gee iŋ amay, diŋ gay, ɗak ko mena sooɗ di, Buŋ yaako batiziyiŋko iŋ Ruwwiney. »
Iisa coona ka samaaner
Ƴiriy rakki, gee n̰umtu iŋ Iisa Masi ho ŋu indiig aman : « *Rabbine, a ɗo wiktin anta-an ko, kii berin pey *darjin pisin̰co ɗo gee ku Israyeel* ga ? » Iisa gay telkiico aman : « Ŋaar Tanni iŋ izinney kat ŋa diyiit wiktine. Kar kuŋ gay, ku bal gine botol taat kuu ibininti. Kar gay, wiktin taat Ruwwin ta Buŋdi asko paaya, ku asiy gase gudurre taat ku asiy kaawe bi kanto ɗo geeger ka Zeruzaleem, ɗo kiɗ okin̰ji ka Zuude iŋ ka Samari, ho ɗo ay wer ka duniiner, nam kuu gaasin̰ wer okin̰ji. » Min ŋa kaawtu pa-ak, Buŋ cooniig Iisa Masi min ɗo uŋco, kuwa ka samaaner. Wiktin taat ŋa cooniyo, uce asiig goota nam ŋu talgigɗo tak-tak. 10 Wiktin taat ŋu wakiliy kocile-ak, tala kar gee seer kesuunco portiko ɗo serpico. 11 Kar ŋu kaawiico aman : « Gee ku Galile, maa di ku peyiy kaƴ asiŋko ampa, ku kociliy samaane ? Ŋa Iisa kaak Buŋ coontu kuwa-ak di, yeepin̰ji sa asa gine ar kaak ku taliig ŋa coontu uŋko-aŋ di. »
N̰ume ka paliinnar
12 Min gee ku seer-ak ɗeettu, maajirna paaytu min ka koot ka Olibiyennar, ŋu yeeptu Zeruzaleem. Zeruzaleem mootan di, yaa nece ar kilomeetir rakki. 13 Min ŋu ottu Zeruzaleem, ŋu un̰jitu geero ho ŋu coktu kuwa ka gusuurdi, wer kaak ŋu n̰umgiyo. Ɗo wer-ak, goy Piyer, Yaaya, Zaak iŋ Andre, Pilip iŋ Tooma, Bartelemi iŋ Matiye, Zaak roŋ ka Alpe, Simon kaak mala ɗo darrey, ho Zuud roŋ ka Zaak. 14 Ŋu n̰umgiy iŋ menaw ho ŋu indiy Buŋ iŋ gelbin rakki. Daaɗ daarin̰, iŋ Mariyam atan̰ Iisa, ho iŋ siŋtay ku Iisa, ŋuur sa goy iŋ ŋuura.
Ŋu doɓig Matiyaas kat yaa makin̰ Zuudas
15 Ɗo mena ŋuur-ak, ƴiriy rakki, gee ku aamine n̰umtu maan ka miya iŋ orok seer (120) gemo. Ɗo wiktin taar-at, Piyer uctu ɗatikco ho ŋa kaawtu aman : 16-17 « Gem kol siŋtay, ku iban kadar Zuudas, ŋaar minninte ho riyoy sa ba serpite, kar gay, ŋaar di kaak ogirco ɗo ŋuur kuuk as obin̰ Iisa. Maanna-ak as ɗo weriy asaan Ruwwin ta Buŋdi kat kaawji ɗo Dawuud min awalle a ŋaa siirin ɗo Kitamner a taa kuuniye ampa. 18 Ŋu berji gurus ɗo Zuudas a ŋaaco gaarin̰ Iisa Masi. Iŋ gurus-ak, ŋa gidiytu morgo. Ɗo wer-ak, ŋa zuɓkitu guɓ nam aadiy okin̰co sa booye. 19 Gee ku Zeruzaleem okin̰co doriig maan kaak asji ɗo kaay ka Zuudas. Ɗo saan taar-at ko, ŋu kolaag morgo-ak a ‟ Akeldamma. ” Pa-ak ɗiya aman : ‟ Morig ka baarir ” iŋ kaawco. 20 Cokiyon taat Sultan Dawuud siirtu ɗo maktumne ta *Soom ɗo bi ka Zuudas aman :
‟ Geriy sa, ŋu poocin̰ji
ho waan sa goyaajiɗo. ”
Ŋa siir pey aman :
‟ Gem ka pey kat yaa icin riyoy. ”§
21 Ɗo bi ka siirindi-aŋ ko, gii ice gem kaak yaa makin̰ Zuudas. Gem ŋaar-ak yaa gine min gee kuuk goy iŋ ginte ɗo wiktin taat Rabbin Iisa goyiy misa, 22 min wiktin taat Yaaya *batiziyiiga nam ƴiriy taat Buŋ cooniig kuwa ka samaaner min ɗo ɗatikte. Illa gem-ak yaa kuuniye minninte ginte kuuk talig iŋ odinte nooye ka Rabbinte Iisa Masi. »
23 Min ŋu doriit kaaw ta Piyer-at, ŋu doɓtu gee seer : ka rakki, siŋji Yuusup Barsabaas ho gee gay kolaag Zustuus, ka seeriŋkar gay siŋji Matiyaas. 24 Min pa-ak, ŋu inditu Buŋ aman : « *Rabbin ki ibingig gelbin ka gee okin̰co. Gaarni min gee ku seer-aŋ ka moon di ki doɓtu, 25 asaan gem-ak zer yaa goye *paliine yaa makin̰ Zuudas. Yampa, Zuudas, ŋaar rasit ko riyoy ho ŋa ɗeet kar wer ka waaliyga. » 26 Hiyya, ɗo wer-ak, ŋu indiig Buŋ a ŋaaco doɓe ŋaar kaak ŋa rakiyo.* Buŋ gay doɓiig Matiyaas. Hiyya, ŋa n̰umtu iŋ paliinna kuuk orok iŋ rakki.
* 1:6 ‛ki berin pey darjin pisin̰co ɗo gee ku Israyeel’ : Gee ku Israyeel era a Iisa asa icin meennaw ta gee ku Israyeel min ɗo gee ku Room. 1:12 ‛koot ka Olibiyennar’ : Koot-ak ŋu koliig pa-ak, asaan ŋa gin atay dakina kaak ŋu koliy Olibiye. 1:20 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 69.26. § 1:20 Wer ka gase kaawor ɗo Soom 109.8. * 1:26 Awalle, wiktin ta gee ku Israyeel raka ibine waa kaak Buŋ yaa doɓe, ŋu inda ja Buŋ, kar ŋu siiriig siŋ ku gee okin̰co ɗo gamnar, ŋu leeyiig gamin-ak ɗo balɗumner, ŋu sekiƴiita ho ŋu oriig keɗer. Paa kat, ŋuu tale waan kaak Buŋ yaa doɓe.