19
Nadid, kétapos ni Jesus a mégtoldu, éy hinumektat siya ta Galilea, a tulos na ta Hudea, ta dibilewa na Hordan. Meadu a tolay i tinumagubet diya ta éya, éy pinahusay na sa side.
Te Pariseyo a inumadene diya ta éya, a talaga de siya a pagkamalién ta kagi na. I kinagi dia, éy “Maari wade a hiwalayan na lélake i asawa na ta maski anya a dahilan?” Ey kinagi ni Jesus, a “Ewan moy wade pabi nabasa to kasulatan, to pénglalang na Diyos, éy ginimet na i lélake éy ta bébe. Sakay kinagi be na Diyos, éy ‘Dahilan ta éya, éy ginanan no lélake dena na éy tama na, monda mékiagum to asawa na; éy maging isesa side.’ Kanya éwan dén side éduwa,” kagi ni Jesus, “éngˈwan esa san dén side. Kanya i pinagagum na Diyos, éy diyan péghiwalayén na tolay.”
“Nadid, éng kona sa,” kagi du Pariseyo, “éy bakit niutus ni Moises a atdinan kan na lélake tu asawa na ta kasulatan ta péghiwalay, bagu na siya hiwalayan?” “Dahil ta kaktog na isip moya,” kagi ni Jesus, “kanya kam pinakultaden ni Moises a hiwalayan moy i asawa moya. Pero éwan sa kona to sapul. Ey tandaan moy ye, maski ti ésiya a lélake, éng humiwalay ta asawa na, sakay éwan na be siya nipéngilélake, éng mangasawa siya ta iba, éy méngibébi dén siya a talaga ta mata na Diyos.”
10 “Eng kona sa,” kagi du alagad, “éy maigi pa éy diyan dén mangasawa.” 11 Ey kinagi ni Jesus, a “Ewan maari a tupadén na lélake i éya, éng éwan du pinagkaluuben san na Diyos. 12 Dahilan éy te iba-iba a lélake a éwan makaasawa: i sénganya éy dahilan ta katétubu de a kalagayan de; kanya nagkakuna sa du iba éy dahilan ta gimet na iba a tolay dide. Sakay te lélake be a éwan makaasawa dahil ta tarabaho de ta Diyos. Eng maari, éy tanggapén moy dén i pégtoldu ko a éye.”
Kinagbian Ni Jesus Du Kékétihék a Anak
13 Te nagkébil du anak de ni Jesus, a monda itupu na i kamét na dide a ipanalangin na side. Ey pinégkagian side du alagad. 14 Pero kinagi ni Jesus, a “Pabayan moy di anaka a umadene diyakén. Diyan moy side sésawayén. Dahilan éy méghari i Diyos ta kona sina.” 15 Ey tulos nitupu na dide i kamét naa bagu siya hinumektat.
Tu Lélake a Mayaman
16 Te esa a lélake a inumange ni Jesus, a kinagi na diya, a “Maistu, anya wade i mahusay a gemtén ko, a monda magkamiték ta buhay a éwan tu katapusan?” 17 Ey kinagi ni Jesus, a “Bakit pakelagipanék mo éng anya i mahusaya? Isesa san i mahusaya. Eng gustu mo a magkamit ta buhay a éwan tu katapusan, éy sundin mo i utus na Diyos.” 18 “Ahe a utus,” kagi na. Ey kagi ni Jesus, a “Diyan ka mamuno, diyan ka méngibébi, diyan ka mégtako, diyan ka mégbuli-buli, 19 sakay igalang mo tama mo éy ta ina mo, sakay mahalén mo i kapareho mo a kaparis ta pégmahal mo ta bégi mua.” 20 “Sinunud ko dén ina a étanan,” kagi no lélake, “anya pa i dapat ko a gemtén?” 21 Ey kinagi ni Jesus diya, “Eng gustu mo a maging mahusay ka, éy ange mo ibugtong tu ari-arian mo. Sakay tu kabugtungan na, éy iatéd mo du mahirap. Eng pakunan mo sa, éy te kayamanan ka dén ta langet. Ey nadid, sumoli ka se a kumuyoyog ka diyakén.”
22 Nadid, pékabati no lélake ta éya, éy nalungkut dén siya, a hinumektat dén, da napakayaman siya.
23 Ey kinagi ni Jesus du alagad na, a “Mehirap a talaga a makasdép i mayaman ta kaharian na Diyos. 24 Makasdép beman i kabayo ta ébut na digum? Mas lalo a mehirap a makasdép i mayaman ta kaharian na Diyos.” 25 Nadid, pékabati du alagad ta éya, éy nagtaka side a tahod, a kinagi de, a “Eng kona sa, éy ti ésiya i makaligtasa?” 26 Ey tinitigen side ni Jesus, a kinagi na, a “Tama ngani; éwan maari i tolay a mangiligtas ta bégi na. Pero magimet na Diyos i maski anya.”
27 Nadid, kinagi ni Pedro, a “Entan mo, Panginoon. Sikame, éy gininanan me dén i étanan, a kinumuyog kame diko. Anya i gantimpala mia?” 28 “Tandaan moy ye,” kagi ni Jesus; “sakén i lélake a gébwat ta langet. Pag maghariék ta bigu a mundu, éy sikam a alagad ko a labindalawa, éy maghari kam be du labindalawa a lahi na Judeo, du apo-apo ni Israel. 29 Sakay i maski ti ésiya a magtiis a guminan ta bile na éy ta tétotop na éy ta ina na éy ta ama na, éy ta anak na éy ta luta na alang-alang diyakén, éy atdinan siya na Diyos ta dubli-dubli a gantimpala na nadid, sakay atdinan na be siya ta buhay a éwan tu katapusan. 30 Pero meadu du mataas nadid, éy side i mababaa; sakay du mababa nadid, éy side i mataasa ta éya.”