22
Unabii kuhusu Jerusalemu
Huno ni ujumbe kuhusu Dete ra Ruwiya:
Kpwani munani mwi
hata mkapanda dzulu ya paa ra nyumba?
Mwimwi murio na hoyo,
mudzi wa amani, mudzi wenye furaha.
Atuo ariofwa taayaolagbwa na upanga
wala taafwere vihani.
Akuluo osi akachimbira phamwenga,
akagbwirwa hata bila ya kuhumira maha gao kurinda mudzi wao.
Dzagbwe kala akafika kure sana,
osi arioonekana atekpwa.
Kpwa sababu iyo ninaamba,
“Galuza usoo usinilole,
niphahe kurira kpwa sonono.
Usidzishuulishe kuniphoza marenda
kpwa sababu ya kubanangbwa kpwa atu angu.”
 
Siku iyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi
andareha tabu, kuvyogbwa-vyogbwa na fujo kahi za Dete ra Ruwiya.
Siku iyo kuta zindabomolwa
na atu andaririra myango iaterye.
Anajeshi kula Elamu akagbwiririra maryaka
na ana magari ga viha na anajeshi akuhumira farasi.
Na jeshi ra Kiri ritayari na ngaoze.
Madetego manono gakaodzala magari ga kuvwehwa ni farasi
na anajeshi akuhumira farasi akadzipanga mo maryangoni.
Mwenyezi Mlungu wausa urindzi wa Juda.
 
Siku iyo mwimwi atu a Juda
mwakuluphira silaha za viha zirizo Nyumba ya Tsakani.*
Mwaona kukala myanya
kahi za ukuta wa mudzi wa Daudi ni minji
mchikusanya madzi
kpwenye birika ra tsini.
10 Mwaolanga nyumba za Jerusalemu
mchibomola zanjina ili muhumire mawege kuuhenda ukuta udine.
11 Mchidzenga birika ra madzi kahi-kahi ya zo kuta mbiri,
kpwa kuikira madzi ga ro birika ra kare.
Ela tamyamkuluphira Mlungu ariyeritengeza
wala kumuona chitu hiye ariyeripanga hangu kare.
12 Siku iyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Majeshi
walavya amuri kukala atu arire
na kukala na sonono, anyolwe viphala
na kuvwala magunia.
 
13  +Ela lola! Atu akahererwa na kuhamirwa,
anatsindza ngʼombe na mangʼondzi
na kurya nyama na kunwa uchi!
Enye munaamba,
“Nahurye na hunwe mana muhondo hundafwa.”
14 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi akagomba wazi, nami nkasikira na masikiro gangu: Iye akaamba, “Dambi hino taindaswamehewa hadi mundiphofwa.
15 “Hivi ndivyo anavyogomba Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Majeshi, iye anaamba,
Phiya mara mwenga kpwa yuya mtundza hazina,
yani Shebuna, aimiriraye dzumba ra mfalume, ukamuambe,
16 ‘Haya go uhendago ndigo? Uwe kuna haki ya kuhenda hivyo hata chidide!
Uwe ukadzitsimbira mbira
hipho chidzangoni,
ukadzitengezera phatu phanono pha kuzikirwa kpwenye mwamba.
17 Sambi uwe sujaa manya kukala
Mwenyezi Mlungu andakugbwira kpwa nguvu akutsuphe kure.
18 Andakulinga-linga ukale duara dza mpira
na akutsuphe kuko hiko tsi iriyo pana sana.
Undafwa kuko
na magarigo manono ga kuvwehwa ni farasi gandasala kuko
uwe uchiyemrehera bwanao waibu.
19 Nindakufuta kazi,
nawe undafutwa cheo urichonacho.’ ”
20 Mwenyezi Mlungu achienderera kugomba kutsupira nabii achiamba, “Siku iyo ndamuiha mtumishi wangu Eliakimu, mwana wa Hilikiya. 21 Nami ndamvwika mavwazigo na kumfunga mkumbuu uriokala wako na nimuphe mamlakago. Iye andakala isengbwa wa enyezi a Jerusalemu na atu osi a Juda. 22  +Mino ndamupha funguwo za mamlaka dzulu ya mudzi wa Daudi. Ndirorirema iye, takuna ndiyeweza kuriruhusu na ndiroruhusu iye, takuna ndiyeweza kuripinga. 23 Nami ndamdinisa dza msumari uchiokotwa ukutani ngingingi, naye kpwa cheoche, andamrehera ise na nyumba yao yosi ishima kulu.
24 “Ela anae na abarie a kpwa ise andakala mzigo kpwakpwe. Hangu adide hadi avyere andamuadamira, avi ni vibakuli na nyungu chivyotsomekpwa kpwenye msumari mmwenga. 25 Siku hiyo,” Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, “Hinyo msumari uriokotwa ngingingi undarejera, ungʼoke, ugbwe na hinyo mzigo uriotsomekpwa dzuluye, undagbwa.”
* 22:8 22:8 Nyumba ya Tsakani Nyumba ya tsakani kala ni nyumba ya kuikira silaha yodzengbwa ni mfalume Selemani, phephi na nyumba ya kuvoya Mlungu. Nyumba iyo yadzengbwa na mihi kula Lebanoni. + 22:13 22:13 1 Akorintho 15:32 + 22:22 22:22 Maono 3:7