22
Yudas beleŋ Yesu tagal unyiŋ
(Matiyu 26:1-5,14-16; Mak 14:1-2,10-11; Yon 11:45-53)
Be, Yesu go gwaha teŋ hikeyabe dula nalu kuruŋ Pasoba goyen binde hiriŋ. Pasobarebe beret yis miŋmoŋ katiŋ goyen nene haŋyen. Be, goyare goyenbe pris buda gote karkuwaŋmiŋya Moseyen saba maryabe Yesu go kawan po mayteke al buda kuruŋ gare mudunnayiŋ yeŋ kafura heŋbe, “Daha mat kura al diliŋ banare Yesu go mayteke kamyeŋ?” yeŋ beleŋ niŋ naŋkeneŋ hinhan.
Be, gwaha teŋ hikeyabe Satan beleŋ Yesuyen komatmiŋ 12 bana goŋ niŋ al kura Yudas Iskariot goyen hard unyiŋ. Irkeb yeŋ beleŋ kuŋ pris buda gote karkuwaŋmiŋya Al Kuruŋyen ya balem doyaŋ ird ird marte karkuwaŋya hitte kuŋbe, “Daha mat Yesu go mel gote haniŋde kermeke teŋ fere tinayiŋ,” yeŋbe mel goya mere sege iramiŋ. Irkeb mel gore amaŋeŋ wor po nurdeb damu girtek inamiŋ. Irkeb Yudas go amaŋ heŋbe mulgaŋ heŋ kuriŋ. Irde nalu kura al hoyaŋ miŋmoŋ Yesuya komatmiŋya po hike yeneŋ gab Yesu goyen mel gote haniŋde kereŋ yeŋ nurdeb goke doyaŋ heŋ hinhin.
Komatmiŋ irawa beleŋ Pasoba dula niŋ det gitik iraryum
(Matiyu 26:17-25; Mak 14:12-21; Yon 13:21-30)
Be, beret yis miŋmoŋ nen nen nalu kuruŋ Pasoba ineŋ haŋyen goyen forok yiriŋ. Go nalurebe sipsip gasa yirde nene haŋyen. Gwaha teŋ heŋbe Al Kuruŋ beleŋ Isip mat naŋamde yumulgaŋ tiyyiŋ goke dufay heŋ haŋyen. Be, Yesu go Pitaya Yonya hulyaŋ yirdeb, “Der wa meheŋ heŋ kuŋ biŋge Pasoba nalure netek goyen gitik tiyi,” yinyiŋ. Irkeb irem gore, “Damde kuŋ gitik tiyyi yeŋ dineŋ ha?” inaryum. 10 Irkeb wol heŋbe, “Yerusalem taun bana hurkuŋbe al kura fe kuwe tutuk urde kuŋ hike kiniryeŋ. Irde al go gama irde yeŋ kuyeŋ yare gor kuriryeŋ. 11 Irde ya gote miŋ al go keneŋbe, ‘Saba dird dird alniniŋ beleŋ, “Yage bana gaŋ gayen gasuŋ damdebe neya komatneya Pasoba nalure niŋ biŋge netek,” yihi,’ iniryeŋ. 12 Irkeb ya hende bande irtiŋde gorbe heŋ heŋ gasuŋ kuruŋ kura hende hi. Gorbe Pasoba biŋge nen nen gasuŋ sope irtiŋ goyen dikala diryeŋ. Irkeb gor heŋbe biŋge yago kaŋ gitik iriryeŋ,” yinyiŋ.
