16
Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ gıgha sǫǫ̀mba nàahtsį̀
Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıgha sǫǫ̀mba nàwhahtsı̨ı̨ sìı weghǫ xàyahtı ha dehwhǫ: Galatıa nèk'e Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dàget'ı̨ ha gèehsı̨ı̨ sìı naxı̨ sı haaht'ı̨. Dzęahta xèhoìwı taàt'eè, hazǫǫ̀ naxıtaàt'eè sǫǫ̀mba dàtłǫ whahtsı̨ı̨ sìı weghàà sǫǫ̀mba whatsǫǫ̀ nìahłe. Eyı sǫǫ̀mba sedawek'èahdì nı̨dè, naxıts'ǫ̀ nèehtła nı̨dè sǫǫ̀mba nàahtsį̀ ha-le. Dǫ naxıgha nezı̨ı̨ sìı mǫ̀hdaa ààhchı. Naxıts'ǫ̀ nèehtła nı̨dè, enı̨htł'è gıgha eehtł'è gà gıghàehɂah ha, eyı nı̨htł'è weghàà gık'èhoedzǫ ha. Sǫǫ̀mba nàwhahtsı̨ı̨ sìı eyı dǫ gıxè kǫ̀ta Jerusalem ts'ǫ̀ ahłe ha. Jerusalem ts'ǫ̀ ahde ha segha ehkw'ı nı̨dè sexè agede ha.
Naxıgha k'aodèe sìı nezı̨į̀ gıts'ǫ̀ naahɂa
Macedonıa nèk'e gok'eèhtła tł'axǫǫ̀ nı̨dè naxıts'àhtła ha. Whaà-lea ts'ǫ̀ naxıxè aht'e ha, hanì-le-ı̨dè xo ghàà naxıxè aht'e ha tahkò. Hanì-ı̨dè t'asį̀ı̨ ahde ha nı̨dè t'asìı t'à sets'àahdı ha dìì-le. Whaà-lea gots'ǫ̀ zǫ naxıts'àhtła ha dehwhǫ-le t'à, dıì-t'ıì naxeehɂį̀ ha-le. Gots'ǫ̀ K'àowo hanıwǫ nı̨dè łatsaa naxıgà whıhda ha dehwhǫ. Dıì sìı dzędeè Pentecost gots'ǫ̀ kǫ̀ta Ephesus whıhda ha dehwhǫ, jǫ la wet'àaɂàa ghàlaehda ha seghàhòt'ǫ t'à. Dǫ łǫ sek'èch'a agedı kò la wet'àaɂàa segha wheɂǫ.
10 Tımothy sexèht'eè gots'ǫ̀ K'àowo gha eghàlaeda ne t'à, naxıts'ǫ̀ nììtła nı̨dè, naxıgà wheda gots'ǫ̀ t'asìı wı̨ı̨zìı ghǫ nànıwo aweahłe-le. 11 Naxıta gots'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı t'asìı elı̨-le yı̨ı̨hwhǫ sǫ̀ǫ̀. Ts'èwhı̨į̀ sets'ǫ̀ naweahɂà nǫǫ̀. Hanì-ı̨dè dǫ gıxè eghàlageeda xè wexaehłı ha.
12 Sèot'ı̨ Apollos weghǫ dıı haehsı̨ ha dehwhǫ: Gòet'ı̨ gıxè naxıts'àtła ha wèehsı̨ hǫt'e. Dıì naxıts'àtła ha nıwǫ-le, hanìkò wegha hòɂǫ nı̨dè naxıts'àtła ha.
13 Sèot'ı̨ı̨, edexoahdı; gots'ǫ̀ K'àowo weghǫ naxınì nàtso welè; t'asìı ghǫ dahjı̨-le, nàahtsoò edeahłe. 14 Ełeghǫnıahtǫ xè t'asìı hazǫǫ̀ ghàlaahda.
15-16 Stephanas eyıts'ǫ dǫ wekǫ̀ nàgedèe sìı Achaıa nèk'e gogha t'akwełǫ̀ǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo ghàdegį̀ı̨laa sìı wek'èahsǫ hǫt'e. T'aats'ǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ gha eghàlagı̨ı̨dà hǫt'e. Sèot'ı̨ı̨, dǫ hanıı sìı gık'èaht'e, eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ gha hòtł'ò eghàlageedaa sìı gık'èaht'e. 17 Stephanas, Fortunatus eyıts'ǫ Achıyus gots'ǫ̀ nègı̨ı̨de ekò sıì sınà ı̨lè. Naxıghaehwho ı̨lè t'à naxıts'ǫ dǫ sets'ǫ̀ nègı̨ı̨dee sìı sınà agòjà. 18 Sedzeè t'à sınà hogèhtsı̨, eyıts'ǫ naxı̨ sı hanaxegį̀į̀là. Dǫ hanıı sìı nezı̨į̀ gıts'ǫ̀ k'ehots'eɂa ha hǫt'e.
Naxıxè sìghà welè
19 Nǫ̀htsı̨ wecheekeè Asıa nèk'e nàgedèe sìı, “Naxıxè sìghà welè,” naxègedı. Aquıla eyıts'ǫ Prıscılla, eyıts'ǫ dǫ gıkǫ̀ yatı gha łą̀ą nègedèe sìı, “Naxıxè sìghà welè,” naxègedı. 20 Nǫ̀htsı̨ cheekeè hazǫǫ̀ jǫ geèhkw'ee sìı “Naxıxè sìghà welè,” gedı. Nàowo degaı k'ę̀ę̀ ełeahts'į̀ xè, “Nexè sìghà welè,” ełèahdı.
21 Sı Paul, xàè sılà t'à dıı yatı naxıts'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e.
22 Amìı, gots'ǫ̀ K'àowo ghǫneètǫ-le sìı wexè hoìla welè. Gots'ǫ̀ K'àowo, gots'ǫ̀ anaąde!
23 Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì naxıxè sǫnıwǫ welè.
24 Zezì-Krı wexè hazǫǫ̀ naxıghǫneehtǫ hǫt'e. Amen.