15
Sipsip dirŋeŋyen siraw mere
(Matiyu 18:12-14)
Be, Yesu go Yerusalem kuŋ hinhinya goyenbe teks yad yad marya Moseyen saba keŋkela ma gama irkeb Farisi mar beleŋ “mata buluŋ mar” yineŋ haŋyen mar gore Yesu mere teŋ hinhin goyen nurniŋ yeŋ budam waŋ gabu iramiŋ. Gega Farisi marya Moseyen saba marya goreb mel go yeneŋbe igiŋ ma nurdeb, “Al gabe dahade geb mata buluŋ mar goyen wake yeneŋbe amaŋ heŋ yeŋya dula teŋ haŋ?” yamiŋ.
Irkeb Yesu beleŋ maya mere gayen yiryiŋ: “Be, deŋ gayen kuratiŋ kura sipsipmiŋ 100 gwahade hinayiŋ gega, uŋkureŋ kura bana kuyeŋ. Irkeb sipsip 99 goyen yukuŋ kawan kura yubul teŋbe kuŋ sipsip uŋkureŋ bana kuyeŋ goke naŋkeneŋ kuŋ kuŋbe tiyyeŋ. Go ma tubul tiyyeŋ! Niŋgeb keneŋ amaŋ wor po heŋbe teŋ supahakde kerdeb yamiŋde kuyeŋ. Irdeb kadom yagoya binde hinayiŋ marya goyen, ‘Sipsipne uŋkureŋ bana kuŋ gega, naŋkeneŋ kuŋ kuŋbe tihim. Niŋgeb wake biŋge nene amaŋ hiniŋ ko,’ yinyeŋ. Fudinde dinhem. Gwahade goyen po, al kura mata buluŋmiŋ yubul teŋ Al Kuruŋ niŋ biŋ mulgaŋ hiyyeŋ gobe Al Kuruŋya miyoŋmiŋ yagoya kuruŋ goreb al uŋkureŋ muŋ goke amaŋ wor po henayiŋ. Munaŋ Al Kuruŋbe al 99, ‘Neŋbe huwak geb mataniniŋ damiŋ goyen yubul teŋ Al Kuruŋ niŋ bininiŋ mulgaŋ hetek?’ yeŋ nurde hinayiŋ mar gobe yeŋ ge ma nuryeŋ,” yinyiŋ.
Hora bana kutiŋ gote siraw mere
Irdeb, “Be, bere kura silwa hora 10 gwahade manaŋ hiyeŋ gega, uŋkureŋ kura bana kuyeŋ gob daha tiyyeŋ? Yeŋbe hulsimiŋ usuŋ urdeb yamiŋ bana gob kor irde keŋkela naŋkeneŋ tukuŋ tukuŋbe kinyeŋ. Keneŋbe kadomya al biŋyaŋ hinayiŋ marya goyen, ‘Silwa horane uŋkureŋ pel hiyuŋ gega, naŋkeneŋ tukuŋ tukuŋbe tihim. Niŋgeb wake biŋge nene amaŋ hiniŋ ko,’ yinyeŋ. 10 Niŋgeb fudinde dinhem. Gwahade goyen po, al kura mata buluŋmiŋ yubul teŋ Al Kuruŋ niŋ biŋ mulgaŋ hiyyeŋ gobe Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ al goke amaŋeŋ wor po nurnayiŋ,” yinyiŋ.
Diriŋ kura mata buluŋ teŋ gab biŋ mulgaŋ hiriŋ gote siraw mere
11 Irdeb go hende po gaha yinyiŋ: “Be, al kura goyenbe urmiŋ waraŋ miŋyaŋ hinhin. 12 Irkeb urmiŋ dirŋeŋ gore huwardeb, ‘Ado, det buda kuruŋ gabe gale heŋ nigenbe nuna,’ inkeb naniŋ beleŋ samuŋmiŋ kuruŋ goyen pota yirdeb yunyiŋ. 13 Irkeb urmiŋ dirŋeŋ gobe hitŋeŋ teŋbe samuŋmiŋ goyen al yunke muruŋgem hora unkeb go teŋbe naŋa gisaw po al miŋ hoyaŋde naŋare kuriŋ. Kuŋ goŋbe horamiŋ kuruŋ gobe mata buluŋ kurayen kurayen hende yemeyde pasi iryiŋ. 14 Be, al go horamiŋ kuruŋ goyen yemeyde pasi wor po irke gab biŋge kamde kamde nalu kuruŋ forok yiriŋ. Irkeb uliŋde hora gwahade miŋmoŋ wor po hekeb det niŋ amu hiriŋ. 15 Gwahade heŋ heŋbe naŋa goyenter niŋ al kura hitte kuŋbe, ‘Igiŋ meteŋ alge heweŋ?’ inyiŋ. Irkeb, ‘Kuŋ bune doyaŋ yirde paka yirde hayiŋ,’ inkeb bu hinhande gor kuriŋ. Meteŋ gobe Yuda mar beleŋ epte ma titek wor po goyen biŋge kamde hinhin geb bada ma hiriŋ. 16 Be, kuŋ gor hinhinyabe bu beleŋ biŋge nene hinhan goyen goraŋ yirde netek wor po irde hinhin. Gega al kura beleŋ bu biŋge goyen wor kura ma yawaŋ uneŋ hinhan. 17 Irkeb biŋ mulgaŋ hekeb, ‘Adoner meteŋ mar kuruŋ gobe biŋge budam nene sasoŋ yirde haŋ. Gega daha timiŋ geb gago delne gergeŋ kamtek hihim? 18 Niŋgeb bada heŋ adone hitte mulgaŋ heŋ kweŋ. Kuŋbe, ‘Ado, nebe Al Kuruŋya geya hitte mata buluŋ wor po timiŋ. 19 Niŋgeb nebe urge gigen yeŋ ma nenayiŋ. Mali meteŋ mar al kura yara nenayiŋ,’ ineŋ yeŋ nuryiŋ. 20 Be, al gobe gwaha yeŋbe huwarde mulgaŋ heŋ naniŋ hitte kuriŋ.