13 Be, irem go kuŋbe Yesu beleŋ yinyiŋ gwahade po yenaryum. Irdeb biŋge kaŋ gitik tiyaryum.
Yesu komatmiŋya dula funaŋ tiyyiŋ
(Matiyu 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Korin 11:23-25)
14 Be, Pasoba biŋge netek nalu hekeb Yesuya mere basaŋ marmiŋ 12 go biŋge niniŋ yeŋ yende matare keperde tukamiŋ. 15 Irdeb Yesu beleŋ mere basaŋ marmiŋ goyen, “Nebe hakot po Pasoba biŋge gayen deŋya tumŋaŋ netewoŋ yeŋ nurde himyen. Irde gab kame kanduk kuruŋ goyen ulner forok yiyyeŋ. Niŋgeb gago niniŋ tihit. 16 Fudinde dineŋ hime. Sopte Pasoba dula gahade ma tiyeŋ. Kame kame Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird mata kawan wor po forok yeke gab meteŋne pasi irhem yeŋ goyare gab deŋya sopte dula gahade titek,” yinyiŋ. 17 Irde gisu bana wain hinhin goyen teŋbe Al Kuruŋ turuŋ irdeb, “Ga teŋ nitiŋ ala tinaŋ. 18 Fudinde dineŋ hime. Wain ga sopte ma neweŋ. Gega kame kame Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird go kawan po forok yeke gab sopte neweŋ,” yinyiŋ. 19 Irde beret teŋbe Al Kuruŋ turuŋ irdeb beret go ubala teŋ komatmiŋ yago yuneŋbe, “Beret dunhem gahade gayen po, nebe deŋ ge teŋ kameŋ. Niŋgeb goke teŋbe beret gabe gasoŋne geb, beret ga teŋ nenaŋ. Nebe deŋ ge teŋ kameŋ tihim goke mata gago teŋ hime. Niŋgeb kame deŋ wor mata gahade po teŋ hinayiŋ. Irdeb ne niŋ bitiŋ bak yeŋ hiyeŋ,” yinyiŋ. 20 Gwaha tiyyiŋ gwahade goyen po biŋge namiŋ kamereb Yesu go wain gisu sopte teŋbe, “Al Kuruŋ beleŋ mata buluŋtiŋ halde halde niŋ teŋ biŋa gergeŋ tiyyiŋ goke darine wok yiyyeŋ. Niŋgeb goyen goke wain gago dunhem. 21 Gega al kura asogone haniŋde nereŋ tiya al gobe tumŋaŋ gar heŋ biŋge nene hi. 22 Ne Al Urmiŋ gabe igiŋ Al Kuruŋyen dufay po gama irde kameŋ. Gega asogone haniŋde niryeŋ al gobe kanduk kuruŋ wor po kinyeŋ geb, goke buniŋeŋ nurde uneŋ hime,” yinyiŋ. 23 Gwaha yinkeb komatmiŋ yago beleŋ, “Ganuŋ beleŋ gwaha tiyyeŋ?” yeŋ yiŋgeŋ uliŋ kadom gusuŋaŋ gird tiyamiŋ.
24 Irdeb, “Neŋ bana gayen ganuŋ beleŋ nende tonaŋ al hiyyeŋ?” yeŋ yiŋgeŋ uliŋ kadom mohoŋde tiyamiŋ. 25 Irkeb Yesu beleŋbe, “Megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋbe, ‘Neŋ po kafura dirnaŋ,’ yeŋ al kanduk budam yuneŋ haŋyen. Irde megen niŋ doyaŋ marbe, ‘Neŋbe deŋ faraŋ durde hite,’ yeŋ haŋyen gega, gwaha ma teŋ haŋyen. Irde, ‘Deŋniniŋ yaŋ geb, mereniniŋ po gama irnaŋ,’ yeŋ nurde haŋyen. 26 Gega deŋbe gwahade ma teŋ hinayiŋ. Al deŋem yaŋbe yiŋgeŋ turuŋ ma irde al mali yeŋ nurdeya hiyeŋ. Gwahade goyen po, doyaŋ albe, ‘Nebe almet meteŋ al hihim,’ yeŋ nurdeya meteŋ teŋ hiyeŋ. 27 Be, megen niŋ marte matarebe ganuŋbe deŋem yaŋ? Biŋge kaŋ gale hiyyeŋ al go ma dula teŋ teŋ gasuŋde keperde hiyeŋ al goyen? Al deŋem yaŋbe dula teŋ teŋ gasuŋde keperde hiyeŋ gogo. Gega nebe gwahade moŋ. Nebe dende meteŋ al heŋ deŋ ge meteŋ teŋ himyen.
28 “Be, ulner kanduk kurayen kurayen forok yeŋ haŋyen gega, deŋbe nubul ma teŋ haŋyen. 29 Niŋgeb goke teŋbe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yird yird saŋiŋ nunyiŋ gwahade po, ne beleŋ wor tareŋ goyen duneŋ. 30 Gogab ne beleŋ alya bereya doyaŋ yireŋde gorbe deŋ manaŋ waŋbe neya amaŋ hende awalikde po keperde biŋge netek. Irde kame neya heŋbe Israel mar bana al miŋ 12 haŋ kuruŋ gayen doyaŋ yirde hinayiŋ,” yinyiŋ.
