17
Oun Tesalonika Taun
Pol Sailas ado, Amfipolis ado Apolonia taun atu diyok dile fen, Tesalonika taun wõ den, an Juda neid uub fõ ibodon. Pol ĩ gai age fedig gen, Juda neid uub fõ bun ilen. Sabat naa towo bun, ĩ Negur nẽ Itotoya bun ibodok anĩ, tamo kayau geid katõ de, ifelneĩd fen, Kristus ĩ darau yale fen, laa bun tamal mata kel fã youf bagai nigin, el fe faded fiyẽdin. Pol iron, “Jesus enei aya ã arokeneik are, ĩ anĩ Kristus.” Juda tamo kayau tunĩ karĩ de, momoi de fen, Pol Sailas ado dõ difedin, Grik tamo kayau museig Negur nigin anini dedig ado, kayau yeneid adodo museig age difen.
Anĩ ere, Juda tamo, Pol Sailas ado kiyeĩ difeneĩd fen, maket modoũ bun tamo sesen tunĩ kuru difeid waud dalese di, tamo kayau guru difalasi fen, taun anĩ bun kakaĩ den. Idi Pol Sailas ado, tamo kayau bun diroulediyouf nigin, Jeson nẽ fõ bun dile dimirnẽdin. Anĩ ere, idi Pol Sailas ado to fotou difeid fen, Jeson momoiya tamo tunĩ geid didũ difeid, taun nẽ uyu iroudiya gedin dirouleid fen, diweig diron, “Tamo eneidi teneub ganan bun morõ difenẽdin anĩ gama yeir disin. Age dife di, Jeson idi aan fiyeĩd fen, yogon fõ aaben gurif iroulen. Idi ganan Sisa nẽ lo difodul ken, king taka yana Jesus dedig ibodok, age de wogõ dedig.” Tamo kayau ado, taun nẽ uyu iroudiya geid, od enei karĩ de fen, ninibur den. Age dife fen, taun nẽ uyu iroudiya, Jeson ado tamo tunĩ geid kot na dalouf nigin dirokenẽdi di, na dalen, age difele di, ditornẽdi di, dilen.
Oun Berea Taun
10 Bo kele di, kaisã bagai momoiya tamo kayau, Pol Sailas ado Berea taun sur difedin. Idi an wõ de fen, Juda neid uub fõ bun dilen. 11 An Berea tamo kayau idi, Tesalonika tamo kayau gen sã, idi wedereid dino fen, od karĩ dedig. Idi waud adod fen, od karĩ den, age de fen, idi Pol wogõ yen anĩ, momoi be dilouf nigin, naa ganan Negur nẽ Itotoya felei difedig. 12 Juda tamo kayau musei momoi den, age fiya bagai, Grik kayau yeneid adodo musei ado Grik tamo museig momoi den.
13 Tesalonika taun an Juda tamo idi, Pol Negur nẽ od oun Berea tauneg irok ya karĩ de fen, idig an dile, tamo kayau nameid dalese di, seye den. 14 Age dife di, momoiya tamo kayau, kaisã bagai Pol maaĩ ubun sur difiyen, anĩ ere, Sailas Timoti ado idi an Berea taun dibodon. 15 Tamo tunĩ Pol dinenekel fen, weim Atens taun dilen, Pol ĩ, Sailas Timoti ado kaisã bagai ĩ gein disiyouf nigin, irokenẽdi di, idi keku de dilen.