“Be, al go kuŋ forok ma yekeya naniŋ beleŋ wa gisawde po keneŋbe buniŋeŋ wor po nurdeb kup yeŋ kuŋ urmiŋ go teŋ besa irde amaŋ amaŋ irde uluŋde u iryiŋ. 21 Irkeb goyare po urmiŋ beleŋ huwardeb, ‘Ado, nebe Al Kuruŋya geya hitte mata buluŋ wor po timiŋ geb, nebe urge gigen yeŋ ma nenayiŋ,’ inyiŋ. 22 Gega naniŋ beleŋ meteŋ marmiŋ hoy yirdeb, ‘Araŋ! Kuŋ uliŋ umŋa igiŋ wor po tawaŋ hor irde unnaŋ. Yeŋbe urne geb al beleŋ keneŋbe urne palap irtek det goyen tawaŋ haniŋ diriŋkeheŋde hor irde unnaŋ. Irde kahaŋ basaŋ tawaŋ kahaŋde hor irde unnaŋ. 23-24 Urne gabe kamyiŋ gega gago waya. Irde bana kuriŋ gega, gago kenhem. Niŋgeb yeŋ mulgaŋ heŋ waya gake teŋ bulmakaw foŋeŋ firfurŋeŋ goyen mayde tawake dula mata kuruŋ teŋ amaŋ hiniŋ,’ yiriŋ. Gwaha yineŋbe biŋge kuruŋ teŋbe gabu irde biŋge nene amaŋ heŋ hinhan.
25 “Be, go teŋ hinhan goya goyenbe urmiŋ kuruŋbe meteŋde hinhin. Niŋgeb mulgaŋ heŋ waŋ binde heŋ heŋbe amaŋ heŋ tikiŋ heŋ migiriŋ kuruŋ teŋ hinhan goyen nuryiŋ. 26 Irdeb meteŋ al kura hoy irdeb, ‘Ya bana gobe da mata wor po teŋ haŋ?’ inyiŋ. 27 Irkeb meteŋ al gore wol heŋbe, ‘Adoge beleŋ kolge goyen dahadem moŋ igiŋ po mulgaŋ hihi goke amaŋeŋ nurdeb bulmakaw foŋeŋ firfurŋeŋ goyen mayde kaŋbe gogo dula teŋ amaŋ heŋ haŋ,’ inyiŋ. 28 Irkeb itiŋ gobe biŋ ar wor po yekeb ya bana goŋ hurkutek ma iryiŋ. Irkeb naniŋ beleŋ kateŋbe, ‘Kolgebe kamyiŋ gega, sopte waya geb wake hurkure,’ ineŋ bekkeŋde mere iryiŋ. 29 Gega urmiŋ kuruŋ gore wol heŋbe, ‘Ga nura. Nebe dama budam wor po gayen meteŋ alge yara heŋ meteŋ teŋ guneŋ himyen. Irde merege kura ma pel irde himyen. Goyenbe dapŋa maliŋeŋ meme foŋeŋ gwahade kura muŋ ma nunke kadne yagoya kaŋ nene amaŋ hitiriŋ. Hubu wor po! 30 Gega urge gobe horage yade kuŋ bere niŋ teŋ yemeyde pasi irde wakeb yeŋ muŋ goke teŋbe bulmakaw foŋeŋ firfurŋeŋ mayde kaŋ unha!’ inyiŋ. 31 Irkeb naniŋ beleŋ wol heŋbe, ‘Eke, gebe neya hugiŋeŋ haryen. Irde det kuruŋ nigen gabe tumŋaŋ gigen ala po. 32 Goyenpoga kolge gobe kamyiŋ gega waya. Irde bana kuriŋ gega gago kenhem. Niŋgeb wake hurkuŋ kolge waya goke amaŋeŋ nurde biŋge nere,’ inyiŋ,” yiriŋ.