3
Lola, Mwenyezi Mlungu,
Mlungu wa majeshi
a phephi na kuusira Jerusalemu na Juda
chila chitu akuluphiracho,
yani chakurya na madzi.
Masujaa na asikari a viha,
aamuli na manabii,
apigi a mburuga na atumia,
akulu a jeshi a vikosi vya anajeshi mirongo mitsano-mitsano,
mutu mwenye cheo,
ashauri, mafundi mangungu
na aganga amanyao uganga.
Ndahenda barobaro akale akulu ao,
anache adide ndio ndiokala atawala.
Atu andaonerana,
mutu andaonera myawe, jirani andaonera jiraniwe.
Anache andadzikarya mbere za avyere,
mutu wa hali ya photsi andadzikudula mbere za mutu anayeishimiwa.
 
Mutu andamgbwira mwanao
phao kaya pha ise amuambe,
“Uwe una koti, hulongoze!
Imirira gandzo hiri.”
Ela andakota kululu aambe,
“Sindaweza kukuteryani,
mana kpwangu takuna chakurya wala nguwo,
msinihende chilongozi wenu.”
 
Mana Jerusalemu inadedeleka
na Juda ikagbwa,
maneno gao na mahendo gao ga chinyume na Mwenyezi Mlungu,
ganabera nguma ya Mlungu.
Nyuso zao zinashuhudiya chinyume chao,
mana anahenda dambi chingʼangʼa bila kufwitsa dza Sodoma.
Shaka hiro!
Mana akadzirehera enye uyi.
 
10 Aambire hinyo enye haki kukala mambo gao gandaaphihirato,
mana andarya matunda ga mahendo gao.
11 Shaka hiro kpwa atu ayi! Mambo gao gandakala komakoma,
mana higo chigohendera atu, nao andahendwa dza vivyo.
 
12 Atu angu anaonerwa ni anache
na anatawalwa ni achetu.
Aa, atu angu, vilongozi enu anakuangamizani
anakuhendani msimanye njira ya kulunga.
 
13 Mwenyezi Mlungu aimire ili kulumba laure,
a tayari kuamula atue.
14 Mwenyezi Mlungu andalavya uamuli
chinyume cha atumia na vilongozi a atue aambe,
“Mwimwi ndimwi mchiobananga munda wangu wa mizabibu!
Nyumba zenu mkaziodzaza vitu murivyofuta achiya.
15 Kpwa utu wani munaonera atu angu
na kusagarira achiya?”
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba.
Waibu badala ya sura nono
16 Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Achetu a Sayuni* ana ngulu,
ananyendeka na singo za kugoloka
na kulimbwisa matso.
Ananyendeka na nyago fupi
kuno anariza ndzuga zao.
17 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu andaatiya achetu a Sayuni vironda mwao vitswani.
Iye andaavula nguwo.”
18 Siku iyo Mwenyezi Mlungu andaausira vikuku vyao vya nguyu, mabanda kogo, mapambo ga nusu mviringo, 19 vipuli, bangili, mitandiyo, 20 viremba, bangili pana, mikanda, vitupa vya marashi, hirizi, 21 pete za muhuri, vishaufu, 22 nguwo nono, joho, makoti gasigo mikono, pochi, 23 vilolo, nguwo za katani, nguwo za chitswa na utaji.
24 Badala ya kungu ya manukato, lovu ra kuola,
badala ya mkanda, kowa,
badala ya misongo minono, vitswa vindanyolwa viphala,
badala ya nguwo nono, magunia
na badala ya urembo, waibu.
25 Atuo, uwe Jerusalemu andafwa kpwa upanga,
masujaao andafwa vihani.
26 Mudzi wosi undarira na kukala na sonono,
Jerusalemu, indasagala photsi dza mchetu, kpwa sababu atue taapho.
* 3:16 3:16 Au achetu a Jerusalemu. 3:24 3:24 Tafusiri zanjina zinaamba alama ya kuochwa ya mabusu.