5
Maror Kulĩya Ado
Anĩ nigin, momoiya bunem, Negur ada madur bagai yen nigin, ada neda Odug Jesus Kristus bunem, Negur ado maror bun tabodok. Neda momoiya bunem, Jesus Kristus ĩ, ada Negur nẽ wau ifenẽya enei ada gama an tafaref anĩ namen irou ileda di, telen. Anĩ nigin, ada Negur nẽ fula fiya medeĩya nigin, wauda ise fen, kulĩ taudig. Anĩ nigin dogol sã, ada neda morõ nigineg kulĩ taudig, ere nigin, ada keleĩ, morõ bunem feseya sã anĩ wõ yedig, feseya sã anĩ bunem atĩya biya wõ yedig, atĩya biya bunem wau iseya wõ yedig. Wau iseya anim ada to fõ fadadig, ere nigin, Awa Uur Fateul Negurem ifanadan anĩ bunem, in wau laa fiya ada wauda bun fi felen.
Ada fau maleg tabod mog, in sain bun bagai, Kristus ĩ, ada Negur dõ fiya sã anidi nigin laa fen. Tamo takam, taka madur bagai nigin, laa fiya malai bagai, agef fen, tamo takam aib taka tobonunã biya ado nigin totol ino fen, laa fouf be. Anĩ ere, Negur ada nigin yogon wau laa fiya anĩ, enei bun ada ifelnadaf, are ada fau mosor bun tabod mog, Kristus ada nigin laa fen.
Gama yogon naud bunem, Negur ada madur bagai yen nigin, ada ĩ bunem Negur nẽ didi bun tamal baban momoi bagai yalelkanadauf! 10 Sain ada Negur nẽ kiwai tamo tar tabod mog, yogon Naal nẽ laa bunem, ada ĩ geid komo fadan. Gama ada ĩ geid komo fadan nigin, baban momoi bagai, Kristus nẽ mata bunem ada kel gei fadauf! 11 Enei dogol sã, anĩ ere, ada, ereb Negur neda Odug Jesus Kristus bunem age fen nigineg kulĩ taudig, are Jesus Kristus bunem, ada gama komo fiya talen.
Adam Bunem Laa Wõ Yen, Kristus Bunem Mata Wõ Yen
12 Anĩ nigin, tamo tekelei bunem, mosor ket tenebur wõ ye di, laa mosor bunem wõ yen, age fiya bagai, ganan mosor dinon nigin, laa, tamo ganan bun wõ yen. 13 Lo wõya sã mog, mosor tenebur ibodon. Anĩ ere, lo sãf are, mosor to iwesauf. 14 Anĩ ere, Adam nẽ sain bunem ile Moses nẽ sain bun, idi Adam age fen gen, to Negur nẽ ĩtãfiya wal difen anidig laa farumen dibodon, Adam ĩ taka fau isiyouf nẽ malakanon.
15 Anĩ ere, Negur nẽ ege luwa are mosor Adam inon gen sã. Tamo tekelei nẽ mosor bunem musei gare den ouf are, Negur nẽ wau ifenẽya ado ege luwa, tamo tekelei Jesus Kristus nẽ wau ifenẽya bunem isin, naig fiya bagai tamo musei bun gogũ fouf! 16 Takag age fiya, Negur nẽ ege luwa are, tamo tekelei nẽ mosor mala age fiya sã. Es fiya mosor tekelei dõf fen, mosor inon nigin bouwa bun od yũya irou isin, anĩ ere, ege luwa mosor musei dõf fen, madur bagai anĩ irou isin. 17 Tamo tekelei nẽ mosor bunem, laa anĩ, tamo tekelei anĩ bunem mudur ibodon ouf are, idi Negur bunem, wau ifenẽya barikã ado, madur bagai anĩ nẽ ege luwa barikã dalef anidi, momoi bagai, tamo tekelei Jesus Kristus bunem, mata bun mudur dibodõf!
18 Anĩ nigin, mosor tekelei bunem, Negur tamo ganan mosor temeleid yen, age fiya gen, madur bagai tekelei age fen bunem, Negur tamo nigin madur bagai ye fen, tamo ganan nigin mata irou isin. 19 Tamo tekelei nẽ od wal fiya bunem, musei mosor adodo wowã den, age fiya gen, tamo tekelei nẽ dõ fiya bunem, musei madur bagai wowã douf.
20 Mosor ifageya nigin, lo isin. Anĩ ere, mosor ifaga di, Negur nẽ wau ifenẽya fatuk bagai ifagan, 21 are mosor laa bun mudur ibodon gen, wau ifenẽya madur bagai bunem mudur ibod ken, neda Odug Jesus Kristus bunem mata ibodkeleya irou isiyouf nigin age fen.