50
Dambi ya Jerusalemu
na nguvu za Mlungu
Mwenyezi Mlungu anaamba hivi,
“Chi kuphi cheti cha kumricha mayo yenu?
Kpwani nakuguzani ili niriphe madeni?
Hata, nárichana na mayo yenu na mwimwi nchikuguzani kpwa sababu ya dambi zenu.
Nákpwedza nikutivyeni ela sionere mutu,
nchiiha ela taphana mutu yenijibu.
Kpwani mkpwono wangu ni mfupi sana
hata usiweze kukukombolani?
Au sina uwezo wa kukutivyani?
Nnaphodemula, nikuumisa bahari,
nikuhenda myuho ikakala jangbwa,
ngʼonda aho nkufwa akanuka lovu kpwa kukosa madzi.
Ko mlunguni nkukuvwika wiru,
na nkukubwiningiza na nguwo za magunia.
Mwenyezi Mlungu akanifundza ga kugomba,
ili niatiye moyo achioremwa.
Chila ligundzu ananilamusa
ili niphahe kuphundza mambo alondago kunifundza.
Mwenyezi Mlungu akanisodola masikiro,
nami siyakala muasi,
na siuyire nyuma.
+Aho ariokala ananipiga naarichira mongomongo,
na aho ariokala anamwafula nyere za cheru nchiarichira mafunda.
Siyaafwitsira uso wangu ariokala ananifyorera na kunitehera mahe.
Mana Mwenyezi Mlungu ananiterya,
sindatiywa waibu.
Kpwa hivyo nkakata shauri kusauya nyuma,
na namanya sindatiywa waibu.
+Iye aniphaye haki yangu a phephi.
Ni ani ndiyenishitaki?
Adui wangu ni ani?
Naadzituluze mbere hugbwirane.
Lola, Mwenyezi Mlungu ndiye aniteryaye.
Ni ani ndiyeniamba nina makosa?
Lola, aho osi andariwa
dza nguwo iriwavyo ni lutswa.
10 Ni ani kahi yenu amuogophaye Mwenyezi Mlungu,
na kulunga kauli ya mtumishiwe?
Ni iye anyendekaye jizani kusiko mwanga,
kuno anamkuluphira Mwenyezi Mlungu
na kuadamira Mlunguwe.
11 Ela mwimwi mosi muasao moho,
na kudzitengezera silaha za vimwindi mchivyoviasa,
humirani mwanga wa moho wenu
na wa vimwindi vyenu mchivyoviasa.
Ela Mwenyezi Mlungu andasababisha nyo myoho wenu ukuangamizeni.
+ 50:6 50:6 Mathayo 26:67; Mariko 14:65 + 50:8 50:8 Arumi 8:33–34