Oun Atens Taun
16 Pol, oun Atens Sailas Timoti ado tari fedin, agef fen, ĩ idegẽya waitou taun anĩ bun isokosen anĩ ile fen, wau fatuk moron. 17 Anĩ nigin, Pol ĩ, Juda tamo kayau ado, Grik tamo kayau Negur nigin anini dedig geid, Juda neid uub fõ bun wageid yalouf nigin od solo difedin, ĩ naa ganan maket modoũ bun, tamo kayau idi dilef disif difedig geideg, wageid yalouf nigin od solo difedin. 18 Epikurian ifelnẽdiya tamo* tunĩ ado, Stoik ifelnẽdiya tamo tunĩg, Pol geid fefe den. Idi tunĩ to difen, “Golẽ tamal enei, ere od wogõ you fenẽ?” Tunĩ diron, “Ĩ yaũ waitou nigin wogõ yef be.” Idi age de diron, ere nigin, Pol ĩ Jesus nigin ado, laa bun tamal mata kel fãya nigin, biya od wogõ yen. 19 Age fe di, idi Pol dale, taun uyu irouya neid guru fiya, yana Areopagus dedig, an dirou dile fen, diron, “Keleĩ mata enei urokanamak anĩ, amã tau keleĩ youf? 20 Õ keleĩ mata bagai wederaman urou usif, ereb gariya nigin irok anĩ, amã keleĩ you fenẽ.” 21 (Atens tamo kayau ganan ado yaũ tamo kayau an difaredig idi, sain ganan kisi mata mata nigin karĩ yei dedig, wogoĩ dedig, idi kabĩ taka to daledig.)
22 Age de di, Pol Areopagus guru fiya atun ifar fen, iron, “Atens tamo, ereb ereb ganan bun, ã waitou karĩ fiyẽya nigin kisi fatuk unogedig anĩ ailef. 23 Ere nigin, aya ayo ken, ereb ereb yana walesegedig fele afedin, aya alta takag itotoya enei ado ailen: WAITOU, ADA KELEĨ SÃ ANĨ BUN. Ã keleĩ sã anĩ yana walesegedig nigin, aya yaor afe arokeneik.
24 “Negur ĩ, teneub ado ereb ereb ganan anĩ namen difaref inodin, ĩ anĩ, saa ado teneub nẽ Odug nigin, ĩ tamo imedim tempel dinodin anĩ bun to ibodõdig. 25 Ĩ ereb taka to lau fedig, anĩ nigin, tamo imam ereb taka ifenẽya kisi feleya sã, ere nigin, ĩ yogo tamo ganan mata, si neseya ado, ereb ereb ganan ifenẽdidig. 26 Tamo tekelei bunem, ĩ tamo kayau fire fire ganan inodin, idi teneub adok ino yalouf nigin age fen. Ĩ dogo neid sain ifeneĩd fen, idi ibodõya nẽ modoũ daũ fire fire ifenẽdin. 27 Tamo ĩ dimirnẽf nigin, imeid ra de dimirek dile, fotou difiyẽf nigin be, ĩ age fen. Anĩ ere, ĩ ada mugu mugu bun gerõ to ibodok. 28 ‘Ĩ bun ada mata tabod ken, telef tasif tafef, tabodok.’ Ãgenei itotoya tamo tunĩg eig de diron, ‘Ada yogon gere tar.’
29 “Age fiya bagai, ada Negur nẽ gere tar, anĩ nigin, ada kisi to eig tauf, waitou ĩ, gol nem, silwa nem, meein nem be, tamo nẽ kisim ado imam malakanon inodig age fiya, to tauf. 30 Tamo kayau Negur nigin to kelein sain, idi to kelei ken, age difedig anĩ, Negur to eweid yon, anĩ ere, gama ĩ, tamo kayau adok teneub ganan bun waud falei youf nigin irokenẽdif. 31 Ĩ naa inon anĩ bun, ĩ tamo igirnen ĩ bunem, teneub ganan madur fiya bun es fouf. Negur ĩ laa bun tamal mata kel turĩ fe di, fã yen anĩ bunem, enei agef wõ youf anĩ tamo ganan ifelnẽdin.”
32 Laa bun tamal mata kel fãya nigin, Pol wogõ yen anĩ karĩ de fen, tunĩ Pol kasã difiyen, anĩ ere, tunĩ diron, “Amã enei nigin baban karĩ mayõ fenẽ.” 33 Age de di, Pol guru fiya anĩ itor ilen. 34 Tamo tunĩ Pol dõ dife fen, momoi den. Idi atun, Dionisius, guru fiya yana Areopagus neid taka, kayau taka yana Damaris ado, tunĩ geid, dibodon.
* 17:18 Epikurian tamo idi bouwa buru nẽ oroya nigin al difedig. 17:18 Stoik tamo idi bouwa buru nẽ oroya lai fiya nigin al difedig.