Pita beleŋ Yesu harhok unyeŋ goke inyiŋ
(Matiyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Yon 13:36-38)
31 Gwaha yineŋ heŋyabe Pita keneŋbe, “Saimon, Saimon, al beleŋ wit bilmiŋya katokya pota yirde katokbe yade yemeyde haŋyen go gwahade goyen po, Satan beleŋ tuŋaŋ gure yeŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ iruŋ geb. 32 Gega nebe ge beleŋ Al Kuruŋ niŋ dufayge tareŋ irariŋ goyen tubul ma tiyyeŋ yeŋ hakot po Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde himyen. Niŋgeb katayiŋ gega, sopte ne hitte mulgaŋ heŋ wayayiŋ. Irde kadge yago faraŋ yurde saŋiŋ yirde hayiŋ,” inyiŋ. 33 Irkeb Saimon beleŋ wol heŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋ, koyare gerde mugunke kamayiŋ gobe ne manaŋ epte geya tumŋaŋ kanduk go tereŋ yeŋ nurde hime geb,” inyiŋ. 34 Irkeb Yesu beleŋbe, “Pita, fudinde gineŋ hime. Haŋka wawuŋ mat kuŋ naŋa miŋge tatirok ma yekeyabe wawuŋ karwore ne niŋ yeŋ, ‘Al gobe ma nurd uneŋ hime,’ yinayiŋ,” inyiŋ.
Meteŋ teŋ hinayiŋ gobe bikkeŋ yara moŋ, meteŋeŋ dirde hiyeŋ
35 Irdeb komatmiŋ yago goyen, “Meteŋde dad dermeke kuniŋ teŋ hikeyabe, ‘Kalwa, horayabe kahaŋ basaŋ hoyaŋ kura ma yade kunayiŋ,’ dinmiriŋ. Niŋgeb gwaha dinmeke kuŋ meteŋ teŋ kuŋ hinhanya goyenbe det kura niŋ amu hamiŋ?” yinyiŋ. Irkeb, “Moŋ,” inamiŋ. 36-37 Irkeb, “Be, deŋ meteŋ teŋ hinhanyabe kanduk kura ma yeneŋ hinhan. Gega Al Kuruŋyen asaŋde ne niŋ mere katiŋ goyen ulner forok yeweŋ tiya. Mere gobe gahade: ‘Al gabe mata buluŋ al yeŋ nurde unnayiŋ,’ yitiŋ hi. Niŋgeb fudinde wor po, kanduk gobe heŋ ga moŋ ne hitte forok yeweŋ tiya geb. Goke teŋbe kame meteŋ teŋ hinayiŋ gobe bikkeŋ teŋ hinhan yara moŋ meteŋeŋ diryeŋ. Al ma faraŋ durnayiŋ geb, horaya kalwatiŋ yaŋ kenem yade goya kuŋ hinayiŋ. Irdeb fuleŋare niŋ bidilatiŋ yaŋ hinayiŋ. Gogab kanduk kura forok yeŋ hinayiŋ goyen bidilatiŋ go yeneŋbe, ‘Neŋbe Al Kuruŋyen fuleŋa mar hitiŋ,’ yeŋ nurde Al Kuruŋyen tareŋde kanduk fole yirde meteŋ teŋ hinayiŋ. Bidila hubu kenem damu tinayiŋ. Horam moŋ kenem meŋe diba uliŋhortiŋ al yunke damu tike hora teŋbe bidila damu tinayiŋ,” yinyiŋ. 38 Gwaha yinkeb, “Doyaŋ Al Kuruŋ, bidilaniniŋ irawa gago yenha,” inamiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Gog ep,” yinyiŋ.
