5
Wira wa chunga cha mizabibu
+Godza nimwimbire wende wangu
wira wa mendzwa dzulu ya mundawe wa mizabibu.
Wende wangu kala ana munda wa mizabibu
chidzangoni pharipho na mtsanga wa rutuba.
Watiga na achiusa mawe gosi
achiphanda mizabibu minono.
Pho kahi-kahi ya nyo munda wadzenga uringo wa mrindzi
na achitengeza phatu pha kuminyira zabibu.
Chisha achigodza phavyalwe zabibu nono,
ela zichivyalwa za koma.
Sambi mwimwi enyezi a Jerusalemu na Juda
nakuvoyani muamule kahi yangu na munda wangu wa mizabibu.
Uno munda wangu kala niuhendereni zaidi
ambaro siyarihenda?
Mbona nriphogodza uvyale zabibu nono
wavyala zabibu za koma?
Sambi ndakuambirani
vira ndivyouhenda huno munda wangu wa mizabibu.
Ndawuusira lichigo
umenyererwe.
Ndabomola kutaze
uvyogbwe-vyogbwe.
Ndauricha ukale vuwe,
taundatsatsulwa wala kurimwa,
undamera vikpwata na miya.
Piya ndaamuru maingu
gasinye mvula dzuluye.
Mana munda wa mizabibu wa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi
ni nyumba ya Aiziraeli
na atu a Juda,
ndio mbeyu yomhamira.
Iye walola aone uamuli wa haki ela achiona uolagadzi,
badala ya haki, achiona chiriro!
Shaka kpwa atu ayi
Shaka hiro kpwa hinyo agulao nyumba bada ya nyumba,
na munda bada ya munda
hadi ikale taphana tsona nafwasi
na ibidi asagale machiyao kahi za tsi.
Namsikira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba,
“Hakika nyumba nyinji zindakala magandzo.
Nyumba kulu tsona nono zindakala bila enye.
10 Eka kumi za mizabibu zindatuluza lita mirongo miiri na mbiri tu za uchi,
na kaphu kumi za mbeyu zindatuluza mtsere kaphu mwenga bahi.”
11 Shaka hiro aho araukirao kpwendanwa uchi,
na kukala kuko hadi usiku wa manane,
hadi uchi ualevye tsetsetse.
12 Kpwenye karamu zao ana ngephephe na chinanda,
tamburini, chivoti na uchi.
Ela taajali mahendo ga Mwenyezi Mlungu
wala kuona kazi za mikonoye.
13 Kpwa hivyo atu angu andatsamizwa kpwa lazima
kpwa kukosa marifwa.
Atu enye vyeo andahirika
na atu anjina andafwa chiru.
14 Kpwa hivyo kuzimu kukaenjereza hamuye
na kufwenula kanwaye zaidi.
Enye vyeo a Jerusalemu na umatiwe wosi undatserera mumo.
Phamwenga na amendzao kulumba na amendzao kuhenda sharee.
15 Atu andatserezwa
na enye ngulu andahendwa anyenyekee.
16 Ela Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi andatogolwa kpwa uamuliwe wa haki
na Mlungu mtakatifu andaonyesa utakatifuwe kpwa hakiye.
17 Alafu ana ngʼondzi andarisa avi ni phao marisani,
ndama na ana mbuzi andarisa magandzoni.
18 Shaka hiro hinyo avwehao uyi kuhumira kowa za handzo
na dambi dza rukpwama rivwehwavyo na kowa.
19 Aho anaamba,
“Naahende wangbwi ye Mlungu, naahende kaziye upesi huione.
Nagakale go arigopanga hiye Mtakatifu wa Iziraeli,
nagedze hugaone!”
20 Shaka hiro kpwa hinyo aonao uyi kukala ni unono
na unono kukala ni uyi.
Hinyo aonao jiza kukala ni mwanga
na mwanga kukala ni jiza.
Aonao chitu cha mtswano kukala ni cha utsungu
na cha utsungu kukala ni cha mtswano!
21 Shaka hiro kpwa hinyo adzionao ana ikima,
aho adzionao ni erevu.
22 Shaka hiro kpwa hinyo ario masujaa a kunwa uchi
na atu amanyikanao kubiganya madzuchi.
23 Atu arichirao enye makosa kpwa sababu ya kuhongbwa
na kumlafya haki asiyekosa!
24 Kpwa hivyo dza viratu moho uochavyo mibuwa mifu
na nyasi zouma ziphyavyo na moho,
mizi yao indaola
na maruwa gao gandaphepheruswa dza vumbi.
Mana akarema shariya ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi
na kubera neno ra Mtakatifu wa Iziraeli.
25 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu watsukizwa ni atue,
achigolosa mkpwonowe achiapiga na kuabwaga.
Myango yasumba
na nyufu zao zichikala dza uchafu barabarani.
Hata bada ya higa gosi, tsukizize tazidzangbwedigirika
na mkpwonowe uchere goloka chinyume chao.
26 Andalavya ishara kpwa mataifa ga kure,
agapigire milozi kula pembe za dunia.
Na hinyo aredza
na wangbwi na upesi sana.
27 Kahi yao taphana ndiyeremwa au kukpwala,
taphana ndiye senukira wala kulala,
mikanda yao taindafungbwa rejereje
na kowa za virahu vyao tazindadoka.
28 Mivi yao ina lutsa,
maha gao gosi gaphindwa kare,
makpwatsa ga farasi aho ni mafu dza mawe
na magurudumo ga magari gao ga kuvwehwa ni farasi ni dza chikulukulu.
29 Mngurumo wao ni dza wa simba,
ananguruma dza mwana simba angurumavyo.
Nkunguruma agbwirapho nyama chiyemuindza
na akauka naye na taphana wa kumtivya.
30 Siku iyo andaangurumira
dza bahari ingurumavyo.
Mutu achilola kahi ya yo tsi andaona jiza na mashaka
na maingu gandahenda kufunge jiza.
+ 5:1 5:1 Mathayo 21:33; Mariko 12:1; Luka 20:9