25
Pol Festus Mala Bun Kot Fen
Festus provins anĩ bun wõ ye, naa towo ilele di, ĩ Sisariam Jerusalem iselen, an pris odudug ado Juda neid uyu iroudiya geid, ĩ mala bun wõ de fen, Pol bou yũya od anĩ dirokenen. Festus ĩ wau ifeneĩd fen, Pol Jerusalem sur fe di, ilauf nigin totol bagai dirokenen, ere nigin, idi naab luwen dimin ken, Pol dukesiyouf nigin dodok difen. Age de di, Festus ĩ irokenẽdin, “Pol oun Sisaria kalabus bun ibodok. Aya yug mogo an alau fenẽ. Anĩ nigin, tamo anĩ ereb kũ fenen ouf are, ãgenei uyu irouya tunĩ aya weim Sisaria mele fen, an ĩ bou yũya od wogõ douf.”
Festus ĩ idi geid, naa eit be ten dibodkele fen, Sisaria isilen. Naa anĩ ile di, ĩ es fiya modoũ bun ibod ken, Pol ĩ wagen dirousiyouf nigin irokenẽdin. Pol wõ ye di, Juda idi Jerusalem temeleid disin ĩ salili difiye ken, ĩ mosor sane bagai inon de fen, ĩ bou yũya od musei diron, anĩ ere, idi anĩ nẽ gariya to yaor difedin.
Age dife di, Pol yogo nigin isennẽya od iron, “Aya Juda neid lo nigin, tempel nigin, Sisa nigin be, ereb kũ fenẽya taka to age afen.”
Anĩ ere, Festus ĩ, Juda tamo ĩ nigin waud yenẽf nigin wau iro ken, Pol irokenen, “Õ Jerusalem usel fen, boũ yũya od eneidi nigin an aya malaun kot bun ufarauf de?”
10 Pol iron, “Aya gama Sisa nẽ kot bun yeir afaref, ein aya kot difiyauf. Õ ogo keleĩ bagai, aya Juda tamo bun kũ fenẽya taka to anon. 11 Anĩ ere, aya laa nẽ mosor taka anon ouf are, aya laa nigin to atorok. Anĩ ere, Juda tamo eneidi bouwau bun od dun anĩ momoi sãf are, aya taka nem idi imeid bun inenaya kisi feleya sã. Aya Sisa bun kot afouf.”
12 Festus ĩ, yogon lo keleĩ tamo geid, katõ difel fen, iron, “Õ Sisa bun kot afouf wol. Õ Sisa gein ulauf.”
Festus Pol Nigin King Agripa To Fiyen
13 Naa tunĩ ilele di, King Agripa Bernis ado, Festus aan difiyẽf nigin Sisaria taun disin. 14 Idi naa musei an dibodõ di, Festus Pol nigin king ado katõ de fen, ĩ iron, “Feliks ĩ, kalabus tamo taka ein itornen ibodok. 15 Aya Jerusalem ele di, pris odudug Juda neid uyu irouya geid, ĩ bun bou yũya od dirou disi fen, ĩ mosor ado afiyẽf nigin dirokanan.
16 “Anĩ ere, aya arokenẽdin, Rom neid tobonunã bun, tamo taka bou bun od duk ĩ, yogon kiwai tar meleid bun ifar fen, bou bun od dun anĩ nigin, yogo bou isennẽya od wogõya sã mog, are kaisã tamo anidi imeid bun to dinenẽf. 17 Idi aya weim ein masi fen, aya to foi aun, we fele di, aya es fiya modoũ bun abod ken, tamo are dale dirou disiyouf nigin arokenẽdin. 18 Yogon kiwai tar fã de wogõ den, anĩ ere, aya mosor kisi afen anĩ nigin taka to bou bun dun. 19 Anĩ ere, idi dogo neid momoiya nigin ado, laa tamo yana Jesus, Pol ĩ nigin mata ibodok yedig anĩ nigin, ĩ geid fefe den. 20 Aya enei nigin naig afe tutuk keleĩ youf au fen, nene aun, anĩ nigin, aya ĩ Jerusalem ile fen, bou bun od dun enei nigin an kot bun ifarauf nigin to afiyen. 21 Anĩ ere, Pol ĩ kusĩ tamom lo difiyẽ dile, fau dum Sisam es fiyẽf nigin irokanan. Anĩ nigin, aya ĩ lo difiyek dile, ĩ Sisa gein sur fiya nigin naab amir ken, sur afiyẽf sain bun anĩ nigin arokenẽdin.”
22 Age ye di, Agripa Festus irokenen, “Aya yug tamo enei karĩ afiyẽ fenẽ.” Festus iron, “Õ nil karĩ wiyẽf.”
Pol Agripa Mala Bun Ifaren
23 Naa anĩ ile di, Agripa Bernis ado, biya biyamã de disi, guru fiya fõ aaben, kusĩ tamo neid odudug, taun nẽ uyu iroudiya geid dilen. Festus irõ di, Pol aaben dirou disin. 24 Festus iron, “King Agripa ado tamo ganan weim tafaref ã, tamo enei ulegef. Juda tamo kayau ganan Jerusalem ado ein Sisaria, ĩ nigin totol bagai dirokanan. Idi ĩ mata to ibodõf nigin diweig diron. 25 Aya, ĩ laa fouf nẽ ereb taka to age fen anĩ ailen. Anĩ ere, ĩ Sisa bun kot fouf nigin iron, anĩ nigin, aya ĩ Rom sur fiya nigin kisi afon. 26 Anĩ ere, aya ĩ nigin ereb od Sisa bun atotkenẽf anĩ yaor sã. Anĩ nigin, aya ã ganan meleĩ bun ĩ arou asil, King Agripa õ bun bagai, anĩ bunem aya ĩ to afiyẽ kelei ken, ĩ nigin ereb od itotoya nigin adouf be. 27 Ere nigin, aya kisi afef, kalabus tamo ĩ ereb mosor inon anĩ to yaor mog, sur afouf, are to biya.”