Yesu Getsemani kuŋ Al Kuruŋ mere iryiŋ
(Matiyu 26:36-46; Mak 14:32-42)
39 Be, Yesube Yerusalem heŋya mata teŋ hiyen gwahade po, sopte Olip Doŋdoŋde hurkuriŋ. Irkeb komatmiŋ yago beleŋ goyen keneŋbe gama irde kwamiŋ. 40 Kuŋ forok yeŋbe, “Al Kuruŋ mere irde hinaŋ ko. Moŋgo Satan beleŋ lomlom dirke katnayiŋ geb,” yinyiŋ. 41 Irdeb yubul teŋ muŋ kura sor irde kuŋbe megen dokolhoŋ yuguluŋ teŋ Al Kuruŋ gahade mere iryiŋ: 42 “Nan, kanduk kuruŋ keneŋ tihim gabe teŋ siŋa irtek igiŋ nurde ha kenem teŋ siŋa irke ma keneŋ. Goyenbe nere dufay ma gama irayiŋ. Gere dufay po gama irayiŋ,” inyiŋ. 43 Be, Yesu beleŋ gwaha teŋ hikeyabe Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ kateŋ faraŋ urde tareŋ iryiŋ. 44 Yesube kanduk kuruŋ kinyeŋ goke uguŋ po dufay heŋya Al Kuruŋ mere irde hinhin goyabe nufolbe dari yara megen tektok teŋ hinhan. 45 Gwaha teŋ mulgaŋ heŋ komatmiŋ yago hitte kuriŋ. Gega mere yiryiŋ goke buniŋeŋ wor po nurde hinhan geb, buniŋeŋ dufay gore yirke ferde ug hitiŋ yinyiŋ. 46 Irdeb yisaŋ heŋbe, “Daniŋ ferde haŋ? Huwardeb Satan beleŋ tuŋaŋ duryeŋ goyen Al Kuruŋ beleŋ saŋiŋ dirkeb epte ma kattek yeŋ gusuŋaŋ irnayiŋ,” yinyiŋ.
Yudas beleŋ Yesu goyen asogo haniŋde kiryiŋ
(Matiyu 26:47-56; Mak 14:43-50; Yon 18:3-11)
47 Be, Yesu go hako komatmiŋ mere yirde hikeyabe komatmiŋ 12 bana goyen al deŋem Yudas gore al buda kuruŋ Yesu hitte yawayyiŋ. Irde yende pere ird ird matare Yesu uluŋde u ire yeŋ bindere wayyiŋ. 48 Irkeb Yesu beleŋ, “Yudas, ge gayen ne Al Urmiŋ gabe u nirde ga asogone haniŋde nereŋ taha?” inyiŋ.
49 Be, komatmiŋ buda go Yesu hitte mata forok yeweŋ teŋ hinhin goyen bebak teŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋ, fuleŋare niŋ bidilaniniŋ yade mel gaya fuleŋa tiniŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. 50 Irdeb kuramiŋ beleŋ fuleŋare niŋ bidila teŋ pris buda gote kuruŋmiŋ Kaiafas gote meteŋ al kura gote kirmiŋ yase sapa iryiŋ. 51 Irkeb Yesu beleŋ, “Ep niŋ, bada hawa!” inyiŋ. Irdeb al go kirmiŋde tanarke gasuŋeŋ hiriŋ.
52 Be, gorbe pris buda gote karkuwaŋmiŋya Yuda marte doyaŋ mar parguwakya beleŋ Yesu go fere tiniŋ yeŋ wayamiŋ goyen gor hinhan. Al Kuruŋyen ya balem kuruŋ goyen doyaŋ irde haŋyen marte karkuwaŋmiŋ manaŋ gor hinhan. Irkeb Yesu beleŋ mel go yeneŋbe gaha yinyiŋ: “Ne gayen kawe al buluŋ yeŋ nurde fuleŋare niŋ bidilaya nukwa yade wayhaŋ? 53 Nebe Al Kuruŋyen ya balem bana deŋya tumŋaŋ hinhet. Gega daha teŋ goya ma nade fere niraŋ? Goyenbe goŋ miŋ. Kidomare niŋ al Satanya deŋya gabu irde meteŋ teŋ teŋ nalu forok yihi geb, gago deŋ beleŋ buluŋ nirniŋ yeŋ wayhaŋ,” yinyiŋ. 54 Irkeb mel gore Yesu teŋ haniŋ fere tiyamiŋ. Gwaha irdeb pris buda gote kuruŋmiŋ Kaiafas gote yare tukamiŋ.
