2
Tosofocna, Kebunina Yesu Kristo ye kuc nga kibikperagiagoc kecde. Nga ye negensinggedae, ngeni ngic engena mamea sebinginaac sirihau faka ayemmeandae, imoc naric mi ngereede. Imoc yofi, ngic mongngo ngeneac kpekpeturannu ring golngo memea amma ngakpi kibia gombunga heima hau naso imohaingoc ngic mong makpekpea wambaya esea wonongagoc heima haude. Ifi haec ngeni ngic wamba kibia gombunga faidac, ye hemma yeac degecde, “Ogo, ge yei hama tatac gombungau tacna.” Ifi dema ngic makpekpea yeac ine yofi degecde, “Ge edimoc kemma nanna.” me “Ge haninau parannu matacna.” Ifi anggecdeu ngeni ngenaocngoc siricngina hentegecma sing manganau ngicngac ogofocngina isingyunugecde nga imocngo mi ngereede.
Songo tosofocna, ngeni kedzac kpema negenggec, ngicngac bangectoa bangec yomohai makpekpea kecdae, yeni negen negensinggoc kuneng anggecde amma eucererenggac mingina amma imocac maridzoming megecde, Anutungo ifi negemma meisingyunuec. Ngicngac heregoc Anutuac songo negengandae, imoc yeneac anudeac deyemmeec. Amma ngeni ine ngicngac makpekpea game meficgeyemmeandae. Nga ngic finactoanginagoc yenennoc memanganengunuma yoacfu faingunuandae. Nga ngeni yenisac eweheihei ayemmeandae, imoc mi ngereede. Makpekpea yeni faka ifia mong mi angemmeandae. Yesuac kpara gombunga warac witinginau enec nga dzofinactoanginagoc yenennoc kpac imoc demanganeandae.
Anu dedeseriyoac mitikibiu yofi oho ohoya fede,
“Ge geangga anggengande, siriha imocngoc gegoc wegena kecdae, yeni heresongogoc hoangyunubesena.” (Sesememe 19:18)
Ngeni eucererenggac yoac imoc foracngoc modacgecdeu faka gombunga anggecde. Nga ngeni ngic engena mamea sebinginaac siricfu ayemmeandaeu kopocsic meficgegecde. Nga dedeseriyoacngo manganangina dekperagima singyoac kpekpe, ifi dengemmeude. 10 Imoc yofiac, ngic mong ye dedeseriyoac hoanggema nadunga sasawa modacdacma nadunga mocgusac kpeudeu, ye nadung sasawa imocac turunga meude. 11 Anutungo yofi deec,
“Ge kaisero mi ambesena.”
amma monggoc yofi,
“Ge ngicngac mi yunuhomebesena.” (Makekeng 20:13-14; Dedeseri 5:17-18)
Nga kaisero mi amma ngicngac yunuhomenadeu dedeseriyoac kpekpengic bic annec. 12 Anutuac singyoacngo witicfunac yungecnunuude, yeng singyoac imoc modacma fakanina isinggeude. Imocac ngeni ifingoc singyoac imoc yoacnginau nga fakanginau modacbisia. 13 Ngic mong ye ngicngac ogofora wosoefacgoc mi ayemmekecde, yeac wosoefac faka mong yoacfu mi fingerude. Nga wosoefacgoc kekecngo yoacfu namma firang anude.
14 Tosofocna, ngic mongngo deude, “Ni negen negensinggoc kecduae.” ifi dema angammemea mi feudeu negen negensinga imocac fora mi meficgeude. Nga negen negensing ifiango ebicfunac naric mi mesiyunuude nga yeni komoc mi kpegecde. 15 Negen negensinggoc ngic me ngac toso mong ye kekehau noc wambaya heiude nga yakaya wenacsoc neudeac kpedadanggekecmanu 16 ngenearunac mongngo yeac deude, “Ge ruaegoc kemma nomang ngakpiga heima yaka negebec ambesena.” ye enacngosac ifi dema sebiaac wiac obohode, imoc mi miudeu, negen negensingaac fora mong mi fingerude, kpac. 17 Nga negen negensingga angammemea kpac fede, imocngo homemea ande.
18 Nga ngic mongngo deude, “Ge negen negensinggagoc kecnec. Nga ni ine angammemena mekecduae. Negen negensingga angammemea kpac, imoc edzacnuna hemmaguc angammemena edzacguba negen negensinna naric hennade.” 19 Amma Anutu ye mocgusac kecde, imoc bic negensinggenec, imoc gombunga. Nga asu mangana yeni ifingoc imoc negensinggema kengec amma dzonongngina fedekecdengoc.* 20 Nga geng ine negen negensinggagoc kecma angammemega kpac kecnec, imoc fora mong mi meficgeude, kpac. Ge ngic negen negengga kpac isoc, imocac siriha negenghomebesena. 21 Warac nenang bangecnina Abarahang ye medaha Isaka sese dema aratau faiu Anutungo yeac negen negensing angammemeagoc hemma ngic dindingac demiec.
22 Nga yeac negen negensing nga angammeme yeri meficemema yerahafocngoc ua meoc. Amma angammemeango negen negensinga nanggeu yeri mocgu anoc. 23 Anu imoc fora ande nga mitikibingo edzacnunuma yofi dede,
“Abarahang ye Anutu negensinggeu Anutungo yeac ngic dindingac demiec.” (Fingec fingec 15:6)
Amma yeac yofi degec, “Ye Anutuac ogea.” 24 Anutungo ngic angammemea arennu yeac dindingac deude nga negen negensinggac arennusac kpac, ngeni imoc hendae.
25 Nga Anutungo singtoangac Rahaba angammemeaac amma dindingac demiec. Yeng ngic sueyuruyuruya ama heiyemecma sing monnusing sueyuruu woraoc. 26 Sebi ongaasuya kpac, imoc homemea nga siriha ifiangoc negen negensing angammemea kpac, imoc ifingoc homemea.
* 2:19 Asu mangana yeni eng negensinggedae angammemengina gombunga mong mi fede. Imocac negen negensingngina fora kpac.