54
Nguma ya Sayuni yedzayo
+Mwenyezi Mlungu anaamba, “Imba uwe uriye tasa,
uwe ambaye kuvyarire.
Kota kululu uimbe kpwa raha,
uwe usiyemanya utsungu wa kuvyala,
mana ana a ye mchetu ariyerichwa ni anji
kuriko nyo a iye ariye na mlume.
Enjereza phatu pha hemaro,
kudula vyandaruwa vya makalogo,
usidzizuwiye, enjereza ure wa nyugbwezo,
na vigingi vya hemaro vikote vinono.
Mana undaenea uphande wa kulume na wa kumotso.
Chivyazicho chindahala mataifa ganjina
na atu andasagala kpwenye midzi iriyokala magandzo.
Usiogophe, mana kundagbwirwa ni waibu,
usikale na wasiwasi, mana kundatiywa waibu.
Undayala waibuo wa wanacheni,
na urivyoberwa wakati uriphokala gungu.
Kpwa kukala muumbao ndiye mlumeo,
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ndiro dzinare,
Mtakatifu wa Iziraeli ndiye mkombolio,
iye ndiye Mlungu wa dunia yosi.
Mana Mwenyezi Mlungu andakuiha
dza mchetu ariyerichwa ni mlumewe
na achisononeswa moyowe,
dza mchetu wa uhanani arichwavyo ni mlumewe,
Mlunguo anaamba.
Nákuricha kpwa muda mfupi tu,
ela kpwa mbazi nyinji, ndakuuyira.
Kpwa tsukizi nyinji
nakufwitsa uso wangu kpwa muda mfupi,
ela kpwa mendzwa ya kare na kare,
nindakuonera mbazi,”
Mwenyezi Mlungu mkombolio aambavyo.
 
+“Dza nrivyoapa wakati wa Nuhu,
kukala madzi tagandabwiningiza tsi tsona,
vivi piya naapa kukala sindakutsukirirwa,
na sindakudemurira tsona.
10 Dzagbwe myango indasumbiswa na vidzango vindauswa,
ela sindaricha kukuonyesa mendzwa yangu isiyosika,
chisha sindavundza chilagane changu cha kukala ndakupha amani,”
Mwenyezi Mlungu aambavyo.
 
11  +“Uwe uriyegayiswa na kusukumwa hiku na hiko ni phuto bila kuphozwa marenda,
lola, ndakudzenga na mawe ga samani,
na misingiyo ndayiika na yakuti ya rangi ya bahari.
12 Nami nindaidzenga minarayo na akiki ya kundu,
na maryangogo nindagadzenga na alimasi,
na kutazo zosi nizidzenge na mawe ga samani.
13  +Na anao osi andafundzwa ni Mwenyezi Mlungu,
na akale na amani.
14 Undaimarika kpwa kulunga haki na utakatifu undakuhenda ukale na nguvu,
nawe kundaonerwa,
mana kundaogopha na kundatishirwa ni rorosi.
15 Mutu yeyesi ndiye kushambuliya, andakala si mimi chiyehenda gago,
na yeyesi ndiye kushambuliya, undamturya.
16 Mimi ndimi nriyeumba mfula vyuma,
akusanyiraye moho wa makala,
na kutengeza silaha za chila aina,
piya nchimuumba mʼbanangi ahumiraye silaha
kubananga.
17 Chila silaha ndiyotengezwa kukupigira, taindafwanikiwa,
na chila mutu ndiyeunuka kukushitaki, undamuamula.
Uhu ndio urisi wa atumishi a Mwenyezi Mlungu
na haki yao ilayo kpwangu,” Mwenyezi Mlungu anaamba.
+ 54:1 54:1 Agalatia 4:27 + 54:9 54:9 Mwandzo 9:8–17 + 54:11 54:11 Maono 21:18–21 + 54:13 54:13 Johana 6:45