Pitabe Yesu niŋ helwaŋ hiriŋ
(Matiyu 26:57-58,69-75; Mak 14:53-54,66-72; Yon 18:12-18,25-27)
Be, Pitabe sorte po heŋ gama yirde kuŋ hinhin. 55 Irdeb mel gore ya sawsawa kahalte gor kak kawalde keperke yeneŋbe kuŋ mel goya kak miŋde gor kipiryiŋ. 56 Irkeb meteŋ bere kura beleŋ Pita keperde kak kateŋ hinhin goyen kinyiŋ. Irdeb bindere kuŋ keŋkela keneŋ bebak teŋbe, “Al gabe Yesuya kuŋ hinhin al go goyen,” yiriŋ. 57 Gega Pita gob, “Moŋ, al gobe go ma nurde uneŋ hime,” ineŋ helwaŋ hiriŋ.
58 Be, muŋ kura hitŋeŋ teŋbe al kura Pita keneŋbe, “Yesu gama irde haŋyen al kurab ge gago,” inyiŋ. Irkeb, “Moŋ, nebe al goyen moŋ,” inyiŋ.
59 Be, awa uŋkureŋ gwahade kamereb al hoyaŋ kura gore wor Pita mere teŋ hinhin melak goyen nurde bebak teŋbe, “Fudinde be, al gabe Galili niŋ al. Yesuya kuŋ hinhan mar al goyen,” yiriŋ. 60 Gega Pita beleŋ, “Daniŋ lawlaw yeŋ ha? Gebe goke kura yeŋ ha yeŋ ma nurde hime,” inyiŋ. Be, gwaha yeŋ hikeyabe tatirok mere tiyyiŋ. 61 Irkeb Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu beleŋ hinhinde gor mat fulgaŋ kaŋ Pita diliŋ bilmiŋde wor po kinyiŋ. Irkeb Pita go araŋ po Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu beleŋ dula teŋ heŋya, “Haŋka wawuŋ tatirok ma mere teŋ hikeyabe wawuŋ karwore ne niŋ yeŋ, ‘Al gobe ma nurde uneŋ hime,’ yawayiŋ geb,” inyiŋ goyen biŋ bak yiriŋ. 62 Irkeb kat siŋare kuŋ eseŋ eseŋ igiŋ iryiŋ.
Yesu nanosak irde mayamiŋ
(Matiyu 26:67-68; Mak 14:65)
63 Be, fuleŋa mar go Yesu busaharyeŋkek yeŋ doyaŋ irde hinhan gore ayaŋ kerhet yeŋ giwgiw irde mayde hinhan. 64 Irdeb amil beleŋ po tonaŋde alu urkeb diliŋ pet tiyyiŋ. Irkeb maydeb, “Gebe Al Kuruŋyen mere basaŋ al gineŋ haŋyen go geb, al gore mununa yeŋ momoŋ dira,” inamiŋ. 65 Mel gobe mere buluŋ manaŋ irde sukal iramiŋ.
Yesube merere huwaryiŋ
(Matiyu 26:59-66; Mak 14:55-64; Yon 18:19-24)
66 Be, fay urkeb Yuda marte doyaŋ mar gabu iramiŋ. Gabu iramiŋ bana goŋbe pris buda gote karkuwaŋmiŋya Moseyen saba marya manaŋ hinhan. Be, mel gore fuleŋa mar yinke Yesu tukuŋ diliŋde iramiŋ. 67 Irkeb, “Gebe fudinde, Mesaia go goyen kenem momoŋ dira,” inamiŋ. Irkeb wol heŋbe, “Momoŋ dirmekeb usi tiya yeŋ nurnayiŋ. 68 Irde gusuŋaŋ kura dirmeke epte ma wol henayiŋ. 69 Gega gayenter mat ne Al Urmiŋ gabe Al Kuruŋ haniŋ yase beleŋ mat heŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde heŋ,” yinyiŋ. 70 Irkeb mel gore meremiŋ goyen nurdeb, “Ge gayenbe Al Kuruŋ Urmiŋ we?” inamiŋ. Irkeb, “Mere yahaŋ gobe fudinde. Nebe Al Kuruŋ urmiŋ,” yinyiŋ. 71 Irkeb mel goreb, “Yiŋgeŋ mohoŋde Al Kuruŋ sukal ira gayen nindikeŋ kirmiŋniniŋde nurhet geb, daniŋ al hoyaŋ beleŋ waŋ sopte tagal unke gab fudinde yetek?” yamiŋ.