5
Ngicngac dzofinactoanginagoc, ngeni negenggec, ebic kunengngo ngenearu fingecma memanganengunuudeac amma ngeni arohoma kiacgec. Ngeni iwaingina dzamema kpac anude amma wambangina imoc dzaukpadzadzangngo neu kpac anude. Hufengngo gol nga siriwangina meude nga hufeng imocngo siducdede amma haniangina dekperagiu sebinginau gerec isoc ngonohoude. Ngeni naso wisic wisickeaunoc hiefinac mekpedzuc anggec, imocngo ifi fingecngemmeude. Negenggec, ua ngicfocngina yeni semeng uanginaunac fora kpengemmegec ngeni ua bung yemmebeso wagec, imocngo kiackecde. Nga ua ngic yeneac kiacngo ifingoc Kebu Kuctoa mingina yeac kedzacfu bic kemeec. Ngeni bangecfu kecma sebiac songo modacgec dzofinacnginango kekecnginau wakeude. Nga Anutungo ngicngac kpebucyunuudeac nasoya wegenemanu ngeni ine ondzonggboc amma kecdaengoc. Ngeni ngic dindingac yoacfu faima kopocsihagoc dema kpebucgegec nga yeng ngaba mong mi mekefec.
Tosofocna, imocac ngeni modzotitia kpac tomai kecmagec Kebungo habeso. Nga negenggec, semeng ua minginango semenga homeru kia kpeu yeng semenga bangecfunac yadiudeac modzotitia kpac fora nasoac tomai kefude. Nga Kebuac hahanaso bic wegene hadeac amma ngeni ifingoc ubaherengina meserima modzotitia kpac tomai kecbisia. Tosofocna, ising isingngic ye nagu ngadeau bic hama nande. Ngeni yoacfu mabauac ngenaocngoc gubepakeng mi angemebisia. 10 Profete warac Kebuac kpacfu yoac dekecgec, yeneng modzotitia kpac yumea kecma ebic tofohokecgec. Tosofocna, ngeni yeneac siric modacma ifi ambisia. 11 Ngicngac modzotitia kpac kecgec, yeneac negenni kenehagoc anec nga ngeni Hiobeac yoac bic negenggec. Ye ebicfu serima kefecac amma Kebungo yearu faka gombunga meec. Kebungo ubamangang kuneng nga wosoefactoagoc fakaya anemmeude.
12 Nga yoac fora mong yofi, ngeni yoacngina seriudeac wiac mong kpacma mi deseribisia. Ngeni kurumeng me bangec kpacma yoacngina mi deseribisia nga wiac kuneng mong kpacma ifingoc mi deseribisia. Ngeni kecma yoacfu makpebauac fora imoc fora nga kpac imoc kpac, ifi debisia.
13 Ngenearunac ngic me ngac mongngo ebic goa fingecmiu ye numubeso nga mongngo sogac sogaigoc kefude, yeng afec afeheyegec heibeso. 14 Nga ngenearunac mongngo hafei ammiu kpebunggac enara kpacyunuu yeneng yeac amma Kebuac kpacfu kerecdokungo nadzicmima numubisia. 15 Ifi anggec nunumu negen negensinggoc, imocngo hafeigoc yearu ngerec ngeree fingecmiude nga Kebungo meficgema miaru yarude. Nga kopocsihagoc andeu Kebungo kopocsiha wau kpac andarude. 16 Imocac ngeni ngerec ngeree meficgegecdeac kopocsicngina ngenaocngoc deficemema nunumungo meficemebisia. Ngic mong dindingacngo numuude imocngo wiac kuhagoc amma memefihagoc anude. 17 Eria ye ngic yombong nenang isocngo kia mi kpeudeac numuu kia mi kpekpe kifa harebec nga noboha anec. 18 Nga ye monggoc numuu sawaunac kia mau bangecngo semeng monggoc meficgeu fingerec.
19 Negen negensinggoc tosofocna, ngenearunac ngic mongngo yoac foraac sing segema sicsauc kenudeu mongngo ye dzigeneudeac deu dzigeneudeu 20 yeng yofi negembeso, ngic tosoya manganaac sinnunac merende, ye ngic yeac ubaongaya homecfunac mesimiu kopocsic homac kperaheude.